גילוי נאות

לקוחות נכבדים,
בהתאם לסעיף 16 א(א)2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה- 1995 (להלן: "החוק"), מיטב דש ניהול תיקים בע"מ ומיטב דש טרייד בע"מ (כל אחת מהן תכונה בנפרד להלן: "החברה") מתכבדות להביא לידיעתכם כי

1. מיטב דש ניהול תיקים בע"מ הינה בעלת רישיון מנהל תיקים, ועוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, ואינה עוסקת בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלה בחוק הנ"ל.

2. מיטב דש טרייד בע"מ הינה בעלת רישיון משווק השקעות, ועוסקת ובשיווק השקעות, ואינה עוסקת בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלה בחוק הנ"ל.

3. החברה קשורה לגופים הבאים וכן היא בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים שהונפקו או שמנוהלים על ידם:

מיטב דש ניירות ערך והשקעות בע"מ , מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ; מיטב דש ברוקראז' בע"מ; מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ; מיטב דש נכסים בע"מ, מיטב דש ניהול תיקים בע"מ; דש איפקס מיזוגים ורכישות בע"מ, ; פיקס-סלי אגרות חוב בע"מ (בפירוק מרצון); פיקס איי 2 בע"מ (בפירוק מרצון); פיקס איי 2 (חברה בת) בע"מ (בפירוק מרצון); תכלית מדדים בע"מ; אינדקס תעודות סל בע"מ, תכלית אינדקס מט"ח בע"מ (בפירוק מרצון); תכלית אינדקס סל בע"מ; תכלית אינדקס מחסנית סל בע"מ; תכלית אינדקס מחסנית מט"ח בע"מ (בפירוק מרצון), סינרגטיקה חיתום בע"מ; תכלית מכשירים פיננסיים בע"מ; תכלית תעודות סל בע"מ; תכלית גלובל בע"מ; גלובל מצבור וסחר בע"מ; מצבור וסחר (אינדקס) בע"מ; מאגר וסחר (פקדונות) בע"מ; תכלית פקדונות בע"מ; תכלית מכשירים מורכבים בע"מ; תכלית מטבעות בע"מ; תכלית דולר עולמי בע"מ; תכלית מורכבות בע"מ; מאגר וסחר (מטבעות) בע"מ; מאגר וסחר (דולר) בע"מ; מורכבות מצבור וסחר בע"מ; מיטב הנפקות ופיננסיים בע"מ; מיטב דש סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ; מיטב דש שווקים גלובליים בע"מ ; סלע סוכנות לביטוח בע"מ; מיטב דש שווקים פיננסיים בע"מ; קריב סוכנויות לביטוח בע"מ; ישיר בית השקעות (חיתום) בע"מ (לא פעילה); מ.ד אוצר בע"מ (לשעבר: איפקס חיתום וניהול הנפקות בע"מ) ;מיטב דש סוכנות לביטוח בע"מ; מיטב דש הסדרים פנסיונים סוכנות לביטוח פנסיוני (2014) בע"מ (בפירוק) ;
רשימת מלאה של קרנות הנאמנות ו/או תעודות הסל המונפקות בידי תאגידים קשורים לרבות דמי הניהול המשולמים בגין החזקה באותן יחידות ו/או תעודות סל ניתנת לעיון באתר החברה בכתובות:
http://www.tase.co.il/heb/general/trustfund/pages/fundmanager.aspx?Type=1&ObjectId=10042


http://tih.co.il/shares.asp

4. הואיל ולחברה יש זיקה לנכסים הפיננסיים של התאגידים הנ"ל, קיימת אפשרות שהיא תעדיף את הנכסים הפיננסיים שיש לה זיקה אליהן על פני נכסים פיננסיים אחרים, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח ושאין לה זיקה אליהן. מובהר, כי בהתאם להוראות החוק, זיקה של החברה לנכסים הפיננסים לא תיחשב כניגוד עניינים בין החברה לבין הלקוח.

5. לחברה ביטוח אחריות מקצועית בהפניקס חברה לביטוח בע"מ לכיסוי חבותה בשל מעשה או מחדל רשלני כלפי צד ג' ובשל מעילה באמון של עובדיה כלפי לקוח, בסכום כנדרש בחוק.

6. הזיקה הינה לאור היות נכסים פיננסים אלה מנוהלים ו/או מונפקים ו/או מוצאים ו/או משווקים על-ידי חברות קשורות לחברה, וכן הואיל והחברה ו/או חברות קשורות לחברה עשויות לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם.

7. החברות עשויות להעדיף נכסים פיננסיים שיש להן זיקה אליהם על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין לחברות זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח.

8. רשימת הגופים הקשורים וכן רשימת הגופים שהחברה הינה בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים שהונפקו ו/או שמנוהלים ו/או משווקים על ידם, כמפורט לעיל עשויה להשתנות, מעת לעת.

9. מ.ד אוצר בע"מ, דש חיתום בע"מ ומיטב הנפקות ופיננסיים בע"מ, חברות חיתום הקשורות לחברה, משמשות כחתמים/יועצים/מפיצים בהנפקות ועשויות לקבל טובות הנאה בקשר להנפקות אלו.

נספח גילוי נאות

 

;