עשיית שוק

ליצירת קשר בנוגע לפעילות עשיית שוק - 03-7903772

 

פעילות עשיית שוק הינה הזנת פקודות קניה ומכירה (ציטוטים) בספר הפקודות של נייר ערך או של כל מכשיר פיננסי אחר, במטרה לצמצם את מרווח השער (Spread), שבין הקונים למוכרים ולהגדיל את הסכומים הזמינים למסחר.

עשיית שוק מגדילה את הסחירות והנזילות של נייר הערך ומפחיתה תנודות לא רצויות וכתוצאה מכך השירות מאפשר לחברה להגדיל את קהל המשקיעים והחזקות הציבור בה, להקטין את פרמיית אי הסיכון שמשקיעים דורשים על נייר הערך ולהגדיל את הסיכוי להיכנס למדדים.

משקיע שקונה מניות חברה שיש לה עושה שוק, יכול לדעת בהסתברות גבוהה, שימצא פקודת קנייה או מכירה לנייר ערך זה. הביטחון הזה, ועצם קיומן של הוראות הקנייה והמכירה בספר הפקודות, אמורים למשוך משקיעים נוספים בנייר הערך ולהגדיל את היקף המסחר בו. פעילות עשיית שוק טומנת בחובה מספר יתרונות נוספים כמו הקטנת סטיית התקן ומניעת תנודות גדולות בנייר הערך. כמו כן, לחברה אשר נמצאת ברשימת השימור של הבורסה, מינוי עושי שוק לניירות הערך שלה, יוציא אותה מרשימת השימור לרשימה הראשית. 

 

רקע

בשנת 2003 הותאמה מערכת רצף לשילוב עושי שוק במסחר בכל סוגי ניירות הערך. מטרתם של עושי השוק היא אספקת נזילות (סחירות) לניירות ערך במסחר, על מנת להקל על המשקיעים לקנות או למכור אותם, זאת בהתאם לכללי הבורסה. עושי השוק פועלים במסגרת הכללים הקיימים של רצף ללא עדיפות כלשהי במסחר או במידע ביחס לשאר המשקיעים, בדומה לנעשה במרבית השווקים האירופיים. מחקרים שנעשו בעולם ובארץ, הוכיחו כי הגדלת הסחירות בניירות ערך מגדילה את ערכם. הסדרת פעילות עושי השוק מושתתת על המלצות "ועדת האוזר" שמונתה על ידי יו"ר רשות ניירות ערך, ובה היו חברים גם נציגים מטעם משרד האוצר, בנק ישראל והבורסה. הוועדה המליצה על האופן בו ישולבו עושי שוק בשוקי המניות והאג"ח התאגידיות (ימונו על ידי החברות הנסחרות בבורסה), האג"ח הממשלתיות (ימונו על ידי משרד האוצר) והנגזרים (ימונו על ידי הבורסה).

 

עושה שוק במניות או באג"ח תאגידיות יכול להיות חבר בורסה או חברה בת שלו. החברה ועושה השוק מסכמים ביניהם את תנאי ההתקשרות ומבקשים את אישור הבורסה. עושי שוק בנגזרים הנסחרים בבורסה יכולים להיות גופים פיננסיים הפעילים בתחום ולאו דווקא חברי בורסה. עושי שוק בנגזרים, שיעמדו בהתחייבויותיהם, יתוגמלו על ידי הבורסה.

 

הבורסה נותנת לעושה השוק חלון של עד 100 דקות ביום מסחר רגיל (בימי מסחר בחול המועד זה יהיה 60 דקות), בשלב הרציף, לא לצטט, חריגה מעל 100 הדקות תיחשב כאי הגשת פקודות עשיית שוק. אי עמידה בדרישה זו ביותר מ -2 ימי מסחר בכל חודש קלנדרי , תחשב כאי הגשת פקודות עשיית שוק כנדרש וזה ייחשב כחריגה חודשית.

מצ"ב טבלת ציטוטים עפ"י תקנון בורסה:

מדד

כמות לציטוט  בש"ח

מרווח מקסימלי לציטוט (המרווח בין הקונה למוכר)

תא"35

10,000

2%

ת"א 90

6,000

3%

SME60

3,000

5%

מניות שאינן כלולות בתמר

2,000

8%

אג"ח קונצרני שמועד הפדיון שלו עד 3 שנים

20,000

2.5%

אג"ח קונצרני שמועד הפדיון שלו הוא בין 3-5 שנים

20,000

3%

אג"ח קונצרני שמועד הפדיון שלו הוא בין 5-10 שנים

20,0000

3.5%

אג"ח קונצרני שמועד הפדיון שלו הוא מעל 10 שנים

20,000

4%

 

 

כיצד ממונה עושה שוק?

חברה יכולה להתקשר עם כל חבר בורסה ולמנות אותו כעושה שוק בניירות הערך שלה. החברה ועושה השוק מסכמים ביניהם את תנאי ההתקשרות לרבות תשלום של החברה לעושה השוק. לאחר הסיכום עם החברה, פונה עושה השוק לבורסה על מנת לקבל אישור לפעולה כעושה שוק.

 

עושי השוק בנגזרים ממונים על ידי הבורסה, והתגמול לעושי שוק שיעמדו בהתחייבויותיהם קבוע בכללי הבורסה. התגמול כולל תשלום קבוע, ובנוסף תשלום עבור כל אופציה שנסחרה בעסקה שעושה השוק יהיה צד לה, מעבר למינימום מסוים. בנוסף, פטורים עושי השוק מעמלות מסחר וסליקה אשר נגבות מהפעילים האחרים בשוק.

מי לוקח את הסיכון

עושה השוק מתחייב לקבל את כל הביקושים והיצעים למניה ולהפחית, למעשה, את הסיכון במסחר בה. כמו בחוק שימור האנרגיה, "חוק שימור הסיכון" אומר שכאשר סיכון כלשהו מנוטרל במקום אחד, במקום אחר, מישהו אחר לקח עליו את הסיכון הזה במקומו - ועושה השוק הוא הגוף הזה. עם זאת, כאשר עושה השוק הוא מקצועי, הוא אמור לא להגדיל את החשיפה שלו לניירות ערך של חברה אלא לפעול לקנות ולמכור את הניירות הערך כל הזמן. חשוב להדגיש, כי עושה השוק אינו מבטח את נייר הערך מנפילה. הביטחון היחיד שיש להציע למשקיע בגין נייר ערך עם עושה שוק הוא שכאשר ירצה למכור אותה, יוכל לקבל בהסתברות גבוהה, מרווח, ציטוט שלא יעלה על זה האמור בתקנון.

 

ליצירת קשר בנוגע לפעילות עשיית שוק - 03-7903772

;