בקשה לשינוי/ביטול הרשאה לחיוב חשבון - קרן פנסיה/קופת גמל/קרן השתלמות

טופס אשר מקנה לך את האפשרות לבטל/לעדכן את הוראת הקבע של ההפקדות החודשיות לחשבון קרן הפנסיה / קופת הגמל / קרן ההשתלמות .

;