קרנות נאמנות

דירוג קרנות נאמנות

ישנן דרכים שונות לדרג ביצועיהן של קרנות נאמנות. המדד המפורסם ביותר הוא "מדד שארפ" אשר פותח על ידי הכלכלן האמריקאי וחתן פרס נובל ויליאם שארפ ב- 1966.
מדד זה משקלל את תשואת הקרן יחסית לסיכון שלה. למעשה נמדד עודף התשואה של הקרן מול נכס הייחוס שלה, כשהוא מחולק בעודף הסיכון (סטיית התקן) של הקרן מול אותו נכס ייחוס. בנוסף למדדים כמותיים, המסתמכים על ביצועי הקרנות בעבר, פותחו מדדים איכותיים שונים המנסים לנבא הצלחה בעתיד.
מדדים אלו מתבססים למשל על זהות מנהל הקרן, החברה המנהלת ומשאביה, אופן ניהול ההשקעות וכדומה.
חברות דירוג של קרנות הנאמנות, הבודקות את ביצועיהן, בישראל ובעולם, נוהגות לתרגם את תוצאת המדדים לסימנים כגון כוכבים, יהלומים ועוד.

מנהל קרן

גוף אשר אחראי על ניהול קרן נאמנות על פי תשקיף הקרן שפורסם. גוף זה מבצע למעשה את כל פעולות הקניה והמכירה של ניירות הערך עבור הקרן, וכן הנפקת יחידות השתתפות וחלוקת רווחים.

יחידת השתתפות בקרן נאמנות

תעודה המקנה למחזיק בה זכות שווה ליחידות האחרות בנכסי הקרן וברווחיה. את יחידות הקרן ניתן לרכוש בכל בנק או אצל חבר בורסה שאינו בנק.

נאמן

גוף המחזיק את נכסי הקרן עבור בעלי יחידות ההשתתפות (המשקיעים בקרן). תפקידו לפקח על פעולות מנהל קרן הנאמנות על פי הסכם הנאמנות.

קרן נאמנות

קרן נאמנות היא גוף פיננסי המאגד פרטים לצורך השקעה משותפת בניירות ערך סחירים. הצטרפות לקרן נעשית על ידי רכישת יחידות השתתפות בקרן המזכה את המחזיק ביחידות אלו בשותפות ברווחים בהתאם לגודל האחזקה. ההשקעה בניירות הערך על ידי הקרן נעשית על פי התשקיף והסכם הנאמנות של הקרן.

קרן נאמנות גמישה

קרן נאמנות אשר רשאית להשקיע בכל סוגי ניירות הערך. ניהול הקרן נעשה על פי שיקולי מנהל הקרן בהתאם להערכותיו ותנאי השוק.

קרן נאמנות סגורה

קרן נאמנות אשר מנפיקה מספר מוגבל של יחידות השתתפות. קרן זו אינה ניתנת לפדיון בכל עת ומשקיעה בנכסים בעלי נזילות נמוכה. קרן זו סחירה ומחירה נקבע על פי הביקוש וההיצע לקרן.

קרן נאמנות פתוחה

קרן נאמנות אשר מנפיקה מספר בלתי מוגבל של יחידות ההשתתפות על פי דרישות הציבור. הקרן ניתנת לפדיון בכל עת ושווי יחידה נקבע על ידי חלוקת ערך נכסי הקרן במספר יחידות ההשתתפות שהונפקו.

מדד שארפ

מדד לבדיקת ביצועי תיקי השקעות ומכשירי השקעה כגון קרנות. הבדיקה נעשית באמצעות השוואת התשואות ליחידת סיכון. מדידת הסיכון נעשית על פי סטיית התקן. המדד מחושב על ידי חלוקת ההפרש בין התשואה על התיק ותשואת נכס חסר סיכון, בסטיית התקן של הנכס/תיק השקעות הנבדק.

יצירה/פדיון

יצירה - כניסת לקוח לקרן נאמנות, הקרן תרכוש ניירות ערך ע"פ אחזקותיה למצטרף החדש. פדיון הוא יציאת לקוח מן הקרן, על הקרן למכור ניירות ערך בהתאם. לתהליך הכניסה והיציאה נוספות עמלות קניה ומכירה של ני"ע ולרוב גובת החברות תוספת כספית המכונה דמי הוספה. המושג פדיון משמש גם בקבלת כספי אג"ח.

תשקיף

מסמך משפטי אשר מוציא הגוף אשר אחראי על הנפקת נייר הערך לציבור. בתשקיף ניתן למצוא מידע על החברה המנפיקה את נייר הערך ואת התנאים להנפקה. כל חברה אשר מתכוונת להנפיק ניירות ערך לציבור כולל קרנות נאמנות חייבות בהצגת תשקיף שיאושר על ידי הרשות לני"ע.

 

;