אפשרויות משיכת כספים בקופות גמל


עמית עצמאי :
עמית עצמאי רשאי להפקיד בחשבונו בקופת גמל לתגמולים, מעת לעת, באופן וולנטרי, כל סכום שיבקש.

כספים שנצברו עד לתאריך ה- 31/12/2007 ניתנים למשיכה כסכום חד פעמי בתום תקופת החסכון המינימאלית. כספים אשר נצברו לאחר ה- 1/01/2008 ברכיב הפיצויים ניתנים למשיכה בתום יחסי עובד-מעביד ואילו כספי תגמולים ניתנים למשיכה בדרך של קצבה לאחר העברתם לקופת גמל משלמת קצבה.

עמית שכיר :
את כספי קופת הגמל שצברת עד לתאריך ה- 31/12/2007 תוכל למשוך עם הגיעך לגיל 60, ובלבד, שצברת וותק של 5 שנים לפחות בקופה.
משיכה לפני תום תקופת החיסכון המינימאלית, "משיכה שלא כדין", גוררת חיוב מס בשיעור 35% מסך כל הסכומים שנמשכים מחשבון קופת הגמל (קרן ורווחים).
כספים שצברת מראשית ינואר 2008 במרכיב פיצויים ניתנים למשיכה בעת סיום יחסי עובד-מעביד ואת כספי התגמולים בדרך של קצבה לאחר העברתם לקופת גמל משלמת קצבה. אם צברת זכות לקבלת קצבה מינימאלית יתאפשר לך למשוך גם סכומים חד פעמיים בדרך של היוון קצבה מקופת גמל משלמת קצבה.

 משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר

;