גילוי נאות


הבהרות במסגרת דיווח נדרש וגילוי נאות

 

מיטב טרייד בע"מ (להלן:"החברה") הינה חלק מקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ (להלן: "קבוצת מיטב דש")

 
1.בהתאם לסעיף 16 א(א)2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-  1995 (להלן: "החוק"), החברה מתכבדת להביא לידיעתכם כי:

 

א.  החברה הינה בעלת רישיון משווק השקעות, ועוסקת בשיווק השקעות, ואינה עוסקת בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלה בחוק.

         ב.  החברה קשורה לגופים הבאים וכן היא בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים שהונפקו או שמנוהלים על ידם:

 

מיטב דש ניירות ערך והשקעות בע"מ; קבוצת פנינסולה בע"מ; מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ; מיטב דש ברוקראז' בע"מ; מיטב דש נכסים בע"מ, מיטב דש ניהול תיקים בע"מ; דש איפקס מיזוגים ורכישות בע"מ; מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ; סינרגטיקה חיתום בע"מ; תכלית מכשירים פיננסיים בע"מ; תכלית תעודות סל בע"מ; מצבור וסחר (אינדקס) בע"מ; תכלית מכשירים מורכבים בע"מ; מיטב הנפקות ופיננסיים בע"מ; מיטב דש סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ; מיטב דש שווקים גלובליים בע"מ; סלע סוכנות לביטוח בע"מ; מיטב דש שווקים פיננסיים בע"מ; קריב סוכנויות לביטוח בע"מ; מ.ד אוצר בע"מ (לשעבר: איפקס חיתום וניהול הנפקות בע"מ); מיטב דש סוכנות לביטוח בע"מ; רימונים סוכנות לביטוח בע"מ; רימונים צפון סוכנות לביטוח (2018) בע"מ; פלס סוכנות לביטוח (2018) בע"מ; י.ק.ב סוכנויות לביטוח בע"מ; מיטב דש הלוואות בע"מ; נוקס שיווק השקעות וסוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ; אי-לון ג'יפי בע"מ; אספיסי הלוואות שותפות מוגבלת;HARBOR GROUP INTERNATIONAL LLC; מיטב דש חצבים ניהול השקעות בע"מ; LOTEM LONG SHORT, L.P; ליקווידיטי פאנד 2 בע"מ, ליקווידיטי קפיטל אמ.סי בע"מ; Liquidity Capital, L.P; L.P Liquidity Capital II; מ.ד אשלים קפיטל מרקטס שותפות מוגבלת; אשלים קפיטל מרקטס בע"מ; מיקדו קרנות גידור בע"מ; Bazelet L.P; מדפ קרנות הלוואות בע"מ; Pagaya Fund By Meitav Dash L.P; מיטב דש רייגו החזקות בע"מ; רייגו מבית מיטב דש יעוץ לקרנות בע"מ; Reigo by Meitav Dash, LP  ; Reigo by Meitav Dash, GP; Reigo by Meitav Dash US Investments, LLC; Lotus Investment Management Limited; Lotus Investments IG Limited; Emerald Sky 3 Designated Activity Company.

 

רשימת מלאה של קרנות הנאמנות המונפקות בידי תאגידים קשורים לרבות דמי הניהול המשולמים בגין החזקה באותן יחידות ניתנת לעיון באתר החברה בכתובת: MAYA.TASE.CO.IL

2.הואיל ולחברה יש זיקה לנכסים הפיננסיים של התאגידים הנ"ל, קיימת אפשרות שהיא תעדיף את הנכסים הפיננסיים שיש לה זיקה אליהן על פני נכסים פיננסיים אחרים, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח ושאין לה זיקה אליהן. מובהר, כי בהתאם להוראות החוק, זיקה של החברה לנכסים הפיננסים לא תיחשב כניגוד עניינים בין החברה לבין הלקוח. 
3.לחברה ביטוח אחריות מקצועית בהפניקס חברה לביטוח בע"מ לכיסוי חבותה בשל מעשה או מחדל רשלני כלפי צד ג' ובשל מעילה באמון של עובדיה כלפי לקוח, בסכום כנדרש בחוק.

 


היתר לפי סעיף 49א' לחוק ניירות ערך

מיטב דש טרייד בע"מ (להלן: "החברה") הינה בעלת היתר הרשות לפי סעיף 49 א לחוק ניירות ערך (להלן: "ההיתר").
ההיתר ניתן בהסתמך על הצהרת החברה כי היא נתונה לפיקוח של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. פעילות החברה אינה מפוקחת על-ידי רשות ניירות ערך.
אין בהיתר משום הבעת דעה על טיבו של השירות הניתן בידי בעל ההיתר או על הסיכונים הכרוכים בו.

תעריפון מיטב טרייד

 

מדיניות חבר הבורסה בדבר התקשרות עם משמורני צד ג'

הנדון: החזקת נכסים פיננסיים של הלקוחות בחו"ל באמצעות המשמורן

מיטב דש טרייד בע"מ (להן: "חבר הבורסה" או "החברה") מחזיקה את ניירות הערך שנרכשו עבורך באמצעות משמורן ניירות ערך מחוץ לישראל (להלן: "הברוקר" או "המשמורן") עימו התקשרה החברה.

במקביל ואגב החזקת ניירות הערך והנכסים הפיננסיים כאמור, יכול ויוחזקו גם מזומנים אצל הברוקרים/המשמורנים. כמוכן רשאי הברוקר/המשמורן להחזיק את ניירות הערך והנכסים הפיננסיים באמצעות תת-משמורן.

זהות הברוקר/המשמורן עשויה להשתנות בכל עת על פי שיקול הדעת הבלעדי של חבר הבורסה ובכפוף להוראות כל דין ומדיניות החברה בנושא.

 

מדיניות בחירת הברוקר/המשמורן :

לחבר הבורסה מדיניות סדורה לעניין בחירה והתקשרות עם ברוקר/משמורן , מדיניות זו מתייחסת בין היתר, לקריטריונים לבחירה והתקשרות עם המשמורן, הכוללים את איתנותו הפיננסית של הברוקר/המשמורן, יכולתו לספק רמת שירות נאותה, ניסיונו, סוגי הפעילויות והשירותים שהוא מספק ואופן המענה לצרכי הלקוחות, הסדרת האחריות המשפטית ועוד.

חבר הבורסה מיישם  מדיניות ניטור של פרמטרים שונים למעקב אחר האיתנות הפיננסית של הברוקר/המשמורן  כמו כן, החברה מקיימת בחינה תקופתית של מידע שוטף המתפרסם לגביו ורלוונטי לפעילותו עבור החברה, אשר תוצאותיה מובאות לדיון בפני הדירקטוריון ומשמשות בסיס לקבלת החלטה בדבר המשך ההתקשרות עם הברוקר/המשמורן.

לעניין יישום היבטי המדיניות השונים, הנהלת חבר הבורסה ובקר הסיכונים בוחנים את הקריטריונים במדיניות המתוארת לעיל הן בבחירה והתקשרות ראשונית עם ברוקר /משמורן צד ג', הן בעת חידשו ההתקשרות עימו והן בבדיקות התקופתיות כאמור במדיניות המעקב לעיל. הבדיקות, הממצאים והמסקנות מתועדות בכתב. בחינת האיתנות הפיננסית של ברוקר/משמורן נעשית תוך שילוב ניתוחים חיצוניים ופנימיים על הגוף נותן השירות. הסדרי האחריות המשפטית נבדקים בהסתמך על הסכמי ההתקשרות עם הברוקר/משמורן ובהיוועצות עם המחלקה המשפטית של בית ההשקעות.

חבר הבורסה מבצע בקרה שוטפת על פעילותו התפעולית מול המשמורן הכוללת, בין השאר, התאמות שוטפות של יתרות בני"ע ובמט"ח.

מובהר כי חבר הבורסה עשוי לבחון קריטריונים שונים ו/או נוספים, במקום או בתוספת לאמור לעיל, וכן כי מדיניות המעקב תכלול היבטים אחרים ו/או נוספים, במקום או בתוספת לאמור לעיל, והכל בהתאם לצרכים, מאפיינים ונסיבות מיוחדות שיידרשו בקשר לברוקר/משמורן כלשהו, סוג נייר ערך מסוים, עסקה מסוימת וכו'.

•           המידע לעיל, לרבות זהות המשמורן עשוי להשתנות בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי של חבר הבורסה ובכפוף להוראות הדין. בנוסף, יובהר כי משמורן צד ג' עשוי לפעול באמצעות תת-משמורן.

 

 

 שיעור ריבית החריגה הינו 6.95% מעבר לריבית מסגרת האשראי המאושרת.

*שיעור ריבית החריגה עשוי להתעדכן מעת לעת  

 

;