מידעים ודוחות - מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

חברה מנהלת:

דיווחים מידיים והודעות לציבור

מידע על בעלי השליטה

תרשים אחזקות וצדדים קשורים

מדיניות תגמול של נושאי משרה

קריאת הצהרה על מדיניות השקעה

מידע על משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר

מידע על משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה

מידע על משיכת כספים מחשבונות עם יתרה נמוכה

מסמך עקרונות העברת זכויות עמיתים ומכירת נכסים שלא במזומן

מסמך קווים מנחים ואמות מידה ביחס לאיכות הממשל התאגידי

מדיניות הצבעה על אספות כלליות

תכנית הפרדה מבנית - השתתפות בהסדרי חוב

מידע על איסוף מידע סטטיטסטי

קריאה על פוליסת ביטוח אחריות מקצועית - פוליסה בסיסית

צפייה בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית

 

מידע בנוגע להטבות מס

מסמך מדיניות טיפול בחובות בעייתיים

מערכת כללים לבירור וליישוב תביעות ולטיפול בפניות הציבור

 

קופות גמל:

מידע ודוחות על קופות הגמל

מידע ודוחות על קופות גמל לפיצויים

תקנונים של קופות הגמל

רשימה מלאה של מסלולי ההשקעה בקופת הגמל - מיטב דש

טפסים לעמיתי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות

 

קרנות השתלמות:

מידע ודוחות על קרנות ההשתלמות

תקרת הפקדה לקרן ההשתלמות

תקנונים של קרנות ההשתלמות

רשימה מלאה של מסלולי ההשקעה בקרן ההשתלמות - מיטב דש

טפסים לעמיתי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות

 

קרנות פנסיה:

מידע ודוחות על קרנות הפנסיה

תקנונים של קרנות הפנסיה

רשימה מלאה של מסלולי ההשקעה בקרנות הפנסיה - מיטב דש

תשואות, דוחות ותקנונים - קרנות הפנסיה של הלמן-אלדובי לשעבר

מידע נוסף לגבי מסלולי השקעה של מיטב דש

מידע נוסף לגבי מסלולי ביטוח של מיטב דש

מידע על קרן פנסיה ברירת מחדל

 

 

;