מילון מונחים - מונחים כלכליים

ריבית פריים

ריבית פריים היא ריבית החובה הבסיסית שנקבעת ע"י הבנקים, ריבית זו מהווה בסיס לקביעת שיעורי הריבית בפקדונות ובהלוואות בריבית משתנה שאינם צמודים למדד המחירים לצרכן או לשער החליפין. בשנים האחרונות, ריבית הפריים גבוהה ב-1.5% מן הריבית הנקבעת ע"י בנק ישראל בתכנית המוניטארית לכל חודש. ריבית הפריים משתנה במקביל לשינוי הריבית ע"י בנק ישראל.

ריבית פריים היא ריבית שבנקים מסחריים ידרשו בגין הלוואות כספים מבנק אחד לשני. ריבית הפריים היא למעשה הריבית שקובעים הבנקים המסחריים לא רק לצורך חישוב עסקאות ביניהם אלא גם מהווה בסיס לקביעת שיעורי הריבית בפקדונות בנקאיים, בהסכמי אשראי, והלוואות שהבנק נותן ללקוחותיו.

לדוגמה - במידה וריבית בנק ישראל המוצהרת עומדת על 5%, ריבית הפריים תעמוד על 6.5% (5%+1.5%) כאשר ריבית שלקוחות הבנק על פיקדונות תיהיה לרוב ריבית פריים פחות % X  וריביות על אשראי תיהיה ריבית פריים ועוד % X .
הגורמים העיקריים המשפיעים על החלטות הריבית של בנק ישראל ובכך על שיעור הפריים:

1)     מדיניות של ביסוס האינפלציה במשק בתוך יעד יציבות המחירים של 1%-3% בשנה.

2)     שיעור הצמיחה בישראל.

3)     שיעור הצמיחה בכלכלה העולמית.

4)     המדיניות ההומניטרית בבנקים המרכזיים העיקריים בעולם.

5)     שינויים בשער החליפין.

ניירות ערך מסחריים

מידע נוסף בנושא ניתן למצוא בקטגורית: ניירות ערךשטרות המונפקים על ידי חברות ותאגידים המשמשים אותם לגיוס מימון לטווח הקצר בנוסף להלוואות דרך הבנקים או הנפקת אג''ח לטווח ארוך. שטרות אלו נמכרים בבורסה לניירות ערך בניכיון ומהווים למעשה אג''ח לזמן קצר כדוגמת המק''מים המונפקים על ידי בנק ישראל אך בריבית.

נוסטרו

חשבון אשר באמצעותו מבצע חבר בורסה פעולות קניה ומכירה של ניירות ערך עבור עצמו. בחשבון זה לא יכול לבצע חבר הבורסה פעולות עבור לקוחותיו והוא חייב בדיווח נפרד לבורסה עבור חשבון זה.

הצעת רכש

הצעה לרכישה של מניות על ידי בעלי עניין הנעשית בדרך כלל מתוך מגמה להשיג שליטה מלאה בחברה.

בנק מרכזי

בנק רשמי של מדינה; בארה"ב הפדרל רזרב ואצלנו בנק ישראל. הבנק והנגיד בראשו מחליט מידי חודש, על רמת הריבית במשק. קביעתו משמשת כבלם לאינפלציה (בהעלאת ריבית) אך מביאה להאטה בפעילות המשק והפוך. הריבית שקובע הנגיד משמשת בסיס לכלל הריביות במשק ומשפיעה באופן ישיר על התשואות והרווחים של שוק אגרות החוב.

ברוקר

אדם אשר מוסמך על ידי הבורסה לניירות ערך לבצע פעולות של קניה ומכירת ניירות ערך עבור לקוחותיו.

הסכם חיתום

הסכם שנחתם בין החברה המנפיקה ניירות ערך לציבור לבין חברת החיתום אשר מבצעת בפועל את ההנפקה. ההסכם כולל התחייבות לרכוש את ניירות הערך שהציבור לא ירכוש.

הפרטה

תהליך של מכירת נכסים הנמצאים בבעלות הממשלה והעברתם לידיים פרטיות.

הצעת מכר

הצעה הניתנת במסגרת הנפקה של החברה, בה מוכרים בעלי עניין (להם יותר מ- 5% מן החברה) מחלקם בחברה.

אנליסט

אדם העוסק בניתוח מצבן של חברות במטרה להמליץ על קנייה או מכירה של ניירות הערך שהונפקו על ידי החברה.

גיוס הון

הגדלת האמצעים הכספיים של חברה. גיוס ההון יכול להיות באמצעות הנפקת מניות, אגרות חוב ועוד.

דמ"צ - דירקטור מטעם הציבור

בכל חברה ציבורית (חברה שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך) יש חובה למינוי דמ"צים.

דירקטוריון

מועצת המנהלים של הגוף הנבחרת על ידי הבעלים של הגוף. הדירקטוריון קובע את מדיניות החברה ומפקח עליה.

חתם

חברה המתחייבת ללוות הנפקה ניירות ערך בשוק הראשוני ולרכוש את ניירות ערך במידה והציבור לא ירכוש את ניירות הערך בהנפקה.

תוצר לאומי גולמי (תל"ג)

 השינוי השנתי בתוצר המדינה כולל יצור השירותים, המוצרים והסחורות.

ייסוף

התחזקות שער החליפין של השקל מול מטבע אחר.

ירידת ערך

הפער בין שווי של הרכוש המבוטח רגע לפני קרות המקרה לבין שוויו לאחר תיקון הנזק. פוליסת ביטוח הרכב מכסה את ירידת הערך כתוצאה ממקרה ביטוח בהשתתפות עצמית ונקבעת כאחוז משווי הרכב.

מדיניות מוניטארית

מדיניות הננקטת על ידי הבנק המרכזי על מנת להשפיע על הפעילות הכלכלית במשק. פעילות זו נעשית על ידי צמצום והרחבת כמות הכסף במשק אם על ידי קביעת שער הריבית להלוואות של הבנק המרכזי לבנקים המסחריים ואם על ידי קניה ומכירה של ניירות ערך ומט''ח בשוק החופשי.

מדיניות פיסקאלית

מדיניות הננקטת על ידי הממשלה על מנת להשפיע על הפעילות הכלכלית במשק. פעילות זו נעשית על ידי שינויים בכמויות המס הנגבות מהציבור או על ידי שינויים בהוצאות הממשלה והסקטור הציבורי.

ניהול בנאמנות עיוורת

ניהול תיקים (תיקי השקעות) עבור מי שנאסר עליו לנהל בעצמו תיק השקעות (כמו מנהל תיקים, עובד בנק).

סטיית תקן (Volatility)

מידת תנודתיות שער נכס. סטיית תקן גבוהה תאפיין נכסים ששעריהם משתנים בצורה חדה יחסית.

סל

אוסף נכסים (מטבעות, מניות), כל אחד במשקל מסוים.

ריבית

הפיצוי הכספי הניתן על ידי לווה למלווה על אפשרות השימוש בהלוואה.

ריבית הלייבור

שער הריבית הבין בנקאית המשמש לביצוע עסקאות בינלאומיות. שיעור הריבית נקבע ע"י ממוצע הריביות הבין בנקאיות של ארבעה בנקים מבין שמונת הבנקים הגדולים בלונדון.

סל המטבעות

שקלול שערי המט"ח העיקריים בישראל. המטבעות העיקריים הנכללים בסל הינם דולר אמריקאי, אירו, ליש"ט ויין יפאני.

פיחות

היחלשות שער החליפין של השקל מול מטבע אחר.

 

;