משיכת כספים מחשבון עמית שנפטר

זכאות המשיכה מתבססת על אופן מינוי הוראת הנהנים על ידי הנפטר ובהתאם לתקנון הקופה.


תשלום כספי התגמולים :
יתבצע לפי הוראת המוטבים, אלא אם הוגשה צוואה ספציפית מאוחרת להוראת המוטבים, שאושרה ע"י צו קיום צוואה (צוואה בה קיים אזכור לגבי קופת גמל). במידה ולא נרשמו מוטבים, יבוצע התשלום לפי הוראות הדין (צוואה וצו קיום צוואה או ירושה).


תשלום כספי פיצויים של עמית שנפטר:
ככלל, כספי פיצויים בקופה אישית לפיצויים ישולמו לשאריו של העמית, (בהתאם לחוק פיצויי-פיטורים, התשכ"ג-1963).
• שאירים חוקיים: בן/ בת הזוג של הנפטר/ת, ילדים המוגדרים כתלויים לפי חוק ביטוח לאומי - בעיקר קטינים (עד גיל 18) וילדים עד גיל 22 שהם בשירות חובה.
אם לא קיימים שאירים חוקיים התשלום יתבצע לפי הוראת המוטבים.
אם לא קיימת הוראת מוטבים התשלום יבוצע לפי הוראות הדין (צוואה או צו ירושה).

 

אופן המשיכה:
טפסים לצורך משיכת נפטר:
• טופס בקשה למשיכת כספים על ידי מוטב / יורש. (לטופס המשיכה)
• צו קיום צוואה או צו ירושה מקורי (במקרה ולא מונו מוטבים).
• צילום צ'ק או אישור ניהול חשבון
• צילום תעודת פטירה.
• צילום ת.ז מוטב / יורש.
כאשר מדובר בכספי פיצויים יש להביא בנוסף:
• טופס 161 או אישור פקיד שומה (לאחר סיום העסקה).
• טופס 161 ב' במידה ונפטר בעת העסקה אתו ניגשים לפקיד שומה.


באפשרותך להגיש את הבקשה באחת מן הדרכים הבאות:

• באמצעות הפקס - על ידי שליחת הטפסים לפקס מספר: 03-7903333
• באמצעות המייל- על ידי שליחת הטפסים למייל: gemel-p@mtds.co.il
• לבירורים ולבדיקת זכאות ניתן לפנות למחלקת שירות לקוחות, לטלפון: 3366*

 

;