26 נובמבר 2018
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

תחזית כלכלית לשנת 2019

אלכס זבז'ינסקי
26 נובמבר 2018
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

לסקירה המלאה הכוללת גרפים ותרשימים, לחץ כאן

 

עיקרי הדברים

 • הצמיחה בכלכלה העולמית מאטה במסלול דומה לשנת 2015. הצעדים שנעשו אז ושינו את המגמה השלילית יכולים לסייע גם היום.

 • ללא שינוי במדיניות, כולל הפיסקאלית, המוניטארית והחוץ, הצמיחה בכלכלה האמריקאית צפויה לרדת בשנה הבאה.

 • ה-FED קרוב לסיים העלאות הריבית.

 • סיכון גדול לצמיחה קיים במשק האירופאי.

 • המאזן בין הסיכונים לסיכויים בשווקים המתפתחים תומך בהגדלת חשיפה אליהם.

 • הצמיחה בישראל מאטה בהשפעת הגורמים המקומיים. הרעה בתנאי הסחר בשנה הקרובה, בפרט חולשה במגזר הטכנולוגיה בארה"ב, עלולה לזרז האטה בצמיחה.

 • האינפלציה בישראל צפויה להישאר מתונה.

 • השקל צפוי להיחלש ביחס לסל המטבעות.

 • לא צפוי תהליך עליית ריבית בישראל.

 • הגירעון הממשלתי בישראל צפוי לחרוג משמעותית מהיעד.


הכלכלה העולמית לאן?

המאפיינים העיקריים של השנה החולפת שבה השתנתה המגמה החיובית בכלכלה העולמית:


 • אם בשנת 2017 נרשם שיפור בצמיחה ברוב המדינות העיקריות, ב-2018 ארה"ב בלטה לטובה לעומת כל היתר.
 • להערכתנו, החולשה שהופיעה השנה נובעת מההאטה בכלכלה הסינית (על כך נרחיב בהמשך). התפתחות מלחמת הסחר החמירה את הבעיה.

 • ההידוק במדיניות המוניטארית שהתחיל לראשונה בארה"ב התפשט למדינות המפותחות הנוספות, בודדות בינתיים. חלק מהמדינות המתפתחות נאלצו להעלות ריבית בגלל הפיחות המהיר של המטבע.

 • מלבד עליית ריבית, גם הפעילות המאזנית של הבנקים המרכזיים הפכה למרסנת יותר.

  • את מקומה התומך של המדיניות המוניטארית תפסה המדיניות הפיסקאלית. לראשונה מאז 2009, ההוצאה הממוצעת של הממשלות ביחס לתוצר במדינות המפותחות גדלה לעומת השנה שעברה, בעיקר בזכות המדיניות המרחיבה בארה"ב.

 • מלחמת הסחר ופרוטקציוניזם הפכו מאיום לעובדה.

 • הכוחות הרדיקאליים התחזקו. שיתופי פעולה בינלאומיים נחלשו.

 • הרגולציה מתעניינת קצת פחות בחברות הפיננסיות והרבה יותר בחברות הטכנולוגיה.

 • המהפכה הטכנולוגית נמשכת ומתרחבת. סימניה צפויים לבוא לידי ביטוי בעלייה בפריון.


2018 מזכירה את 2015. כמו אז, הכלכלה הסינית נחלשת ומשפיעה על המדינות האחרות, במיוחד המתפתחות. כמו אז, הדולר התחזק ותשואות האג"ח בארה"ב עלו מה שהחמיר את הפגיעה במדינות המתפתחות. כמו אז מחירי הנפט צונחים.

כעת יש לנו את מלחמת הסחר שמחמירה את הפגיעה, מה שלא היה אז.

ב-2015 סין השיקה תוכנית השקעות ענקית, ה-FED לא העלה ריבית ב-2016 למרות התחזיות, מחיר הנפט חזר לעלות - כל זה חילץ את הכלכלה העולמית מהדרך אל משבר והביא לצמיחה יפה בשנים 2016-17.

האם ומאיפה תגיע הצלה הפעם?


להמשך קריאת הסקירה המלאה לחצו כאן >>


פרטי מכין האנליזה

אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק
בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411
השכלה- כלכלן
תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.
תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.
ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות
2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל
פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה
מיטב דש ברוקראז' בע"מ.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818
גילוי נאות מטעם מכין האנליזה
למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.
גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")
ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.
סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
עצמאות שיקול הדעת
אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
26/11/2018            זבז'ינסקי אלכס
 תאריך פרסום האנליזה

 

;