תקנון

תקנון

השימוש באתר מיטב דש טרייד, (להלן: "האתר") ובתכנים המוצגים בו ובמכשירים שונים בהם מוצגים התכנים (לרבות בטלוויזיה, רדיו, אינטרנט, רשתות טלפונים סלולרים ,SMSטלוויזיה בפס רחב, שידור בלווינים, ברשתות כבלים, פקסימיליה, טלפוניה ווידאו לסוגיהם כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן המשך השימוש באתר זה ובתכניו מהווה קבלה מלאה והסכמה לכל האמור להלן.

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד גם לנשים.

בתקנון זה:

"המשתמש" - כל אדם ו/או גוף אשר יוצר קשר עם אתר מיטב דש טרייד ו/או המשתמש באתר זה. "תכנים" - כתבות, סקירות, מידע בורסאי, מידע כלכלי, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות החברה (כהגדרתה להלן) ובין אם הוא בבעלות צד ג', לרבות בבעלות הבורסה לניירות ערך בתל- אביב בע"מ ו/או חברת ביזנס נט מידע מקוון בע"מ ו/או חברת מיטב דש בית השקעות בע"מ, המאפשר לחברה זכות שימוש בו (להלן: "ספקי המידע").

"החברה" - מיטב דש טרייד ני"ע בע"מ (להלן: "מיטב דש טרייד") מקבוצת מיטב דש בית השקעות".
 
החברה וספקי המידע (לרבות מנהליהם, עובדיהם ו/או מי מטעמם) לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו למשתמש, לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם על אף האמור לעיל ייקבע על ידי ערכאה שיפוטית בפסק דין סופי וחלוט כי חלה אחריות על החברה ו/או על ספקי המידע בשל אי דיוק בתכנים ו/או בשל כל סיבה אחרת, תוגבל אחריות החברה וספקי התכנים לסך התמלוגים ששילם המשתמש, במידה ושילם, לחברה ו/או לספקי התכנים עבור אספקת התכנים בששת החודשים שקדמו לאירוע בגינו נפסק התשלום.

הגבלת אחריות
מובהר כי התכנים המוצגים באתר מיטב דש טרייד אינם מתיימרים להוות ניתוח שלם ומלא או מפורט של כל הנושאים באותו תחום, אלא מדובר במידע כללי המבוסס על נתונים שמיטב דש טרייד רכשה מספקי המידע המתאימים מבלי לבצע בדיקת נכונות הנתונים.

מיטב דש טרייד מבהירה ומדגישה בפני המשתמש, כי לפעילות בנכסים פיננסיים נדרשת מומחיות ומקצועיות מיוחדת, התוכן המוצע אינו מהווה חוות דעת, המלצה, הצעה לרכישה, חזקה או מכירה של נכסים פיננסיים כלשה.

אין התוכן מהווה ייעוץ להשקעה והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של משתמש ומתן ייעוץ על ידי יועץ השקעות מוסמך.

אין במידע ו/או בתוכן משום מתן ייעוץ בדבר כדאיות ההשקעה בנושא כלשהו מהנושאים המפורטים במידע ו/או בתוכן.

החברה ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר ובמכשירי הקצה. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים (משפטנים, אנשי ביטוח, פסיכולוגים, כלכלנים, עיתונאים, ברוקרים, אנליסטים וכו'). זכור: מידע זה אינו מהווה עצה מקצועית התלוי בעובדותיו של כל מקרה ומקרה. כאמור לעיל, החברה וספקי התכנים אינם אחראים לתכנים הנ"ל ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו אם החליט המשתמש לפעול על בסיס תכנים אלו וחלה עליו האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ותוצאותיהן.

השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, איפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה.

בכל סתירה או אי התאמה בין המידע ו/או תוכן המתפרסם באתר זה לבין מידע ו/או תוכן כפי שמופיע בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, המידע ו/או התוכן המופיע בפרסומים הרשמיים או המקוריים כאמור, יחשב כנכון.

זכויות יוצרים
כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות בתוכן לרבות זכויות ההפצה וכל קנין רוחני אחר בקשר עם המידע ו/או התוכן הינם בבעלות מיטב טרייד ו/או ספקי המידע ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא בתוכן זה.

המשתמש מצהיר כי, ידוע לו שהמידע ו/או התוכן שיועמד לרשותו הינם לשימושו האישי בלבד. המשתמש מתחייב שלא לעשות ולא להרשות לעשות במידע ו/או בתוכן, כל שינוי ו/או סילוף ו/או כל פעולה העלולה לפגוע במידע ו/או בתוכן, בנכונותו ומהימנותו ו/או בשמה ובכבודה של גאון טרייד כבעלת זכות היוצרים בו, או של כל גורם אחר, לרבות ספקי התוכן.

המשתמש מתחייב לא להעביר לצד שלישי כלשהו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את התוכן ו/או כל חלק ממנו, לא לפרסם ברבים כל חלק, מוצר ו/או פלט של התכנים, בין שהם מודפסים כטקסט, כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התכנים או כל חלק מהם לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. כן, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהחברה וספקי המידע פועלים, במידת האפשר, להבטחת מתן שירותים באופן שוטף ותקין ולנכונות ולדיוק התוכן, החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיו לצד הטוען כי נפגע ממנו או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

החברה רשאית להשתמש בפרטי המשתמש לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לו באתר, וכן ליצירת קשר עמו והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות. החברה לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהותו באופן אישי, אלא אם יחפוץ בכך.

אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

במקרה בו יפר המשתמש תנאי מתנאי ההסכם תהיה רשאית החברה להפסיק את שימוש המשתמש באתר.

המשתמש ישפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 
הוראות כלליות
הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.

החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה מועד פרסומם.

למיטב דש טרייד או למי מהחברות בקבוצת מיטב בית השקעות עשוי להיות מעת לעת עניין בנכסים פיננסים המוצגים במידע ו/או בתוכן.

זכויות על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע

להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור תל-אביב יפו.

 

 

לתקנון מבצע חבר מביא חבר 8.3.22-30.4.22 לחצו כאן

 

;