מדיניות חבר הבורסה בדבר התקשרות עם משמורני צד ג'


הנדון: החזקת נכסים פיננסיים של הלקוחות בחו"ל באמצעות המשמורן

מיטב דש טרייד בע"מ (להן: "חבר הבורסה" או "החברה") מחזיקה את ניירות הערך שנרכשו עבורך באמצעות בנק, ברוקר, משמורן ניירות ערך או תת-משמורן (להלן: "הברוקר" או "המשמורן") עימו התקשרה החברה.

במקביל ואגב החזקת ניירות הערך והנכסים הפיננסיים כאמור, יכול ויוחזקו גם מזומנים אצל הברוקרים/המשמורנים. כמוכן רשאי המשמורן להחזיק את ניירות הערך והנכסים הפיננסיים באמצעות תת-משמורן.

מדיניות בחירת הברוקר/המשמורן :

לחבר הבורסה מדיניות סדורה לעניין בחירה והתקשרות עם משמורן , מדיניות זו מתייחסת בין היתר, לקריטריונים לבחירה והתקשרות עם המשמורן, הכוללים את איתנותו הפיננסית של המשמורן, יכולתו לספק רמת שירות נאותה, ניסיונו, סוגי הפעילויות והשירותים שהוא מספק ואופן המענה לצרכי הלקוחות, הסדרת האחריות המשפטית ועוד.

חבר הבורסה מיישם מדיניות ניטור של פרמטרים שונים למעקב אחר האיתנות הפיננסית של המשמורן כגון מחירי מניה, מרווח CDS ודוחות כספיים. כמו כן, החברה מקיימת בחינה תקופתית של מידע שוטף המתפרסם לגביו ורלוונטי לפעילותו אל מול החברה, אשר תוצאותיה מובאות לדיון בפני הדירקטוריון ומשמשות בסיס לקבלת החלטה בדבר המשך ההתקשרות עם המשמורן.

לעניין יישום היבטי המדיניות השונים, הנהלת חבר הבורסה ובקר הסיכונים בוחנים את הקריטריונים במדיניות המתוארת לעיל הן בבחירה והתקשרות ראשונית עם משמורן, הן בעת חידוש ההתקשרות עמו והן בבדיקות התקופתיות כאמור במדיניות המעקב לעיל. הבדיקות, הממצאים והמסקנות מתועדות בכתב. בחינת האיתנות הפיננסית של משמורן נעשית תוך שילוב ניתוחים על הגוף נותן השירות, ובמידת הצורך בסיוע שאלון מידע פנימי המועבר לקסטודיאן להשלמת מידע. הסדרי האחריות המשפטית נבדקים בהסתמך על הסכמי ההתקשרות עם המשמורן ובהיוועצות עם המחלקה המשפטית של בית ההשקעות.

חבר הבורסה מבצע בקרה שוטפת על פעילותו התפעולית מול המשמורן הכוללת, בין השאר, התאמות שוטפות של יתרות בני"ע ובמט"ח.

מובהר כי חבר הבורסה עשוי לבחון קריטריונים שונים ו/או נוספים, במקום או בתוספת לאמור לעיל, וכן כי מדיניות המעקב תכלול היבטים אחרים ו/או נוספים, במקום או בתוספת לאמור לעיל, והכל בהתאם לצרכים, מאפיינים ונסיבות מיוחדות שיידרשו בקשר לברוקר/משמורן כלשהו, סוג נייר ערך מסוים, עסקה מסוימת וכו'.

זהות המשמורן ו/או תתי המשמורנים עשויה להשתנות בכל עת על פי שיקול הדעת הבלעדי של חבר הבורסה ובכפוף להוראות כל דין ומדיניות החברה בנושא. בנוסף, יובהר כי משמורן צד ג' עשוי לפעול באמצעות תת-משמורן.

• המידע לעיל, לרבות זהות המשמורן עשוי להשתנות בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי של חבר הבורסה ובכפוף להוראות הדין. בנוסף, יובהר כי משמורן צד ג' עשוי לפעול באמצעות תת-משמורן.

 

 

 

;