דוחות כספיים: מהות, מבנה וחלקים עיקריים

המדריך למשקיע בשוק ההון - חלק עשרים

כל חברה בע"מ מחויבת לפרסם מדי סוף שנה דוחות המבוקרים על ידי רואה חשבון חיצוני. מטרת הדוחות לתאר למשקיעים באופן חשבונאי את פעילות החברה באותה שנה מבחינת נכסים, התחייבויות, הון, הכנסות, הוצאות, תזרים מזומנים וכו'. כמו כן, אמורים החובות לפרט את חבויות החברה לרשויות המס.

בעוד שחברות פרטיות לא מחויבות לחשוף את דוחותיהן לציבור, חברות ציבוריות (שניירות הערך שלהן נסחרים בבורסה) מחויבות לפרסם דוחות פיננסים מידי רבעון ודוחות מבוקרים בסוף כל שנה, שקיפות הנדרשת על מנת לתת בידי המשקיעים כלים לנתח את פעילות החברה וכדאיות ההשקעה בה.

דוח של חברה ציבורית יפורסם באתר הבורסה שבה נסחר נייר הערך של החברה נסחר (בישראל, מדובר באתר מאיה). עם זאת, ניתן למצוא דוחות של רוב החברות בעולם גם באתרים או באפליקציות שלהן, וגם באתרים ואפליקציות בתחום הכלכלה-פיננסים. מבחינה חשבונאית, השנה הלועזית (ינואר עד דצמבר) היא הרלוונטית כ"שנת מס" ומועדי  הדוחות של חברות ציבוריות יהיו לסוף כל רבעון.

מבנה הדוחות הכספיים

דוחות כספיים מחולקים לשלושה חלקים עיקריים:

א. פירוט כללי על החברה: פעילות, שוק, מוצר, סביבה עסקית וכדומה.

ב. ארבעה דוחות המהווים את עיקר המידע הנחוץ להבנת תוצאות פעילותה של החברה ומצבה הפיננסי. זהו הסדר בו הם מופיעים בדוח:

מאזן - דוח המפרט את כל הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של החברה בנקודת זמן מסוימת.

דוח רווח והפסד - דוח זה כולל את כל הוצאות והכנסות החברה, לתקופת הדו"ח.

דוח תזרים מזומנים - דוח המפרט את זרימת המזומנים אל העסק וממנו לתקופת הדו"ח. דוח זה מקטלג את הכספים שנתקבלו והוצאו על פי פעילות שוטפת, פעילות מימון ופעילות השקעה.

דוח שינויים בהון העצמי - מציג את השינויים בהון העצמי של החברה (אם היו), הנובעים מסיבות כגון חלוקת דיבידנד, הנפקת מניות חדשות וכדומה.

בסיכומו של כל דוח יובאו ביאורים והסברים על פי הצורך, בעיקר על מרכיבי התוצאה הסופית בדוח ודרך חישובה.

ג. דוח הדירקטוריון: החלק האחרון של הדוח, שנכתב על ידי הנהלת החברה. בדוח זה מתבצעת סקירה מלאה של פעילות החברה ע"י הדירקטוריון וההנהלה, והוא מנסה לתת תחזית לגבי כיווני הפעילות העתידיים של החברה. דוח הדירקטוריון נחשב דוח מהותי להבנת האופן שבו הנהלת החברה רואה את הסביבה העסקית ואת מיקומה של החברה בתוכה. הדוח גם אמור לפתוח לנו צוהר להתבוננות בחזון של הנהלת החברה.

עם זאת, מומלץ לזכור כי הדוח נכתב על ידי הנהלת החברה ולכן ייתכן שתוצג תמונה מעוותת של המציאות במקרים בהם הנהלת החברה לא ריאליסטית או לא שקופה כלפי המשקיעים. ככל שההנהלה מתארת את המציאות סביבה בצורה אמיתית יותר, כך מהווה הדבר סימן חיובי יותר לגבי יכולותיה לנהל את החברה ולעמוד באתגרים העומדים בפניה.

המדריך למשקיע בשוק ההון - מעבר לחלק עשרים ואחת - דו"ח רווח והפסד

חזרה לחלק תשע עשרה - מס בשוק ההון

חזרה לעמוד המדריך הראשי

*** אין לראות במסמך זה ובמידע ו/או הניתוח הכלולים בו הצעה או ייעוץ/שיווק לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים ו/או השקעת כספים בפיקדונות כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר. לפיכך, האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי פתיחת החשבון ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים במיטב דש טרייד. אין באמור משום הבטחת תשואה או רווח.

 

;