בקשת מעסיק למשיכה מקופה מרכזית לפיצויים עבור עובד

בקשת מעסיק למשיכה מקופה מרכזית לפיצויים עבור עובד – דיגיטלי

למילוי הבקשה לחץ כאן

יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
אישור ניהול חשבון/צילום שיק , טופס 161/אישור פקיד שומה לקמ"פ, צילום ת.ז. של מורשי החתימה.
למעסיק שהוא חברה נדרש בנוסף: פרוטוקול מורשי חתימה + חותמת החברה.

;