הודעה בדבר מיזוגן של חברת מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ וחברת תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ ( להלן: "החברות")

בהתאם לסעיף 318(ב) לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (מיזוג), תש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה לנושי החברות כי ביום 24 בדצמבר 2018 הגישו החברות הודעה לרשם החברות בדבר מיזוגן של החברות. ניתן לעיין בהצעות המיזוג שהוגשו על ידי החברות במשרד רשם החברות ובמשרדי החברות ברחוב ששת הימים 30 בני ברק בימים א'- ה' בין השעות 9:00 ל-15:00.

;