ההבדלים בין קרן פנסיה כללית לפנסיה מקיפה

קרן פנסיה מקיפה וקרן פנסיה כללית:

קרן פנסיה מקיפה וקרן פנסיה כללית הן מכשירי חסכון ארוך טווח המיועדים לקצבה. יש לציין, כי הן אינן מהוות תחרות כלשהיא אחת לשנייה, אלא שהקרן הכללית משלימה את הקרן המקיפה. כך, שילובן מאפשר לחוסך למקסם את סכום הכסף שיקבל בגיל הפרישה, ולנצל כראוי את הטבות המס.

אופן ההפקדה וקצבת קרן פנסיה:

גובה ההפקדה והרכב נכסי הקרן הם הגורמים העיקריים המבדילים בין שני סוגי הקרנות. לקרן הפנסיה המקיפה מופקדים כספים באופן שוטף, ועד 30% מנכסיה מקבלים אגרות חוב מיועדות עם תשואה מובטחת בגובה של 4.86% הצמודה למדד. קרן הפנסיה הכללית מאפשרת הפקדת סכומים ללא מגבלה , דבר שאינו אפשרי בקרן פנסיה מקיפה ומצד שני, כל הכספים מושקעים בשוק ההון ללא אגרות חוב מיועדות. הקצבה המתקבלת מקרן פנסיה מקיפה מוגבלת, הואיל וגם ההפקדה החודשית בה מוגבלת לסכום של 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. לעומת זאת, קרן פנסיה כללית, מאפשרת הפקדת סכומים ללא כל מגבלה, וכך, נותנת מענה לבעלי שכר גבוה יותר, או לחוסכים שהצטרפו להסדר פנסיוני בגיל מבוגר יחסית ולכן מעוניינים להפקיד סכומים גבוהים בשנים שיעבדו עד פרישתם. קרן הפנסיה הכללית מאפשרת לחוסך כזה להפקיד סכום חד-פעמי ובדרך זו לרכוש קצבה חודשית לכל החיים.

למידע נוסף לגבי מסלולי השקעה של מיטב דש, לחצו כאן

למידע נוסף לגבי מסלולי ביטוח של מיטב דש, לחצו כאן.

למידע נוסף על אופן דיווח ותשלום דמי גמולים לקרן הפנסיה, לחצו כאן.

למידע על קרן פנסיה ברירת מחדל

השוואה בין מאפייני קרן פנסיה מקיפה לקרן פנסיה כללית

  קרן פנסיה מקיפה קרן פנסיה כללית 
אוכלוסיית חוסכים שכירים ועצמאיים 
שיעורי הפקדה שכיר רשאי להפקיד עד:
7% - תקבולי עובד
7.5% - תקבולי מעביד
8.33% - ע"ח פיצויים
אך לא יותר מ-20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק.
--------------------------------------------------------------
עצמאי רשאי להפקיד עד 16.5% מן ההכנסה המזכה (34,452 ש"ח).
*הסכומים נכונים לשנת 2021
לשם ניצול הטבות מס כנ"ל ובנוסף כל סכום ללא הגבלה.
אופן ההפקדה  מידי חודש באופן שוטף במהלך שנות העבודה. באופן שוטף ומעת לעת בהתאם לשיקול דעתו של החוסך. 
קצבת זקנה משלמת קצבה חודשית החל מגיל הפרישה לכל החיים ובאפשרות העמית להקדים את קבלת הקצבה לגיל 60 שנה.
קצבת נכות  משלמת קצבת נכות במקרה של אובדן כושר עבודה. משלמת קצבת נכות במקרה של אובדן כושר עבודה. במקרה והעמית נמצא במסלול הכולל כיסויים ביטוחיים. 
קצבת שארים במקרה מות העמית משלמת קצבה חודשית לאלמן/ה לכל החיים ולילדים עד הגיעם לגיל 21 שנה.
במקרה מות הפנסיונר, משלמת קצבה לשאריו בהתאם להגדרתם במועד הפרישה.
במקרה מות העמית משלמת קצבה חודשית לאלמן/ה לכל החיים ולילדים עד הגיעם לגיל 21 שנה, במקרה והעמית נמצא במסלול עם כיסויים ביטוחיים. במקרה מוות הפנסיונר, משלמת קצבה לשאריו בהתאם להגדרתם במועד הפרישה.
השקעות  עד 30% מנכסי הקרן מושקעים באגרות חוב מיועדות והיתרה בהשקעות חופשיות בשוק ההון. 100% מנכסי הקרן מושקעים בהשקעות חופשיות בשוק ההון.
דמי ניהול  דמי הניהול כיום הם 0.22% מצבירה ו-1% מהפקדה.
** מדובר בדמי ניהול של קרן ברירת מחדל.

דמי הניהול המקסימליים הינם:
עד 0.5% מצבירה ועד 6% מההפקדה.
עד 1.05% מצבירה ועד 4% מהפקדה. 
הטבות מס שכיר זכאי להטבות מס על הפקדות בשיעור 7% מן ההכנסה המזכה (זכאי ל-35% שכיר זכאי להטבות מס זיכוי במס).
עצמאי זכאי להטבות מס על הפקדות בשיעור 16% מן ההכנסה המזכה (בגין 11% זכאי לניכוי מס ובגין 5% זכאי לזיכוי מס).

 

;