תיאור הפעילות במשק

אינפלציה

עלייה במדד המחירים לצרכן, הנגזרת מעליה ברמת המחירים במשק. כאשר המשק פעיל ואנשים קונים מוצרים בכל מחיר ישנה עלית מחירים ויכולת הקניה של המטבע יורדת.

סביב רמה מסוימת אינפלציה היא דבר ראוי. שמלמד על גידול בריא בפעילות המשק. בשנים האחרונות יעד האינפלציה של בנק ישראל הוא 1%-3%. הכלי המרכזי שמשמש את בנק ישראל ל"שליטה" באינפלציה הוא הריבית במשק. (המונח ההפוך לאינפלציה הוא דיפלציה - ע"ע).

דו"ח התעסוקה

דו"ח חודשי שמפרסם משרד העבודה, הסוקר את מספר מקומות העבודה החדשים שנוצרו או פחתו במשק, ובוחן את השכר הממוצע.

מדד אמון הצרכנים

סקר חודשי המלמד כיצד חש הציבור באשר לתמונת המצב הכלכלית.

מדד המחירים לצרכן

מדד לעלות סל צריכה של שירותים ומוצרים של משפחה ממוצעת. מדד זה מחושב, מעודכן ומפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכל 15 לחודש לגבי החודש הקודם.

דיפלציה

מצב של ירידת מחירים של מוצרים ושירותים (הפוך מאינפלציה).

סטגפלציה

מצב שבו יש מחד, אינפלציה, כלומר עליית מחירים ומאידך, סטגנציה כלומר ירידה בפעילות הכלכלית ועליה באבטלה.

צמיחה

תהליך של גידול נטו בתוצר הלאומי בשנה בניכוי אינפלציה.

;