אופציות מעו"ף: מה ההבדלים בין סוגי האופציות ומה הסיכונים?

 המדריך למשקיע בשוק ההון - חלק שמיני

נגזרים הם מכשירים פיננסיים שערכם נגזר מנכסי בסיס כמו מדדים ומטבעות. במקרים מסוימים, הנגזרים משמשים כתחליף להשקעה באותם נכסי בסיס. לדוגמא, ערכם של נגזרים על מדד ת"א 35  נגזר מערך מדד זה במהלך המסחר השוטף. בשוק קיימים שני סוגים של נגזרים: חוזים עתידיים ואופציות. במאמר זה נתמקד באופציות. 

אופציות הן מכשיר הנגזר מנכס כלשהו, ומאפשרות להגן על ערכו או למנף את הרווח ממנו, ללא השקעה של מלוא סכום עלותו. כיום נוכל למצוא בעולם אופציות על כל נכס כמעט, כל עוד הוא נסחר בבורסה. בת"א נמצא אופציות על מדדים, מטבעות ואף מספר מניות גדולות. 

אופציות מונפקות על ידי הבורסה ולא על ידי חברות, על נכסים שונים. לכל נכס שכזה מונפקות כמה סדרות של אופציות, עם מחירי מימוש שונים ותאריכי פקיעה שונים. בכל פעם שסידרת אופציות פוקעת, תונפק סדרה חדשה במקומה. האופציות ניתנות לשימוש במספר רב מאוד של אסטרטגיות, שעליהן ניתן ללמוד בין השאר כאן. 

בבורסה ניתן למצוא שני סוגי אופציות:

 • אופציית CALL - אופציה לרכישת נכס מכותב האופציה במחיר מימוש קבוע מראש ובמועד קבוע מראש. אופציה זו מתאימה למקרה בו רוכש האופציה צופה כי ערך הנכס יעלה. אם אכן תהיה עלייה, יש בידי רוכש האופציה אפשרות לקנות את המניה מכותב האופציה במחיר שסוכם מראש - מחיר הנמוך ממחיר השוק.
 • אופציית PUT - אופציה למכירת נכס לכותב האופציה במחיר מימוש קבוע מראש ובמועד קבוע מראש. אופציה זו מתאימה למקרה בו רוכש האופציה צופה כי ערך הנכס יירד. אם אכן תהיה ירידה במחיר הנכס, רוכש האופציה יכול למכור את המנייה לכותב האופציה במחיר שסוכם מראש - מחיר הגבוה ממחיר השוק.

 

דוגמא טובה למקרה של קניית אופציית PUT היא רכישת ביטוח מקיף על רכב. אם יש תאונה וערך הרכב יורד לאפס, יכול בעל הרכב "למכור" את הרכב לביטוח במחיר הרכב לפני התאונה (סכום הפיצוי המלא), כלומר: למעשה לא היה הפסד על הרכב שניזוק, למעט תשלום פרמיית הביטוח.

אם במהלך חייה, מחיר מימוש האופציה שאנו מחזיקים טוב ממחיר השוק של הנכס, האופציה מוגדרת ב"תוך הכסף". אם לא - היא "מחוץ לכסף". למשל, אופציה CALL במחיר מימוש 200 כאשר מחיר הנכס הוא 250 תהיה בתוך הכסף (ניתן לקנות נכס ששווה 250 בשוק, במחיר 200 בלבד מכותב האופציה). לעומת זאת, במחיר נכס 180 האופציה תהיה מחוץ לכסף מכיוון שעדיף לקנות את ישירות את הנכס במחיר השוק ולא לממש את האופציה (בשער 200).

בידי מחזיק האופציה עומדת אפשרות בחירה האם לממש אותה במועד המימוש. מחירה של אופציה לא יכול להיות שלילי, אך אם היא נמצאת מחוץ לכסף במועד המימוש שוויה יהיה אפס.

בבורסת ת"א, האופציות מונפקות לתקופה של שלושה חודשים בדרך כלל ונסחרות בשיטת הרצף, כך שמחירן נקבע בעסקאות בין קונים ומוכרים. סליקת האופציות בישראל היא כספית, כלומר: אין החלפה אמיתית של הנכסים. הסליקה נעשית מיד לאחר הפקיעה.

תמחור האופציות הבסיסי נעשה לרוב על פי נוסחת בלק אנד שולס, שני חוקרים שמצאו נוסחה המתארת את התנהגות מחיר האופציות על פי מספר משתנים. 

מודל בלאק אנד שולס מניח 5 הנחות יסוד:

 1. שער הריבית קבוע, הן למלווים והן ללווים.
 2. התפלגות לוג נורמלית של המניות.
 3. אפשרות למכירה בחסר (SHORT)
 4. המסחר בניירות ערך רציף ובעל שינויים קטנים.
 5. עמלות אינן נלקחות בחשבון.

 

להלן המודל עבור אופציית CALL:

S - מחיר נכס בסיס נוכחי

E – מחיר מימוש

t - הזמן עד למימוש

r - שער ריבית חסרת סיכון (קבוע לאורך חיי האופציה)

σ - סטיית תקן של נכס הבסיס

(N(d - השטח עד הנקודה d מתחת לעקומה הנורמלית הסטנדרטית.

שונות (Variance) - משמשת לציון מידת פיזור הערכים של משתנה סביב הממוצע.

סטיית תקן של התשואה (Standard Deviation): משמשת כאינדיקציה למידת הפיזור של תשואה יומית סביב לתשואה ממוצעת. סטיית תקן נמוכה מראה על סחירות גבוהה. סטיית תקן היא שורש השונות, ובמודל בלק אנד שולס היא משמשת למדידת תנודתיות בתשואת נכס הבסיס.

פרמטרים מדידים נוספים במודל ובנגזרותיו יהיו:

 • דלתא (Delta) -השינוי בערך האופציה כתוצאה משינוי של יחידה אחת במחיר נכס הבסיס.
 • גמא (Gamma) - השינוי בדלתא כתוצאה משינוי של יחידה אחת במחיר נכס הבסיס.
 • טתא (Theta) - השפעת התקצרות משך חיי האופציה ביום אחד על מחירה.
 • ווגא (Vega) - השינוי בערך האופציה כתוצאה משינוי של 1% בסטיית התקן של נכס הבסיס.
 • רו (Rho) - השפעת שינוי 1% בשער הריבית על מחיר האופציה.
 • אומגה (Omega) - השינוי באחוזים בערך האופציה כתוצאה משינוי של 1% בערך נכס הבסיס.
 • סטיית תקן גלומה (Implied Volatility) - שיעור סטיית התקן המתקבל מהצבה בבלק אנד שולס. סטיית התקן הגלומה מלמדת על מידת התנודתיות של מחיר נכס הבסיס.

הנוסחה המלאה:

C = S*N(d1) – E*e(-rt)* N(d2)

הטבלה הבאה מציגה את ההשפעה של הגורמים השונים על מחיר האופציה:

 

CALL

PUT

 

מחיר הנכס עולה

 

עולה

 

יורד

מחיר המימוש עולה

יורד

עולה

סטיית התקן עולה 

עולה

עולה

אורך חיי האופציה עולה 

עולה 

עולה

שער הריבית עולה 

עולה

יורדהמדריך למשקיע בשוק ההון - מעבר לחלק תשיעי - חוזים עתידיים

חזרה לחלק שביעי - אגרות חוב (אג"ח)

חזרה לעמוד המדריך הראשי

אין לראות במסמך זה ובמידע ו/או הניתוח הכלולים בו הצעה או ייעוץ/שיווק לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים ו/או השקעת כספים בפיקדונות כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר. לפיכך, האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי פתיחת החשבון ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים במיטב דש טרייד. אין באמור משום הבטחת תשואה. 

 

;