דו"ח רווח והפסד: מה ניתן ללמוד על הכנסות, הוצאות ורווחי החברה?

המדריך למשקיע בשוק ההון - חלק עשרים ואחת 

הדו"ח הבסיסי והמרכזי ביותר בדוחות הכספיים של כל חברה הוא דו"ח רווח והפסד. דו"ח זה מסכם לתקופת זמן קצובה את הכנסות והוצאות החברה.

דו"ח הרווח והפסד מחלק את ההכנסות וההוצאות על פי מקורות וסיווגים שונים. באופן זה ניתן לראות את רווחי החברה בדרכים שונות וביחסים שונים על פי מקור או בניכוי מקורות מסוימים, למשל: רווח שאינו כולל פעילות מימון, רווח תפעולי, רווח לפני מס וכמובן את הרווח הנקי של החברה, המכונה גם "השורה התחתונה".

מבנה דו"ח רווח והפסד

א. בתחילת כל דו"ח רווח והפסד תופיע שורת ההכנסות, כאשר הסדר הוא לפי מרכזיות המוצרים. בתחילה יופיעו ההכנסות מפעילות שוטפת בלבד (לאו דווקא עם פירוט בשלב זה), כלומר סכומים שהתקבלו ומגיעים לחברה בגין מכירת מוצרים ו/או שירותים בתקופת הדו"ח. התקבולים נרשמים נטו, בניכוי זיכויים או הנחות.

ב. עלות המכירות: כאן ירשמו כל ההוצאות של החברה בתקופת הדו"ח שהוצאו על מנת לייצר את מוצריה. הוצאות אלו כוללות הן עלויות ישירות כגון חומרי גלם ושכר עבודה והן עלויות ייצור עקיפות כגון ארנונה ושכירות, חשמל, מים וכד' (ללא שיווק – סעיף נפרד). במקרים מסוימים, סעיף עלות המכירות יכלול גם הוצאות פחת (הוצאות המשקפות ירידת הערך, על פי סטנדרטים מקובלים והנחיות מס הכנסה, של נכסים המוחזקים בידי החברה עקב בלאי והתיישנות).

ג. רווח גולמי: הכנסות החברה בניכוי עלות המכירות.

ד. הוצאות מחקר ופיתוח (מו"פ): הוצאות החברה על מחקר ופיתוח של מוצר/שירות חדשים.

ה. הוצאות מכירה ושיווק: כל מה שהוצא בהקשר של שיווק ופרסום מוצרי החברה לגבי מוצריה. לדוגמא, פרסום במדיה, פעילות קידום מכירות, כנסים שיווקיים, מתנות ללקוחות וכדומה.

ו. הוצאות הנהלה וכלליות: הוצאות החברה הכרוכות בניהול החברה ברמות העליונות. הוצאות אלו יכללו את שכר עובדי המנהלה והמנהלים, וגם את עלות אחזקת משרדי ההנהלה.

ז. רווח לפני ריביות, מיסים, פחת והפחתות (EBITDA): נתון המשמש ככלי עזר חשוב למציאת שוויה הריאלי של חברה. ה- EBITDA מראה למעשה כמה כסף מייצרת החברה נטו מפעילותה השוטפת. חישוב הנתון מביא בחשבון שלושה גורמים:

 

1. הוצאות הפחת הן לא הוצאות "אמיתיות" – הרי השימוש במכונות ומבנים נמשך באופן רגיל גם עם שחיקה תיאורטית.

2. שיעור המס לא תלוי בפעילות החברה.

3. ברוב העסקים, הכנסות והוצאות מפעילות מימון אינן חלק מפעילות הליבה של החברה.

ה-EBITDA מחושב ע"י הפחתת ההוצאות על מכירות (ללא הפחת), הוצאות המו"פ והוצאות ההנהלה מהכנסות החברה מתוך הפעילות השוטפת בלבד.

ח. הוצאות (הכנסות) חד פעמיות: נקודה חשובה לבדיקה, שעלולה להשפיע באופן משמעותי על דוחות החברה, ללא קשר לפעילותה. מדובר על כל ההכנסות/הוצאות החד פעמיות שאינן מייצגות או קשורות לפעילות השוטפת של החברה, ולכן מוצגות בסעיף נפרד.

ט. רווח תפעולי: הרווח מהפעילות העסקית השוטפת של החברה. כלומר, הרווח לפני מס בניכוי הכנסות או הוצאות מפעילות שאינה פעילות שוטפת כגון פעולות חד פעמיות, מימון וכד'.

י. הוצאות מימון: הכנסות והוצאות הקשורות לריבית או הצמדה על הלוואות, השקעות, אג"ח או כל פעילות דומה.

יא. רווח לפני מס: סך כל הרווח שנשאר לאחר כל ההוצאות. מרווח זה מנוכה מס ההכנסה.

יב. זכויות המיעוט: כאשר לחברה יש חברות בנות אשר יש בהן כמה בעלי מניות בנוסף לחברה עצמה, החברה מציינת בדוח הרווח והפסד המאוחד את זכויותיו של אותו מיעוט בחברות אלו. למשל, חברה המחזיקה 60% מחברה אחרת, בעלי זכויות המיעוט מחזיקים למעשה ב-40% מהשווי.

יג. רווח נקי: אחרי שמורידים את מס החברות מסעיף הרווח לפני מס מקבלים את הרווח הנקי של החברה. הרווח העצמי יכול להיות מחולק בצורת דיבידנד לבעלים, או להישאר כעודפים בחשבונות החברה.

המדריך למשקיע בשוק ההון - מעבר לחלק עשרים ושתיים - דו"ח תזרים מזומנים

חזרה לחלק תשע עשרה - מס בשוק ההון

חזרה לעמוד המדריך הראשי

*אין לראות במסמך זה ובמידע ו/או הניתוח הכלולים בו הצעה או ייעוץ/שיווק לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים ו/או השקעת כספים בפיקדונות כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר. לפיכך, האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי פתיחת החשבון ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים במיטב דש טרייד. אין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. 

 

;