תיקון 190 - שאלות ותשובות

אני עומד בתנאי הסף והחלטתי להפקיד 500,000 ש"ח בקופת גמל במקום בתיק ההשקעות בבנק. מה יקרה לכסף הזה?

ההפקדה תיכנס, באמצעות העברה בנקאית או צ'ק, לקופת גמל אחת - אך היא תחולק לשני רבדים:

  1. סכום של 34,452 ש"ח יוגדר כ"קצבה מזכה" (נכון לשנת 2018) ויהיה ניתן למשיכה כקצבה חודשית. 
  2. יתרת הסכום, 465,944 ש"ח, תוגדר כ"קצבה מוכרת" (נכון לשנת 2018) - ועליה יחולו התנאים של תיקון 190 לפקודת מס הכנסה להיוון קצבה מוכרת. כלומר, משיכה בסכום חד-פעמי ב-15% מס מהרווח הנומינלי, ללא כל צורך באישור פקיד שומה; או, קבלת קצבה חודשית פטורה ממס.

וכמובן: כל עוד לא תימשך ההפקדה היא תנוהל בקופת גמל רגילה לחלוטין, השואפת לתשואה ולרווח מקסימליים (בהתאם לרמת הסיכון במסלול ההשקעה הנבחר), על כל ההטבות הנלוות לכך (ראו פירוט יתרונות בהמשך).

מה קורה לכסף במקרה של פטירת העמית?

הכספים שהוגדרו כ"קצבה מזכה" (34,452 ש"ח בדוגמא שלנו) נזילים למשיכה בהתאם לאישור פקיד שומה, או כקצבה פטורה ממס, כל עוד העמית מעל גיל 60. 

הכספים שהוגדרו כ"קצבה מוכרת" (הסכום העיקרי, 465,944 ש"ח בדוגמא שלנו) יהיו נזילים לכל מטרה החל מגיל 60 ויחולו עליהם תנאי ההורשה של קופת גמל רגילה, כשההטבות מתייחסות לשני תרחישים:

  1. אם העמית נפטר לפני גיל 75, המוטבים זכאים לקבל את הכספים כסכום חד פעמי בפטור מלא ממס. זוהי הטבת מס משמעותית, שמשכה חוסכים רבים להשתמש בתיקון 190 כמסלול הורשה פטור ממס, או לפחות פטור חלקית ממס כפי שנראה בתרחיש הבא.
  2. אם העמית נפטר לאחר גיל 75, המוטבים יוכלו למשוך את הכספים כסכום חד פעמי ולשלם מס בגובה של 15% על הרווח הנומינלי – בהתאם לזכויות שעמדו לרשותו של העמית טרם פטירתו. לחילופין, המוטבים זכאים לקבל את הכספים בדרך של קצבה חודשית פטורה ממס בתנאי שהמוטבים מעל גיל 60.
האם מוגדר סכום מינימלי להפקדה?

מיטב דש גמל ופנסיה קבעה סכום הפקדה מינימלי בסך 500,000 ש"ח למפקידים במסגרת תיקון 190 לקצבה מוכרת. מתוך סכום זה, 34,452 ש"ח יופקדו תחילה לחשבון קופת גמל אשר הכספים בה יוגדרו ככספי קצבה מזכה. את ההפקדה הנ"ל ניתן יהיה למשוך בכפוף להוראות המשיכה של כספי קצבה מזכה/ היוון קצבה מזכה, ובכפוף לאישור פקיד השומה.

יתרת הסכום, 465,944 ש"ח, תופקד לחשבון נוסף בקופת הגמל שהכספים בו יוגדרו ככספי קצבה מוכרת. על כספים אלו בלבד יתקיימו התנאים של תיקון 190 הקשורים להיוון קצבה מוכרת.

האם ניתן להפקיד במיטב כל סכום במסגרת תיקון 190?

ניתן להפקיד בקופת גמל לפי תיקון 190 סכום בלתי מוגבל בקופה רגילה ועד כ- 5.343 מיליון ש"ח בקופה בניהול אישי (IRA).
יחד עם זאת, על פי הנחיית רשות המסים, בסכומי הפקדה גבוהים (מעל 7 מיליון ש"ח, על פי גיל העמית במועד ההפקדה), משיכת הכספים בדרך של היוון קצבה מוכרת, תיעשה תוך פנייה לפקיד שומה ולא ישירות מול הקופה.

;