מוצרי חיסכון

קופת גמל

קרן המוקמת על פי אישור משרד האוצר, במטרה שתשלם לעמיתיה תגמולים, קצבה או פיצויים (לפי סוג הקופה). קופת גמל הינה חיסכון לטווח ארוך. הפקדות בקופה מזכות בהטבות מס בכפוף לקריטריונים שנקבעו בחוק.

קרן השתלמות

קופת גמל למטרות השתלמות שניתן למשוך את כספיה,לכל מטרה, בתום 6 שנים מההפקדה הראשונה.

תעודת סל

תעודת סל היא נייר ערך, הנסחרת כמניה לכל דבר, המחקה את מדד ניירות הערך אחריו היא עוקבת. התעודה רשומה למסחר בבורסה ועוקבת אחר מדדים או סחורות המחושבים ומפורסמים בבורסות השונות. המחזיק בתעודת הסל מחזיק בעקיפין בכל מניות המדד עפ"י המשק המדויק של כל מניה במדד והוא אף יכול לקבלן פיזית או לחילופין לקבל את שוויין הכספי בהמרת התעודה שברשותו, בהתאם להתחייבות התשקיפית של התעודה.

;