מילון מונחים - מונחים פיננסיים

שווי שוק

שוויה הכספי של החברה הנקבע על פי תנאי השוק.מחושב על ידי מכפלת מספר המניות במחיר הנוכחי של שער המניה.

הפרשה לחובות מסופקים/אבודים

חוב שגבייתו מוטלת בספק. החברה נאלצת להותיר ברזרבה סכום לכיסוי החוב אשר יתכן ולא ישולם כמו לחובות אבודים שכאן כבר ברור שבעל החוב לא ישלם את חובו.

תשואה על ההון העצמי

רווח נקי חלקי הון עצמי.

מכפיל הון

 היחס בין שווי השוק של החברה לבין ההון העצמי שלה.

רווח נקי

הרווח של החברה מסיכום כל ההכנסות ובניכוי כל ההוצאות כולל תשלומי מס.סעיף זה מופיע בדו''ח רווח והפסד של החברה.

רווח תפעולי

ההפרש בין ההכנסות של החברה לבין ההוצאות שלה בגין כל פעולותיה בתחומי העיסוק העיקריים שלה לפני ניכוי מס. סעיף זה כולל הכנסות ממכירות מוצרים ושירותים, הוצאות של עלות המכירות, הוצאות כלליות והנהלה, הוצאות מכירה ומימון.

בעל עניין

בעל עניין בחברה הינו כל מי שמחזיק בחמישה אחוזים ומעלה מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה. לבעל העניין הזכות למנות דירקטורים בחברה. כל שינוי בהחזקה של בעל עניין בחברה מחייב דיווח של בעל העניין לחברה ושל החברה לבורסה לניירות ערך.

בעל שליטה

פרט או גוף המחזיק בחמישים אחוזים ומעלה מהון המניות המצביעות של החברה. במקרה של פיזור רב של המניות בקרב הציבור, בעל השליטה יכול להחזיק במספר אחוזים קטן מחמישים אחוזים, ועדיין ישפיע באופן משמעותי על פעולות החברה והתוכניות העתידיות שלה.

דו"חות כספיים

דו"ח המתפרסם ע"י חברות ציבוריות בישראל אחת לשלושה חודשים (רבעוני) ודו"ח שנתי מורחב יותר. הדו"ח כולל נתונים כספיים על מצב החברה, כגון מאזן, רווח והפסד, תזרים המזומנים וסקירת מנהלים על מצבה העסקי של החברה.

דיבידנד

תשלום שמחלקת חברה לבעלי המניות מתוך רווחי החברה.הדיבידנד מחולק לבעלי המניות לפי חלקם בהון החברה. חברה אינה חייבת לחלק דיבידנד גם אם היא חברה מרוויחה. 

הון זר

מקורות מימון החיצוניים לחברה, אשר כוללים את כל התחייבויות החברה, כגון: הלוואות בנקאיות ואגרות חוב.

הון חוזר

ההפרש בין הנכסים השוטפים של החברה ובין התחייבויותיה. ככל שהפרש זה גדול יותר החברה תתמודד טוב יותר עם משבר פיננסי בטווח הקצר.

הון מונפק

הון המניות של החברה אשר הוצע בפועל לציבור המשקיעים.

הון נפרע

הון המניות של החברה אשר מוחזק בפועל בידי הציבור.

הון עצמי

סך נכסי החברה בניכוי סך התחייבויותיה. ההון העצמי כולל את הון המניות, הון קרנות ועודפים ורווחים שלא חולקו.

הון רשום

סך הון המניות שהחברה רשאית להנפיק. סך ההון הרשום מאושר ע"י אסיפת בעלי המניות של החברה.

היוון

הערך הנוכחי של רווחים או הוצאות או הפסדים עתידיים.

כלי ההיוון נמצא בשימוש רב בתהליך הערכת שווי חברות. באחת משיטות הערכת השווי הנפוצות, מהוונים את תזרים המזומנים העתידי החזוי של החברה. 

הנפקת זכויות

זכות קדימה הניתנת לבעלי המניות בחברה לרכישת מניות בהנפקה חדשה על פני משקיעים חיצוניים וזאת על מנת לאפשר לבעלי המניות הקיימים לשמר את חלקם היחסי באחזקות החברה לאחר הנפקת מניות חדשה.

מאזן

דין וחשבון הניתן על ידי גוף המשקף את מצבת הנכסים והתחייבויות של הגוף למועד מסוים. המאזן הינו חלק מהדוחות הכספיים של הגוף.

מכפיל הרווח

שווי השוק של החברה חלקי הרווח הנקי של החברה או מחיר מניה חלקי הרווח למניה.משמעות המכפיל הינו תוך כמה שנים יצטבר הרווח הנקי למחיר הכולל של מניות החברה או תוך כמה שנים יחזיר רוכש המניה את השקעתו בקצב צמיחה קבוע של החברה.המכפיל משמש ככלי חשוב בהערכת שווי חברות ובהשוואת רמות מחירים של מניות.

מכפיל מכירות

שווי השוק של חברה חלקי סך ההכנסות מתחומי העיסוק העיקריים שלה.מדד זה משמש בעיקר להערכת חברות שלא ניתן לקבוע להם מכפיל רווח עקב הפסדים או עקב עיוות בשיעור הרווח עקב הכנסות חד פעמיות שאינן נובעות מתחומי העיסוק העיקריים של החברה.

רווח גולמי

הרווח של החברה ממכירות מוצרים ושירותים בניכוי עלות המכירות והייצור של מוצרים ושירותים אלה. סעיף זה מופיע בדו"ח רווח והפסד של החברה.

רווח למניה

מחושב על ידי חלוקת הרווח הנקי של החברה חלקי מספר המניות של החברה.

רווח/הפסד הון

רווח או הפסד כתוצאה מהפרש בין מחיר המכירה ובין מחיר הקניה של נייר ערך מסוים.

 

תשואה נומינלית

תשואה ללא השוואה למדד.

תשואה ריאלית

תשואה בהשוואה למדד המחירים לצרכן או למט"ח.

ניתוח פיננסי

בחינה של הדו"חות הכספיים של גוף, מצב השוק ונתונים אחרים במטרה להעריך את כיווני ההתפתחות של החברה ואת סיכויי הצלחתה.

תזרים מזומנים

דו"ח המרכז את תנועת המזומנים של חברה לתקופה מסוימת.

 

 

;