המאזן: התבוננות במצבה של החברה

המדריך למשקיע בשוק ההון - חלק עשרים ושלוש

המאזן הוא דו"ח ה"מצלם" את מצבה הפיננסי של החברה נכון לתאריך מסוים, בדרך כלל סוף רבעון או סוף שנה. בצידו האחד של המאזן מוצגים כל נכסי החברה ובצידו השני - התחייבויות החברה וההון העצמי.

הדו"ח בנוי בשוויון מוחלט בין שני צדדיו: נכסים = התחייבויות + הון עצמי

בצד הנכסים יהיו נכסים מכל הסוגים – ריאליים כגון נדל"ן, חומרי גלם, כלי רכב, מכונות וכו' או מופשטים כמו מוניטין. מדובר בנכסים שמסייעים לחברה לבצע את פעילותה השוטפת. צד זה בדו"ח מחולק בין נכסים שניתן לממש אותם לכסף באופן מהיר לבין נכסים שאינם ניתנים למימוש מהיר.

תחת ההתחייבויות יופיעו סכומי הכסף אותם חייבת החברה לגופים כגון ספקים (עבור חומרי גלם או שירותים) ועובדים, חובות למלווים (למשל, בנקים) וכד'.

באותו צד יופיע גם ההון העצמי של החברה, המורכב מההשקעה הראשונית של בעלי המניות ובתוספת הרווח שנוצר בחברה (עודפים) לאורך זמן ועדיין לא חולק כדיבידנד (חלוקת כסף מרווחי החברה לבעליה).

ניתן להבין ולהסביר שוויון זה בכך שסך מקורות המימון, קרי: ההתחייבויות וההון העצמי, משמשים לקניית נכסים; ומצד שני, רווחים או הפסדים של החברה מתאזנים בכך שהם גם תוספת לנכסים וגם תוספת להון העצמי. דרך נוספת להסתכל על השוויון היא שסך ההון שיישאר בידי הבעלים בעת פירוק החברה שווה לסך הנכסים של החברה פחות ההתחייבויות שלה.

מבנה המאזן

צד הנכסים 

הנכסים בדו"ח מוצגים בסדר יורד לפי מידת הנזילות שלהם (מידת המהירות בה ניתן להפוך אותם למזומן).

 

נכסים שוטפים:

 • מזומנים או שווי מזומנים, פיקדונות קצרים וכד'.
 • ני"ע סחירים: השקעות סחירות בשוק ההון, שניתן למכור אותן בכל יום שבו יש מסחר בבורסה. חשוב לבדוק לעומק הדו"חות מה רמת התנודתיות/ הסיכון של ניירות אלו כדי להעריך כמה בדיוק הם שווים, על אף שבמאזן הם מופיעים על פי שווי השוק ביום המאזן.
 • לקוחות וחייבים: התחייבויות שוטפות של גורמים חיצוניים לחברה, אשר אמורים להכניס מזומנים בטווח הקצר לקופתה, כגון לקוחות שקנו בתשלומים/אשראי והכסף נכנס לחשבון החברה רק לאחר שהמוצר/שירות כבר ניתן.
 • מיסים שוטפים: מקדמות ששולמו מראש לרשויות המיסים או הרשויות העירוניות. תשלומים אלו יקוזזו בעתיד הקרוב, או שיתקבל בגינם זיכוי בסוף שנה ולכן מקוטלגים כנכס לטווח קצר.
 • מלאי שוטף: השווי הכולל של חומרי הגלם בתהליך הייצור כרגע. כמו כן כולל סעיף זה גם סחורה שיוצרה ומוכנה למכירה בשנה הקרובה. שוויה של סחורה זו נקבע על פי  הנמוך מבין עלות הייצור ושווי הסחורה בשוק.

נכסים לא שוטפים:

 • רכוש קבוע: כאן יוצג שווי של נכסים שאינם ניתנים למימוש מהיר. למשל מבנים, מכונות וציוד. שווי הרכוש הקבוע נקבע על פי שווי רכישתו פחות הפחת הנצבר, על פי מנגנון הפחת בו החליטה החברה להשתמש.

הפחת הוא הירידה בערכו של הנכס בשל בלאי והתיישנות. מבחינה חשבונאית, בזמן הרכישה הציוד מוכר כנכס, אך לא כהוצאה. ההכרה בהוצאה תתפרס על משך מספר שנים ונקראת פחת. הפחת המצטבר יהיה שווה בסוף תקופת חיי הרכוש (תקופה שנקבעת בצורה סטנדרטית, בדרך כלל על ידי מס הכנסה) לעלות הרכוש פחות עלות הגרט, שהיא העלות השיורית של הציוד (עלות מכירת הרכוש כגרוטאה. למשל, מכירת מכונה בערך הברזל שממנו היא עשויה).

שימו לב: לא תמיד המציאות מיישרת קו עם שווי הרכוש המצוין בדו"חות, אם לרעה (אין קונה לרכוש במחיר המגלם את הורדות הפחת או אפילו בערך הגרט), או לטובה (עליית מחיר מכונה בזכות נדירות החומרים שמהם היא עשויה).

 • השקעות בחברות מוחזקות (מאוחדות) ואחרות: כאן מוצג שווי ההשקעה של החברה בחברות אחרות (כולל בנות).
 • תשלומים מראש: תשלומים ששולמו מראש עבור שירותים או מוצרים, שאותם אמורה לקבל החברה במועד מאוחר יותר ממועד עריכת המאזן. לדוגמא, תשלום פוליסות ביטוח או שכירות מראש.
 • מוניטין: מאחר שאין זה נכס ממשי אלא וירטואלי (אם כי בעל ערך אמיתי) הוא ייחשב בצד הנכסים שאינם שוטפים. המוניטין מביא לידי ביטוי את ההפרש בין שווי הנכסים לשווי הכולל של החברה.
 • נכסים בלתי מוחשיים אחרים: פטנטים, זיכיונות ובלעדיות, זכויות יוצרים וכד'.

 צד ההתחייבויות וההון העצמי

בתחילה יוצגו התחייבויות שמועד הפירעון שלהן קצר מ-12 חודשים, הן יוגדרו "התחייבויות שוטפות" או "התחייבויות לטווח קצר". מיד אחר כך יוצגו ההתחייבויות לטווח ארוך יותר. לבסוף, באותו צד יוצג גם ההון העצמי, המורכב מהון המניות שגייסה החברה ממחזיקי המניות שלה ומעודפי הרווח שלא חולקו.

התחייבויות שוטפות: התשלומים והחובות שעל החברה לשלם במהלך 12 החודשים הקרובים יוצגו לפי סדר קבוע.

 • ספקים וזכאים אחרים - מקביל לסעיף "לקוחות" בפרק הנכסים: מוצרים / שירותים שאותם קיבלה החברה ועליה לשלם עליהם בטווח הקצר.
 • התחייבויות מס שוטפות - מיסים שהחברה חייבת, אך טרם שולמו.
 • אשראי זמן קצר - סך ההלוואות לזמן קצר שצריך להחזיר בתוך 12 חודשים. בסעיף זה ייכללו גם החזרים על הלוואות לטווח ארוך, שאמורים להתבצע במהלך 12 החודשים הקרובים (למשל, החזרי ריבית).
 • הכנסות מראש - תשלומים שנמסרו לחברה מראש על אף שעדיין לא סיפקה את השירותים או המוצרים שבגינם ניתנו הכספים. לדוגמא, מקדמות מלקוחות.
 • התחייבויות שוטפות אחרות - כל מה שלא מופיע בסעיפים הנ"ל כהתחייבויות לשלם ב-12 החודשים הקרובים.
 • אג"ח של החברה - סך החובות למחזיקי האג"ח של החברה, על פי טווחי זמן.
 • אשראי לזמן ארוך - הלוואות למיניהן מגופי מימון שונים, שטווח הפירעון שלהם ארוך מ-12 חודשים קדימה.
 • הון עצמי - שווי ההון הנמצא בידי החברה, כולל הון המניות והקרנות ובתוספת עודפי הרווח שנשארו בידי החברה.
 • הון מניות - השווי הכספי של מניות החברה לפי ערכן הנקוב בעת ההנפקה.
 • פרמיה על מניות - העלייה בשווי המניות, בדרך כלל על פי שווי שוק, בהשוואה לערך הנקוב.
 • יתרת רווח (עודפים): רווח שהחברה ייצרה לאורך זמן והצליחה  לצבור (לאחר ניכוי דיבידנדים).
 • מניות באוצר - מניות שהונפקו בעבר, אך נרכשו מחדש ע"י החברה ומוחזקות בבעלותה.

 

המדריך למשקיע בשוק ההון - מעבר לחלק עשרים וארבע - יחסים פיננסים

חזרה לחלק עשרים ושתים - דו"ח תזרים מזומנים

חזרה לעמוד המדריך הראשי

*** אין לראות במסמך זה ובמידע ו/או הניתוח הכלולים בו הצעה או ייעוץ/שיווק לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים ו/או השקעת כספים בפיקדונות כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר. לפיכך, האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי פתיחת החשבון ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים במיטב דש טרייד. אין באמור משום הבטחת תשואה או רווח.

;