בקשה למשיכת כספים מקופת גמל להשקעה

משיכת כספים מקופת גמל להשקעה - דיגיטלי

למילוי הבקשה לחץ כאן

התחל כאן >

יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים :
יש להעביר צילום ת.ז+צילום שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון הכולל מס' ת.ז,שם מלא,מס' חשבון , חתימה וחותמת הבנק.

;