היתר לפי סעיף 49א' לחוק ניירות ערך

 מיטב דש טרייד בע"מ (להלן: "החברה") הינה בעלת היתר הרשות לפי סעיף 49 א לחוק ניירות ערך (להלן: "ההיתר"). 

ההיתר ניתן בהסתמך על הצהרת החברה כי היא נתונה לפיקוח של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. פעילות החברה אינה מפוקחת על-ידי רשות ניירות ערך. 

אין בהיתר משום הבעת דעה על טיבו של השירות הניתן בידי בעל ההיתר או על הסיכונים הכרוכים בו.

;