מס בשוק ההון: כמה משלמים, מתי ואיך?

המדריך למשקיע בשוק ההון - חלק תשע עשרה

מיסוי שוק ההון הישראלי החל רק בשנת 2003. לפני כן הייתה הבורסה מחוץ לתחום בכל מה שנוגע לתשלום מיסים על רווחים. שיעורי המס כיום על רווחי הון בישראל, למשקיעים פרטיים שאינם בעלי מניות מהותיים, נעים בין 15% ל-25%, בהתאם לסוג הנכס שממנו נוצר הרווח. גביית מס מתרחשת כתוצאה מאירוע מס בלבד, שנוצר בעת מכירה, פדיון או קבלת תשלום. אין תשלום מס רווח הון על נייר שמוחזק בחשבון ולא נמכר, גם אם הוא נמצא ברווח ביחס למחיר הקנייה.

ככלל, שיעור של 15% מס נגבה על רווחים באפיקים שקליים באחזקה ישירה. 15% מס נגבה על על הרווח הנומינלי (ללא התחשבות במדד המחירים לצרכן בתקופת ההחזקה). לדוגמה, על רווח של 1,000 ₪ באג"ח ממשלתי שקלי ייגבה מס רווח הון של 150 ₪.

שיעור מס של 25% ייגבה על כל שאר ניירות הערך והנכסים הפיננסיים. 25% מס נגבה על הרווח הריאלי, קרי הרווח קטן בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופת ההחזקה. לדוגמה, נניח רווח של 1,000 ₪ באג"ח צמוד מדד, כאשר בתקופת האחזקה שיעור עליית מדד המחירים לצרכן היה חיובי. במקרה זה, הרווח לצרכי מס נמוך מ-1,000 ₪, לכן המס לתשלום יהיה פחות מ-250 ₪.

בניירות ערך זרים, הרווח הריאלי לצורך חישוב מס קשור לערך מטבע הרכישה ולא למדד המחירים לצרכן.

מגן מס: המצב ההופכי ממס לתשלום. מגן מס נוצר בעת מכירת נייר ערך בהפסד ויכול לשמש לצורך קיזוז מס לתשלום, שנוצר בעת מכירת נייר ערך ברווח.
בטבלה הבאה נוכל לראות את שיעור המס לכל נכס:

סוג השקעה

שיעור המס כיום

מניות, אופציות ונגזרים - ישראלים

25%

מניות, אופציות ונגזרים - זרים

25%

דיבידנד מניירות ערך - ישראלים

25%

דיבידנד מניירות ערך – זרים (לרוב נגבה בארץ המקור)

15%-25%

אגרות חוב צמודות למדד

25%

 אגרות חוב לא צמודות למדד ומק"מ

15%

קרנות נאמנות – חייבות (משלמות בעצמן את המס)

0%

קרנות נאמנות – פטורות (הקרן לא משלמת מס)

25%

קרנות סל

25%

פיקדונות ותוכניות חיסכון – צמודות למדד

25%

פיקדונות ותוכניות חיסכון – לא צמודות למדד

15%

 עקרונות חישוב מיסוי רווחי הון

  • שיעור המס קבוע, ללא קשר לגובה ההשקעה – אין מדרגות מס כמו במס הכנסה מעבודה.
  • ניתן לקזז הפסדים מרווחים: לאורך שנת המס ניתן לקזז את ההתחייבות למס ששולם או שעתיד לרדת, על ידי מימוש הפסדים.
  • אירוע מס להכרה ברווח או הפסד יוכר רק כאשר תתבצע מכירה: כל עוד רווח או הפסד אינם ממומשים בנייר ערך המוחזק בחשבון, הם אינם מוכרים לצרכי מס. למשל, משקיע המחזיק בסוף שנה ניירות ערך עם הפסד מצטבר של 100 ₪ ובמהלך אותה שנה קלנדרית מכר ני"ע ברווח של 100 (עליהם שילם מס של 25 ₪) – רק אם ימכור את המניות שברשותו ויממש את ההפסדים, יוכל לקזז את מלוא המס.

באופן כללי, אין אפשרות לגרור הפסדים בשוק ההון משנה לשנה. הפסד בתחילת השנה יכול להתקזז כנגד רווחים שמומשו במהלך אותה שנה קלנדרית בלבד. קיזוז המס עובד גם אם מתרחש בסדר ההפוך, כלומר: אם קודם מתרחש אירוע מס לתשלום בגין מימוש רווחים ורק בהמשך השנה בוצעה מכירה של נייר ערך בהפסד. במקרה זה, יוחזר המס ששולם בגובה מגן המס שנוצר.

במעבר בין שנים, הקיזוז לא יתבצע באופן אוטומטי בחשבון. במצב זה, ניתן לפנות למס הכנסה לצורך ביצוע הקיזוז. לצורך הפנייה, יש להצטייד בדוח סיכום מס השנתי המסופק על ידי חבר הבורסה שאתם סוחרים דרכו. אגב, ניתן לקזז גם פעולות במספר חברי בורסה, כל עוד הם תחת אותו נישום.

חוק מס הכנסה בישראל קובע עבור אזרחים ישראלים, כי חובת תשלום המס ושיעורו נקבעים באופן אישי (מיסוי לפי עקרון פרסונלי), בלתי תלוי במיקום גיאוגרפי שבו נוצר הרווח. לכן, גם מי שבוחר לסחור דרך ברוקר בחו"ל חובה עליו לדווח למס הכנסה בסוף שנה על רווח/הפסד מהשקעותיו בחו"ל.

 

איך מחשבים את גובה המס?

בסוף שנה עליכם להפחית מסך הרווחים באותה שנה את סך ההפסדים שנצברו במהלך השנה - תשלום המס יחול על היתרה. הקיזוז מתבצע ללא קשר לשיעור המס של כל רכיב השקעה. שיעור המס יקבע על פי רכיב ההשקעה ממנו נוצר הרווח. לדוגמא, במהלך שנה מסוימת מכרתם אג"ח שקלי ברווח של 1000 ₪ וכמו כן מכרתם מניות בהפסד של 400 ₪. במקרה זה, הסכום החייב במס הוא 600 ₪.

שיעור המס ייקבע על פי המרכיב ממנו נוצר הרווח, שבמקרה זה הוא אג"ח שקלי (שאינו צמוד למדד המחירים לצרכן). לכן, נשלם 15% מס ולא 25%, שיעור המס שהיינו משלמים אם הרווח היה נוצר ממרכיב מנייתי. ניתן לקזז הפסד מרווחי הון כנגד כל רווח הון, פרט לרווח מפיקדונות או מתוכניות חסכון, שבהם קיימים גם רווחי ריבית.

המדריך למשקיע בשוק ההון - מעבר לחלק עשרים - דוחות כספיים

חזרה לחלק שמונה עשרה - מאיה בורסה 

חזרה לעמוד המדריך הראשי

*** אין לראות במסמך זה ובמידע ו/או הניתוח הכלולים בו הצעה או ייעוץ/שיווק לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים ו/או השקעת כספים בפיקדונות כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר. לפיכך, האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי פתיחת החשבון ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים במיטב דש טרייד. אין באמור משום הבטחת תשואה או רווח.

 

 

;