מילון מונחים - חוזים עתידיים

Actual 

סחורות זמינות, מוכנות למשלוח, אחסון, או לשימוש תעשייתי.

Ask 

הצעה, למכור מספר מסוים של חוזים עתידיים במחיר מסוים

At-The-Market 

פקודה למכירה או קניה במחיר הטוב ביותר הקיים בשוק בזמן שהפקודה מגיע לסליקה

At-The-Money 

קשור לאופציות, כאשר מחיר המימוש של האופציה שווה

למחיר החוזה העתידי

Basis 

המרווח שבין מחיר החוזה העתידי ומחיר הסחורה

Basis Grade 

האיכות הבסיסית של הסחורה כנקוב בחוזה.  באם איכות הסחורה לא עומדת ברמה הנדרשת, מוכר החוזה חייב להשלים במחיר דיפרנציאלי לשווי החוזה המלא

Bear 

מונח הבא לתאר מצב שוק הנמצא בירידת מחירים, או סוחר/ משקיע הצופה ירידת מחירים בשווקים או בחוזה מסוים

Bid 

הצעה, לקנות מספר מסוים של חוזים עתידיים במחיר מסוים

Breaking 

ירידה מהירה במחיר החוזה

Bulging 

עליה מהירה במחיר החוזה

Buy On Close 

קנייה בסוף שעות המסחר במחיר בתחום מחיר הסגירה

Buy On Opening 

קנייה בתחילת שעות המסחר במחיר בתחום מחיר הפתיחה

Call 

אופציה אשר נותנת לקונה אותה את הזכות אך לא התחייבות להיכנס לעמדת Long על החוזה העתידי במחיר מוסכם

Cash Commodity 

הסחורה הממשית אשר החוזה העתידי מבוסס עליה. סחורה זאת יכולה להיות סחורה חקלאית, כלים פיננסים, או אינדקסים שונים

Cash Market 

בורסה אשר המסחר בה מתרחש לפי שער ה spot למסירה מיידית, להבדיל מבורסות החוזים העתידיים

Commodity Futures Trading Commission - CFTC 

המפקח על סחר בסחורות עתידיות. זרוע זו היא הרשות העיקרית לפיקוח על הבורסות לחוזים עתידיים ועל המסחר בהן. המפקח על הסחר בסחורות עתידיות כפוך ל SEC האמריקאי

Commodity Trading Advisor 

חברה או אדם פרטי אשר מנהלים תיקים בעזרת חוזים עתידיים

Close 

התקופה בסוף שעות המסחר שמראש הוגדרה על ידי הבורסה אשר כל הסחר הנעשה בזמן זה נחשב "בסגירה".

Closing Price 

המחיר הנקלט בזמן המוגדר על ידי הבורסה כזמן סגירה.

Commission House 

עסק הקונה ומוכר סחורות זמינות או חוזים עתידיים לחשבונות של לקוחותיו


Cover 

ביטול עמדת מכירה בכל סוג חוזה עתידי על ידי קניה של חוזה עתידי בכמות דומה לכמות המכירה. פעולה זאת סופה באפס עמדות פתוחות

Cross Hedge 

כאשר סחורה ממשית מגודרת על ידי חוזה עתידי המבוסס על סחורה אחרת

Day Orders 

פקודות המבוצעות לפני או עד סוף יום המסחר. אם הפקודות לא מולאו לפני סוף יום המסחר הפקודה מתבטלת

Delivery 

צורת הקבלה של הסחורה הממשית ובמקרה של סחורה חקלאית את פרטי מחסן הסחורה

Delivery Month 

חודש קבלת הסחורה כקבוע בחוזה עצמו. יום קבלת הסחורה משתנה מחוזה לחוזה וניתן למוצאו במפרט החוזה הספציפי

Differentials 

הפרמיה המשולמת לאיכות טובה יותר של סחורה לעומת איכות סחורת הבסיס המפורטת בחוזה וההנחה הניתנת לאיכות פחותה מזאת הקבועה בחוזה העתידי. הדיפרנציאלים קבועים בהגדרות ובמפרט החוזה

Financial Futures 

חוזים עתידיים המבוססים על ריביות (T-bonds, T-bills, ect), מטבעות חוץ ואינדקסים

Fundamental Analysis 

גישה של ניתוח כלכלי, מבוססת על ניתוח הגורמים הכלכליים הבסיסיים, גורמים פוליטים, סביביתיים וגורמים קשורים אחרים אשר עלולים להשפיע על ההיצע והביקוש

Futures Contract 

מונח המשמש לתאר חוזה המפרט את המכירה של סחורות וכלים פיננסים למסירה עתידית הנעשה בבורסה ייעודית הכפוף לחוקים ותקנות

Futures Commission Merchant 

ברוקר הרשאי לקבל וליישם פקודות קניה ומכירה של חוזים עתידיים בשביל לקוחותיו

Futures Funds 

שותפות בעירבון מוגבל למשקיעים המעדיפים להשתתף בשווקי החוזים העתידיים על ידי קנית מניות בקרן המנוהלת על ידי סוחרים מקצועיים או יועצי מסחר בסחורות (CTA's)

Hedge 

מכירה/ קנייה של חוזה עתידי לקיזוז בעלות או קניית/ מכירת סחורה ממשית בשביל להגן משינויי מחירים עוינים. גידור הוא אסטרטגיית השקעה שנועדה להפחית סיכונים פיננסיים

In The Money 

אופציה בתוך הכסף הינה אופציה אשר מחיר המימוש של האופציה עדיף על מחיר הנכס

Index Futures 

חוזים עתידיים המבוססים על מדדים כדוגמת ה-Mini s&p500, חוזים עתידיים אלו בזמן הפקיעה מוסדרים במזומן ולא בסחורה

Intrinsic Value 

ההבדל בין מחיר המימוש באופציות בתוך הכסף ומחיר החוזה העתידי ביסודו

Limit Order

פקודה המועברת לברוקר על ידי הסוחר בעלת הגבלות על ביצועה- כדוגמת הגבלה על מחיר הביצוע או על זמן הביצוע

Liquidation

עסקה הנעשית לסגירת או צמצום עמדות קניה או מכירה, אך לרוב המושג נאמר בכוונה לסגירת ויציאה מעמדת קניה

Local

סוחר עצמי אשר סוחר בכסף שלו בקומת המסחר הבורסאית. יש לוקלס המשמשים גם כברוקרים, אך הם כפופים לחוקים ותקנות המגנות על פקודות לקוחותיהם

Long

1.חוזה עתידי אשר נמצא בצד של קניה, כלומר ניבוי שהשוק הולך לעלות
2.סוחר אשר סך כל העמדות שלו מציגים עודף קניה על מכירה

Margin

מזומן או תואם מזומן המופקד כביטחון על ביצוע החוזה העתידי במועד הפירעון.
דרישות המרג'ין אינם מקדמה על החוזה

Margin Call

דרישה למזומן נוסף לחשבון הביטחון (מרג'ין) הנובעת משינוי מחיר לכיוון מנוגד לפוזיציה של הסוחר

Mark-To-Market

התהליך של זיכוי או חיוב חשבון הסוחר המבוסס על מחיר הסגירה היומי של החוזים העתידיים בהתאם לפוזיציה בה הוא נמצא בסיום יום המסחר

Market Order

פקודה לביצוע מידי במחיר הטוב ביותר המוצע בשוק

Nearby

החוזה העתידי בעל תאריך הפירעון הקרוב ביותר

Net Position

ההבדל בין עמדות הקניה הפתוחות לעמדות המכירה הפתוחות לחוזה עתידי מסוים המוחזקות על ידי הסוחר

On Opening

מושג המשמש לתיאור ביצוע של פקודה בזמן פתיחת המסחר

Open Contracts

חוזים אשר נקנו או נמכרו, אך העסקה לא הושלמה על ידי קניה או מכירה משלימה של הצד ההפוך

Open Interest

מספר החוזים (כאשר חוזה מתאר צמד קניה ומכירה של חוזה אחד) הנסחרים ברגע נתון לחוזה מסוים

Open Order

פקודה לביצוע עד למציאת צד שני או עד לביטול הפקודה

Opening

פרק זמן רשמי בתחילת שעות המסחר הנקבע על ידי הבורסה
כל העסקאות המבוצעות בפרק זמן זה נחשבות כעסקאות שבוצעו בזמן הפתיחה

Opening Price

המחיר הנרשם בזמן הפתיחה הרשמית של הבורסה ונחשב כזמן הפתיחה

Out of The Money

"מחוץ לכסף" - אופציה מחוץ לכסף הינה אופציה אשר מחיר המימוש של מחיר הנכס עדיף על מחיר האופציה

Pit

מבנה מדרגות בצורת אוקטוגון בקומת המסחר הבורסאית אשר סוחרים וברוקרים עומדים עליו בתהליך המסחר,
פיט מעגלי נקרא טבעת (Ring)

Position

התחייבות בשוק הבורסאי של עמדות קניה או מכירה פתוחות

Premium

הערך אשר מחיר חוזה עתידי מסוים או איכות סחורה חורג ממחיר חוזה עתידי אחר או איכות סחורה שונה. באופציות, המושג משמש לתיאור מחיר אופציית הקניה או המכירה אשר הקונה משלם לכותב האופציה

Price Limit

התנודה המרבית המותרת  במחיר החוזה העתידי בזמן יום מסחר אחד כקבוע בחוקים ובתקנות הבורסה

Put

הקונה של אופציית פוט מחזיק את הזכות לקנות עמדת שורט על חוזה עתידי במחיר מימוש מסוים עד תאריך פקיעת האופציה. מחזיק באופציה שכזו מאמין, כי מחיר החוזה הולך לרדת

Range

ההבדל בין המחיר הגבוה ביותר לנמוך ביותר בחוזה עתידי במשך תקופה מסוימת

Ratio Hedging

גידור על ידי חוזה עתידי ביחס פחות מאחד על אחד

Reaction

הנטייה של סחורה או חוזה עתידי לרדת אחרי עליה במחיר

Scalping

מסחר אגרסיבי של כניסות ויציאות רבות מעמדות במהלך היום בתקווה ליצור סדרה של רווחים קטנים

Settlement Price

מחיר הסגירה היומי הרשמי של חוזה עתידי מסוים הנקבע על ידי הבורסה, מחיר זה משמש לישוב חשבון הביטחון היומי (margin account)

Short

1. מכירה של אופציה על חוזה עתידי
2. סוחר אשר סך כל הפוזיציות שלו מציגות עודף מכירה, כלומר מאמין שהשוק הולך לרדת

Speculator

סוחר אשר נכנס לעמדת קניה או מכירה ישירה על מנת להנות משינוי במחיר החוזה העתידי ולא לצורכי גידור

Spot Price

מחיר הסחורה בשווקים הישירים אשר החוזה העתידי מבוסס עליהם

Spread

1. מתייחס לקנייה של חוזה עתידי אחד ומכירה של חוזה אחר בו זמנית. יכול להתבצע על אותה סחורה, אך על
    חודשי פירעון שונים או לאותו חודש פירעון אך סחורה שונה
2. המרחק בticks בין מחיר הbid למחיר הask

Technical Analysis

גישה לחיזוי תנודות שוק המתבצעת בעזרת ניתוח של גרפים ותרשימים וכלים נוספים

Volume of Trading

סכום כל העסקאות הרציפות לנקודת זמן אחת. עסקה מוגדרת כצמד קניה ומכירה

Writer

מוכר האופציה המקבל את תשלום הפרמיה מקונה האופציה

 

;