18 אוגוסט 2016
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

הממשלה מתעלמת מהסיכונים בתקציבה החדש

אלכס זבז'ינסקי
18 אוגוסט 2016
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

• הצעדים המתוכננים ע"י הממשלה בתקציב החדש מעלים את הסיכון הפיננסי של ישראל. בתרחישים כלכליים שליליים, הרעה בפרמטרים הפיסקאליים העיקריים, עלולה להשפיע בצורה מהירה וחדה.

• בניכוי יצוא התרופות, חלה הרעה משמעותית ביצוא הסחורות מישראל בחודשים האחרונים. בצד היבוא, המצב בסה"כ ממשיך להיות טוב.

• הסנטימנט הצרכני בישראל הגיע בחודש יולי לשיא מאז תחילת הסקר בשנת 2011. הצרכנים מדווחים על שיפור משמעותי במצב הפיננסי שלהם.

• נתוני שוק העבודה בישראל ממשיכים לתמוך בהתרחבות הצריכה הפרטית.
• הפעילות באירופה נחלשה ברבעון השני, כאשר בחלק מהמדינות הגדולות נרשמה צמיחה אפסית.

• בחודש האחרון נרשמה הרעה בנתונים בסין, תוך ירידה בגידול באשראי. התפתחות זו עשויה להצביע על המשך "נחיתה רכה" במשק הסיני שחיונית על מנת להקטין את הסיכונים.

• הנתונים הכלכליים בארה"ב פעלו בעיקר להנמיך את הציפיות להעלאת הריבית.

• נמשכת הירידה בציפיות האינפלציה הגלומות בשוק האג"ח המקומי.

• מרווחי האג"ח הקונצרניות בדירוגים הנמוכים בישראל נמוכים יותר מאשר באג"ח בעלות סיכון דומה בארה"ב.

 

מאקרו ישראל.
התקציב החדש מעלה את הסיכון הפיסקאלי
בחודש יולי שוב נרשמו עודפים בגביית המסים שהצטברו כבר ל-4.8 מיליארד ₪ מעבר למתוכנן מתחילת השנה. לפי התחזית של בנק ישראל, העודף צפוי להגיע ל-8 מיליארד ₪ והגירעון השנתי להסתכם בכ-2.5%, אחוז נמוך מהגרעון המתוכנן שעמד על 2.9%. כאן, פחות או יותר מסתיימות החדשות הטובות בקשר למצב הפיסקאלי.
הממשלה אישרה תקציב לשנים 2017-2018, שעומד לפרוץ את כל הכללים המרסנים שהיא בעצמה קבעה. בנק ישראל לא יכול להפריע, אך מציב תמרור אדום ברור. מספר נקודות שמתייחסות לתקציב:
הממשלה מבטלת למעשה את כלל גידול ההוצאה, ומעלה את ההוצאה מעל התקרה המותרת של 2.7% ל-5.2% בשנת 2017.

הממשלה נסוגה מכוונה להוריד בהדרגה את הגירעון, וקובעת לשנים 2017-2018 גירעון של 2.9% במקום 2.5% ו-2.25% המתוכננים.

הממשלה מורידה באופן פרמננטי רמת ההכנסות ע"י הורדת המס, כאשר חלק מההכנסות שמקזזות את הירידה הנן בעלות אופי חד פעמי. בכך היא יוצרת בעיות בתקציבים לשנים הבאות.

חלק מהכנסות המדינה שיוצרות עודף מתבססות על הגורמים הזמניים, כגון ההכנסות משוק הנדל"ן ומרכישות מוגברות של המכוניות.

גם בצד ההוצאות יש גורמים שהקטינו את ההוצאות שעשויים בשנים הקרובות לפעול בכיוון הפוך, כגון ירידה בגובה הריבית על האג"ח הממשלתיות.

הממשלה משתמשת בחשבונאות יצירתית כדי להימנע מרישום הוצאות. דוגמה- סובסידיות של תוכניות מחיר למשתכן ומחיר מטרה, גיוס חוב ע"י החברות הממשלתיות כגון חברת הרכבות, אי רישום של ההכנסות ממכירת הקרקעות כמימון הגירעון.

מתיחת הגבולות בצד ההוצאות וההכנסות ויצירתיות בניהול התקציב מאפיינות בדרך כלל תקופות משבריות, אך דווקא כעת שהמשק נמצא בשיא המחזור הכלכלי. הגדלת הגירעון לא צפויה להגביר צמיחה במצב שהמשק כבר נמצא בתעסוקה מלאה. יותר מכך, לפי הניתוח של בנק ישראל, תקציבי החינוך והתשתיות, מחוללי צמיחה לטווח הקצר והארוך, דווקא לא יוגדלו ריאלית.
במצב הכלכלי והתקציבי החיובי הקיים, ובמיוחד בהתחשב בסיבות לעודפים בגביית המסים, היה רצוי לנצל את המצב להורדת נטל החוב מהדורות הבאים ולהכין את הממשלה להתמודדות עם המשבר הבא שיגיע מתישהו.

הצעדים המתוכננים של הממשלה בתקציב הקרוב מעלים את הסיכון הפיסקאלי. ניסיון העבר מלמד שהסיכון לא בא לידי ביטוי בשוק האג"ח הממשלתי בצורה הדרגתית. עד שלב מסוים הרעה במצב הפיסקאלי כמעט לא מורגשת, אך אם מתפרץ משבר, הוא מתפתח במהירות.


הרעה ביצוא הסחורות
למרות שבמבט ראשון, נתוני יצוא הסחורות היו חיוביים, והצביעו על עלייה בחודשים האחרונים, למעשה מדובר בהרעה. השיפור ביצוא הושג, בזכות העלייה החדה ביצוא התרופות, שאינה קשורה לתחרותיות היצוא הישראלי או לשיפור במצב הסחר העולמי, אלא כנראה, לשיקולים לוגיסטיים של חברת טבע. ללא התרופות, היצוא ירד במרבית הענפים בשלושת החודשים האחרונים. היצוא ללא שלושת הענפים הגדולים, התרופות, הרכיבים האלקטרוניים והכימיקליים, המייצגים בעיקר את טבע, אינטל וכי"ל, ירד די בחדות בחודשיים האחרונים.


מדד אמון הצרכנים בשיא. מצב משקי הבית משתפר
מדד אמון הצרכנים בישראל, עלה לרמה הגבוהה ביותר מאז תחילת הסקר בשנת 2011. גם ציפיות הצרכנים, לגבי מצבם האישי והמצב במשק, הגיעו לשיא. משקל משקי הבית שמדווחים שלא "סוגרים את החודש" ממשיך לרדת. לעומת זאת, משקל משקי הבית שמצליחים לנהל תקציב מאוזן או לחסוך, עלה.

מאקרו עולם.
חולשה בנתונים בסין תוך ירידה באשראי עשויים להעיד על תרחיש של "נחיתה רכה"
כמעט כל הנתונים הכלכליים שהתפרסמו בסין בשבוע שעבר, היו נמוכים מהתחזיות. במקביל, גידול באשראי התמתן.
האטה מבוקרת בסין, יחד עם הירידה באשראי, משקפות בסה"כ תופעה רצויה. המשך גידול בביקושים באמצעות הגדלת מינוף היה מעלה סיכון למשק הסיני. התהליך הנוכחי בסין יכול למנוע כאבים חזקים יותר בעתיד. חשוב רק שהוא יהיה הדרגתי ולא יהווה נחיתה קשה. בינתיים האינדיקאטורים השונים, כולל אלה שלא מתפרסמים ע"י הרשויות בסין, מצביעים שאנו בתסריט של "נחיתה רכה".
אחד האינדיקאטורים החשובים שהתפרסם בסין בשבוע שעבר, היה מדד המחירים ליצרן, שירד מאז שנת 2012. מסוף שנת 2015 הירידה בקצב השנתי של המדד התחילה להתמתן. ירידה במדד המחירים ליצרן, משקפת עודף כושר הייצור אצל היצרנים הסינים. היפוך המגמה עשוי להעיד שהעודף קטן. כמו כן, עם היפוך המגמה הלחצים הדפלציוניים בעולם עשויים לקטון.


הפעילות באירופה נחלשה ברבעון השני
הנתונים באירופה ממשיכים להכות את התחזיות. צריכים רק לקחת בחשבון שהתחזיות באירופה הונמכו אחרי ה-Brexit.

הפעילות עצמה נחלשה ברבעון השני. הצמיחה כמעט בכל המדינות העיקריות הייתה נמוכה מהרבעון הראשון, כאשר בצרפת, איטליה ואוסטריה נרשמה צמיחה אפסית. הצמיחה בגוש הייתה נמוכה עוד יותר מ-0.3% אלמלא הצמיחה הגבוהה יחסית במדינות מזרח אירופה. יש לציין, שהצמיחה בבריטניה הייתה ברבעון השני גבוהה מאשר באירופה (0.6% לעומת 0.3%).

נתונים חלשים שוב הורידו תחזיות להעלאת הריבית בארה"ב
הנתונים בארה"ב היו מעורבים עם נטייה שלילית. המכירות הקמעונאיות היו חלשות בחודש יולי. יחד עם זאת, נתון של חודש אחד אחרי מספר חודשים חזקים לא אומר הרבה.
מדד מחירי היבוא ללא הדלק, מצביע על הפחתת הלחצים החיצוניים להוזלת המחירים בארה"ב. שינוי המגמה במדד היבוא מצטרף לשינוי המגמה במדד המחירים ליצרן בסין, עליו דיברנו קודם. לעומת זאת, מדד המחירים ליצרן היה נמוך מהתחזיות.
הנתונים שהתפרסמו בארה"ב, בעיקר המכירות הקמעונאיות, גרמו לירידה בציפיות לעליית הריבית הגלומות בחוזים. יחד עם זאת, עד הישיבה של ה-FED ב-21/9 לכל נתון יהיה פרסום נוסף. בכל מקרה, אם ה-FED שוקל להעלות את הריבית בספטמבר הוא לא יפתיע את השווקים וישלח איתותים בעוד מועד, קודם כל בנאום של הנגידה האמריקאית בסוף החודש בכנס השנתי של ה-FED ב-26/8. 

שווקים.
ציפיות האינפלציה הגלומות ממשיכות לרדת
תשואות האג"ח השקליות המקומיות די דורכות במקום יחד עם השוק האמריקאי, מה שלא ניתן להגיד על ציפיות האינפלציה שיורדות בהתמדה.
בתקציב שאושר בממשלה יש מספר צעדים להוזלת יוקר המחייה כגון: רפורמה במכון התקנים, הקלות ביבוא מוצרי חשמל ומוצרי טואלטיקה, והוזלות המחירים בתחום התקשורת. אנו נעדכן את תחזית האינפלציה לאחר פרסום מדד המחירים לחודש יולי.

מרווחי האג"ח הקונצרניות בדירוג נמוך בישראל נמוכים מדי בהשוואה לארה"ב
מדי פעם השווינו מרווחי האג"ח הקונצרניות בישראל לעומת המרווחים באג"ח בעלות סיכון דומה בארה"ב. המרווחים בדירוגים הגבוהים בישראל המקבילים לדירוג BBB בארה"ב דומים לאמריקאים. לעומת זאת, בדירוגים נמוכים יותר, המרווחים בישראל נמוכים משמעותית מהאג"ח המקבילות האמריקאיות בדירוג BB.

 


פרטי מכין האנליזה
אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק
בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411
השכלה- כלכלן
תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.
תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.
ניסיון תעסוקתי – 2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות
2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל
פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה
מיטב דש ברוקראז' בע"מ.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818
גילוי נאות מטעם מכין האנליזה
למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.
גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")
ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.
סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
עצמאות שיקול הדעת
אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
15-08-2016 זבז'ינסקי אלכס
תאריך פרסום האנליזה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;