4 ספטמבר 2016
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

הריבית בארה"ב צפויה לעלות בחודש ספטמבר

אלכס זבז'ינסקי
4 ספטמבר 2016
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

• האשראי הצרכני שלא לדיור בישראל גדל בשנה האחרונה בקצב הגבוה ביותר מאז שנת 2008. גידול בחוב של משקי הבית אינו חורג משמעותית מהגידול בסך השכר במשק. יחד עם זאת, הוא אינו מתפלג אחיד ומייצר סיכונים בעיקר בעשירונים הנמוכים.

• בנק ישראל צפוי להקדים תחזית לעליית הריבית, אך היא עדיין לא קרובה.

• השקל עלה לשיא מול סל המטבעות.

• נתוני שוק העבודה האמריקאי היו מעט פחות טובים מהתחזית, אך בסה"כ, פרמטרים רבים המתייחסים לשוק העבודה התייצבו בשנה האחרונה, מה שמעיד שהוא הגיע לתעסוקה מלאה.

• אנו מעריכים שאם לא יקרו אירועים חריגים, ה-FED יעלה את הריבית בישיבתו הקרובה.

• הסקרים במשק האירופאי מצביעים שהיחלשות במומנטום הצמיחה ברבעון השני לא השתנה בינתיים גם ברבעון השלישי.

מאקרו ישראל.
האשראי הצרכני ממשיך לגדול בקצב גבוה. הסיכונים יתגלו רק כשהמצב במשק יורע.
האשראי של משקי הבית לדיור עלה בשנה האחרונה בכ-22 מיליארד ₪, בדומה לממוצע של שלוש השנים האחרונות, אך גבוה משמעותית מאשר בתקופה לפני המשבר. לעומת זאת, גידול באשראי שלא לדיור הגיע בשנה האחרונה ל-13 מיליארד ₪, הגבוה ביותר מאז שנת 2008.

גידול בחוב של משקי הבית אינו חורג משמעותית. 
מהגידול בסך השכר במשק. לכן, לא אמור לייצר קשיים בשלב זה, כפי שמתבטא בהפרשות הקטנות של הבנקים ובנתוני הפיגורים בתחום המשכנתאות אשר נמצאים ברמה נמוכה מאוד.

יחד עם זאת, כפי שציין בנק ישראל בדו"ח יציבות הפיננסית האחרון, היחס בין החוב שאינו לדיור לתוצר בישראל אינו נמוך בהשוואה ליחס בעולם. כמו כן, הוא אינו מפולג אחיד. כפי שנכתב בדו"ח, המינוף של משקי הבית בעשירון התחתון של ההכנסה הנו הגבוה ביותר. יחס חוב להכנסה עומד על 3 בעשירון התחתון לעומת הממוצע של 0.6. בארבעת העשירונים התחתונים היחס גבוה מהממוצע. לפיכך, למרות שהפרמטרים המתייחסים למצב הפיננסי של משקי הבית בישראל אינם חורגים בהשוואה לעולם, הסיכונים של עלייה חדה באשראי בשנים האחרונות יתגלו רק כשהמצב במשק יורע.

מאקרו עולם.
מרבית הפרמטרים המתייחסים לשוק העבודה האמריקאי התייצבו בשנה האחרונה.
נתוני שוק העבודה לחודש אוגוסט בארה"ב סיפקו מספר אכזבות. סך המשרות חדשות היה נמוך מהתחזית (151 אלף לעומת 180). חלה ירידה בשעות העבודה השבועיות. נרשמה ירידה של 25 אלף משרות במגזר הייצור. קצב הגידול בשכר הואט.

אולם, אנו חושבים שבסה"כ אין בנתונים איתות ברור לחולשה בשוק העבודה. מספר המשרות היה אומנם מעט נמוך מהתחזית, אך בשלושת החודשים האחרונים הממוצע עומד ברמה גבוהה מאוד של 232 אלף משרות. האטה בקצב יצירת המשרות בשנתיים האחרונות, תואמת הגעת המשק לתעסוקה מלאה, מצב בו עולה הקושי לגייס עובדים חדשים.


מספר רב של פרמטרים חשובים המתייחסים לשוק העבודה האמריקאי שנמצאים במוקד התעניינות ה-FED, התייצבו בשנה האחרונה. התפתחות זו ממחישה מדוע מספר גדול של דוברי ה-FED, כולל הנגידה, אמרו לאחרונה שהשיפור בשוק העבודה האמריקאי הגיע למיצוי.
לכן, בסה"כ, אנו לא חושבים שדו"ח התעסוקה האחרון מונע מה-FED להעלות את הריבית (דיון מפורט לגבי החלטת הריבית הקרובה ראו בפרק השווקים).


למרות שחלק מהנתונים הורעו, לא נראה שהתעשייה האמריקאית שוב נחלשת.
הנתונים האחרים בארה"ב היו מעורבים. הנתונים המתייחסים לפעילות הצרכן בדרך כלל הפתיעו לטובה. הסנטימנט הצרכני עלה מעל התחזיות לרמה הגבוהה ביותר מאז חודש ספטמבר 2015. שיפור בביטחון הצרכן בא לידי ביטוי בעלייה שחלה לאחרונה בקצב הגידול של ההוצאה הצרכנית הריאלית.

בצד היצרני היו מספר אכזבות. מספר המשרות בתעשייה ירד משמעותית בחודש אוגוסט. נרשמה ירידה מפתיע במדד מנהלי הרכש בתעשייה מתחת ל-50 אחרי מגמת שיפור בחודשים האחרונים. יחד עם זאת, למדד זה יש לעיתים נטייה לשינויים חודשיים חדים אשר אינם מעידים בדרך כלל על שינוי הכיוון.

כמו כן, נמשך שיפור ביצוא מארה"ב. בנוסף, ההזמנות בתעשייה האמריקאית ללא התחבורה מראים שיפור ברור בחודשים האחרונים. אם מסכמים את התמונה, לא בטוח שהחולשה בחלק מהאינדיקאטורים שמתייחסים לפעילות התעשייתית בארה"ב באמת מעידים על הרעה במגמה.


שווקים.
יש מספיק תמיכה לעליית ריבית ה-FED כבר החודש.
נגידי ה-FED הרבים, כולל הנגידה וסגנה, שהתבטאו לאחרונה בנושא הריבית לא היו תמימי דעים, אך בסה"כ הציבו האופציה של עליית הריבית בחודש ספטמבר על שולחן הדיונים ובכך הכינו את השווקים לאפשרות של מימושה.
להערכתנו, התנאים לעליית הריבית די בשלים:

1. מצבה של הכלכלה האמריקאית ממשיך להשתפר והיא צפויה לצמוח ברבעון השלישי בקצב של כ-3% על פי האומדנים של שלוחות ה-FED באטלנטה (GDP Now) וניו יורק (Nowcast).

2. שוק העבודה קרוב לתעסוקה מלאה.

3. האינפלציה אומנם מתחת ליעד, אך היא יציבה. במיוחד נציין שאינפלציית השירותים, שמאפיינת סביבת האינפלציה המקומית, עומדת מעל 3%.

4. מאז ה-Brexit השווקים בעולם היו רגועים, מה שמייצר חלון הזדמנויות נדיר לתקופה זו ל-FED.

5. המצב הכלכלי בעולם לא השתפר יותר מדי, אך גם לא הורע בחודשים האחרונים.

6. שיקול נוסף שתומך בהעלאת הריבית, אותו הזכירו מספר דוברי הבנק המרכזי לאחרונה, קשור ליציבות הפיננסית. מאז תחילת שנות ה-90 המשברים בכלכלה האמריקאים לא באו על רקע אינפלציה גבוהה, אלא בעקבות ניפוח בועות הנכסים, הפיננסיים או הריאליים. השווקים הפיננסיים די יקרים וממשיכים לעלות, במיוחד שוק האג"ח. כמו כן, מוזכר לאחרונה ע"י דוברי ה-FED הסיכון של ניפוח המחירים בשוק הנדל"ן המסחרי.

הבחירות לרוב לא משפיעות על שיקולי ה-FED
- לא פעם מוצג נושא הבחירות לנשיאות בארה"ב כשיקול שיכול למנוע האפשרות לעליית הריבית בחודש ספטמבר. ראשית, לא סביר שנושא זה יעלה כשיקול לדיון בוועדה המוניטארית. אולם, יתכן שהוא משפיע מבלי שנידון על שולחן הדיונים. כדי לבחון את השפעת הבחירות על החלטות ה-FED בדקנו צעדי ה-FED לקראת מערכות הבחירות בארה"ב בעשורים האחרונים. לעניין השפעת הבחירות על החלטות הבנק המרכזי נחוץ לבדוק גם תקופות בהם הריבית הייתה במגמת עלייה וגם בירידה. להלן הממצאים:
- לפני הבחירות ב-1984 ה-FED הוריד את הריבית באגרסיביות מדי חודש לקראת הבחירות.
- בבחירות 1988 התנהגות ה-FED אכן הייתה חשודה. הוא קטע רצף העלאות הריבית בחודש יולי וחזר להעלות את הריבית אחרי הבחירות.
- ב-1992 ה-FED סיים רצף ארוך של הורדות ריבית שלושה חודשים לפני הבחירות, אך גם אחרי הבחירות הריבית נותרה ללא שינוי לתקופה ארוכה.
- ב-2000 ה-FED סיים רצף העלאות ריבית חצי שנה לפני הבחירות והריבית ירדה אחרי הבחירות.
- ב-2004 ה-FED העלה את הריבית בספטמבר ערב הבחירות (!).
- ב-2008 ה-FED הוריד את הריבית באגרסיביות סמוך לבחירות תוך התמודדות עם המשבר העולמי.

התמונה שעולה מהממצאים לעיל אינה תומכת בהשערה שהבנק המרכזי נמנע מלפעול ערב הבחירות. נראה לנו שגם הפעם ה-FED יוכל להעלות את הריבית אם יתר השיקולים יתמכו בהחלטה.
לסיכום, אנו סבורים שאם לא יתרחשו אירועים חריגים עד ההחלטה, הבנק המרכזי האמריקאי צפוי להעלות את הריבית בישיבתו החודש. 

שיפור בנתונים ועליית ריבית ה-FED עשויים להקדים התחזית לעליית הריבית בישראל.
בנק ישראל לא שינה כצפוי את הריבית, אך הכניס שינוי קטן להודעה כשהשמיט את ההערכה שהסיכונים להשגת יעד הצמיחה גבוהים. זה עדיין לא אומר שבנק ישראל מתכוון להעלות את הריבית בקרוב. אולם, בתחזית המעודכנת שתתפרסם יחד עם הודעת הריבית בחודש ספטמבר יתכן ותוקדם התחזית לעליית הריבית בישראל, במיוחד אם תעלה הריבית בארה"ב.

נציין, שהשקל התחזק בכ-0.6% בשבוע האחרון וב-1.4% בחודש האחרון והתחזק לשיא של כל הזמנים. יחד עם זאת, קצב התחזקות השקל השנה איטי יותר מאשר בשנה שעברה. קשה לצפות לתוצאה טובה יותר כאשר העודף בחשבון השוטף בישראל אף גדל ברבעון הראשון וצפוי להיות גבוה גם ברבעון השני. כפי שאמר הנגיד הקודם סטנלי פישר "משק חזק עם מטבע חלש לא עובד".


מניות הצמיחה מובילות
בשוקי המניות בעולם נמשכת המגמה של מעבר המשקיעים לסקטורים של צמיחה בהובלה של מניות הטכנולוגיה.
עליית הריבית בארה"ב בחודש ספטמבר, אם תתרחש, אמורה להתקבל להערכתנו בשוק המניות ללא זעזועים משמעותיים. בסה"כ, עליית הסיכוי לעלייה בריבית התרחשה יחד עם העליות בשוק המניות בשנה האחרונה. ביטוי של חוסנה של הכלכלה האמריקאית שמשקפת עליית הריבית גובר על הסיכונים הפיננסיים שהיא מייצרת. המניות נשארות "המשחק היחיד בעיר", למרות היותן יקרות יחסית. יחד עם זאת, האפיק חשוף לסיכונים הפוליטיים באירופה ובארה"ב ולסיכונים אחרים כגון מצבו של המשק הסיני.

 

 

פרטי מכין האנליזה
אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק
בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411
השכלה- כלכלן
תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.
תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.
ניסיון תעסוקתי – 2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות
2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל
פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה
מיטב דש ברוקראז' בע"מ.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818
גילוי נאות מטעם מכין האנליזה
למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.
גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")
ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.
סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
עצמאות שיקול הדעת
אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
04-09-2016 זבז'ינסקי אלכס
תאריך פרסום האנליזה

 

;