דו"ח תזרים המזומנים: מה אפשר ללמוד ממנו?

המדריך למשקיע בשוק ההון - חלק עשרים ושתיים 

במעבר מהערכת נכסים לפי שווי קנייה להערכת נכסים לפי שווי נוכחי, יש יתרונות וחסרונות. בצד היתרונות ניתן למנות את העובדה שהערכה לפי שווי נוכחי מאפשרת למנתח דוחות החברה לקבל תמונה טובה יותר של מצב החברה. מצד שני, הערכת הנכסים נעשית סובייקטיבית ועלולים להיווצר עיוותים בין שווי החברה המוצג לבין שווייה הריאלי. וזה, כמובן, חיסרון.​

על רקע זה, דו"ח תזרים המזומנים נעשה כלי אפילו חשוב יותר למדידת עוצמתה ובריאותה של חברה. התזרים מאפשר לראות כמה נתונים:

  • הכסף שמייצרת החברה בפועל.
  • הכסף שמוציאה החברה בפועל.
  • כיצד החברה משתמשת בכסף שלה ועל מה היא מוציאה אותו.

מקורות כניסת המזומנים לחברה אמורים להיות בעיקר מהכנסות, אך גם מנטילת הלוואות, גיוסי הון וכד'. תזרים המזומנים היוצא מהחברה נובע בדרך כלל מהוצאות החברה על חומרי גלם ושכר, השקעות שונות, החזרי חוב וכד' על פי שאר סעיפי ההוצאות. 

תזרים המזומנים יכול להקים או להפיל חברות. גם חברה רווחית עלולה להגיע לפשיטת רגל, אם התזרים שלה שלילי והיא אינה יכולה לעמוד בהוצאות שוטפות שאינן ניתנות לדחייה. זה יכול לקרות כאשר ניתן ללקוחות החברה אשראי גדול מדי, אין גביה מלקוחות על הכנסות שצריכות להתקבל ומצד שני החברה אינה דוחה הוצאות.

מבנה דו"ח תזרים המזומנים 

סוגי התזרים בדוח מתחלקים לשלוש קטגוריות: 

  1. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת - מתאר את הוצאות/הכנסות הכסף של החברה, הנובעות מיצור ושיווק מוצרים או שירותים, כלומר: מהפעילות התפעולית של החברה.  איך מחשבים: לרווח הנקי מתוך דו"ח רווח והפסד מוסיפים את הוצאות הפחת (אשר למעשה אינן הוצאות אמיתיות של מזומן) ומחסרים (מחברים) הוצאות (הכנסות) אחרות, שלא היו כרוכות בהוצאה (קבלה) פיזית של מזומן.                                     לאחר ביטול הוצאות/הכנסות מלאכותיות והשפעתן (פחת ואחרות), יש לתת ביטוי להבדל בין אשראי שניתן על ידי החברה לבין האשראי שהיא מקבלת. אם האשראי שהחברה נותנת גדול מזה שהיא מקבלת, היא מממנת את האשראי הזה על ידי המזומנים שלה. כך גם לגבי השינויים במלאי. גידול במלאי משמעותו יציאת מזומנים וקיטון במלאי משמעותו מכירות, קרי: כניסת מזומנים.
  2. תזרים מזומנים מהשקעות: הוצאות /הכנסות מפעילות השקעה ריאלית של החברה כגון רכישת ציוד ומכונות. כאן מרוכזים תזרימי המזומנים שנבעו מפעילות ההשקעות של החברה בנכסים כגון ני"ע, השקעה בחברות אחרות, נדל"ן וכד'. לרוב, השקעות שאמורות להגדיל את פעילותה של החברה יוצגו בערכים שליליים בדו"ח. מצד שני, ייתכנו גם תזרימים חיוביים ממכירת השקעות.
  3. תזרים מזומנים מפעילות מימון:  הוצאות/ הכנסות במזומן, הנובעות מפעילות מימון כגון הנפקת אג"ח או מניות, חלוקת דיבידנד, לקיחת הלוואות וכד'. חלק זה כולל פעילויות כגון כניסת/ יציאת משקיעים, פעילות מלווים/לווים ושל בעלי מניות. כמו כן, כולל חלק זה פעולות כמו חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות, פירעון הלוואות ותשלום ריבית למחזיקי אג"ח. הללו ידללו את המזומנים בקופת החברה. מצד שני, הנפקת הון כלשהו או נטילת הלוואות חדשות יזרימו כסף לחברה.

חיבור כל שלושת סעיפי התזרים שפורטו לעיל – פעילות שוטפת, השקעות ומימון – יספק תמונה בהירה על השינויים בקופת המזומנים של החברה בתקופת הדו"ח הכספי.

המדריך למשקיע בשוק ההון - מעבר לחלק עשרים שלוש - המאזן

חזרה לחלק עשרים ואחת - דו"ח רווח והפסד

חזרה לעמוד המדריך הראשי

*אין לראות במסמך זה ובמידע ו/או הניתוח הכלולים בו הצעה או ייעוץ/שיווק לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים ו/או השקעת כספים בפיקדונות כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר. לפיכך, האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי פתיחת החשבון ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים במיטב דש טרייד. אין באמור משום הבטחת תשואה או רווח

;