מילון מונחים - אופציות

דלתא DELTA

השינוי בערך האופציה הנגרם משינוי של יחידה אחת במחיר נכס הבסיס.  נקרא גם מדד המעו"ף

בלק ושולס BLACK & SCHOLES

מודל לחישוב שווי תיאורטי של אופציות בכפוף למספר הנחות יסוד ועל פי המדדים הבאים: מחיר נכס הבסיס, מחיר המימוש של האופציה, שער ריבית חסרת סיכון, הזמן עד פקיעת האופציה וסטיית התקן של נכס הבסיס.

ווגה VEGA

השינוי במחיר האופציה הנגרם משינוי של אחוז אחד בסטיית התקן של נכס הבסיס.

אופציה אירופאית

אופציה הניתנת למימוש בתאריך הפקיעה שלה בלבד. ניתן לסחור בה בכל אחד מימי המסחר עד פקיעתה, אך לא לממשה (אופציות מעוף הינן אופציות אירופאיות).

חוזה עתידי

 התחייבות בין שתי צדדים לאספקת נכס בסיס במחיר ובמועד בנקבעים מראש.

אופציה בכסף

אופציה שמחיר המימוש שלה שווה לשער נכס הבסיס.

אופציה מחוץ לכסף

אופציה שהערך הפנימי שלה שווה לאפס. באופציית רכש מדובר במצב שבו מחיר נכס הבסיס בזמן נתון נמוך ממחיר המימוש. באופציית מכר מדובר במצב שבו מחיר נכס הבסיס בזמן נתון גבוה ממחיר המימוש.

אופציות

מכשירים פיננסים מתקדמים המיועדים לתת בטחונות (מעין רכישת ביטוח), או להביא לרווחים ממונפים באחוזים גבוהים מאד. בישראל נהוגות אופציות על מדד המעו"ף ואופציות מט"ח. אופציות באסטרטגיות מובנות יכולות להביא לרווחים בביטחון מחד גיסא ומאידך רכישה לא זהירה ללא הגנות מתאימות עלולה להביא להפסדי הון ניכרים.
אופציות משמשות בין השאר למשקיעים כלי נוסף להגן על השקעתם מפני עליות או ירידות בערך של המדד, בנוסף יכולות לשמש כתחליף להשקעה בנכס הבסיס (או כהימור על כוון תזוזת המדד), יכולת לבצע הגנה על תיקי השקעות, לתכנן גבולות רווח ותשואה יחסית לסיכון מוגדר, לבנות תיק המניב רווח בכל מצב שוק(עולה, יורד, יציב).

אומגה OMEGA

השינוי באחוזים בערך האופציה הנגרם משינוי של אחוז אחד במדד.

אופציה אמריקאית

אופציה הניתנת למסחר ומימוש בכל עת במשך כל התקופה עד פקיעתה.

כתיבת אופציה

שווה למכירת אופציה בחסר SHORT, כותב האופציה מתחייב בתמורה לפרמיה כספית שמקבל במעמד ההתחייבות למכור לרוכש האופציה (אדם אחר מסוים, אך אנונימי מבחינתו) מוצר, בארץ מדד מעו"ף, או מט"ח בתאריך מסוים ובמחיר מסוים. ההצעה עומדת כזכות לרוכש האופציה אשר מממש את זכותו רק במקרה של כדאיות כלכלית, קרי שהמחיר במועד שנקבע עדיף מהמחיר ביום החוזה ומותיר בידיו רווח.

אופציית מכר (Put)

אופציה המקנה למחזיק בה את הזכות למכור מספר קבוע (מכפיל נכס בסיס) של מדד מעוף (נכס בסיס) במחיר קבוע מראש (מחיר מימוש) בתאריך קבוע מראש.

פרמיה

מחיר האופציה. תמורת הזכות שקיבל, משלם רוכש האופציה לכותב האופציה סכום כסף בזמן רכישת האופציה, התשלום הוא חד פעמי ובלתי חוזר, והוא אמור לשקף את הערך הכלכלי של האופציה.

פקיעת אופציות

אופציות על מדד המעוף (אופציות מעוף) פוקעות ביום שישי  האחרון בכל חודש. שער הפקיעה הינו שער הפתיחה של מדד ת"א 25 ביום חמישי הנקבע בין השעות 9:50-9:45.

מחיר אופציה

מחירה של כל אופציה מורכב משני ערכים: ערך פנימי וערך הזמן.

ערך פנימי - הוא ערכה של האופציה למימוש מיידי כלומר, אם ברגע זה פקעה האופציה והיא ממומשת.   
ערך הזמן - נובע משני גורמים עיקריים : תנודתיות ושיעור הריבית.
תנודתיות - התנודות במחיר נכס הבסיס משקפות את מידת היציבות של מחיר נכס הבסיס, ככל שהתנודתיות גבוהה יותר, גדל הסיכוי שיש לאופציה להגיע למימוש עם ערך כספי.
שיעור הריבית - ככל ששיעור הריבית חסרת הסיכון גבוהה יותר, מחיר אופציית רכש call יהיה גבוה יותר.

;