מילון מונחים - אגרות חוב

מח"מ אג"ח (משך חיים ממוצע)

תקופת הזמן הממוצעת (בשנים) עד לפירעון הקרן והריבית של אגרת החוב (לדוגמא - אגרת חוב הנפרעת בחמשה תשלומים שווים על פני 5 השנים הקרובות, המח"מ (ממוצע הפירעונות) הינו 3 שנים).


אג"ח קונצרנית / אג"ח חברות

איגרת חוב המונפקת על ידי פירמות ומהווה כלי לגיוס כספים מציבור המשקיעים. רמת הסיכון של האיגרת נקבעת על פי החוסן הפיננסי של החברה המנפיקה ומקדימות תשלומי האיגרת על פני התחייבויות אחרות של החברה.דירוג איגרת החוב אשר נקבע ע"י חברות הדירוג (בארץ - מדרוג ומעלות) עוזר למשקעים להעריך את סיכון האגרת והתשואה הנדרשת על ידם ע"מ להשקיע באגרת זו.

גמא GAMMA

השינוי בדלתא הנגרם משינוי של יחידה אחת במחיר נכס הבסיס.

דירוג אג"ח חברות / קונצרני

ישנן שתי חברות בארץ המדרגות את אגרות החוב של החברות. השתיים חוקרות את יכולת ההחזר של החברות ומדרגת אותן לפי סולם מוסכם. ככל שמיקום החברה נמוך יותר בסולם היא תידרש לתת תשואה גבוהה יותר. מצד שני גדל הסיכון לגבי יכולת החברה להחזיר את חובותיה.

אגרת חוב ממשלתית

איגרת חוב המונפקת על ידי בנק ישראל באמצעות מכרזים. קיימים סוגי שונים של אגרות חוב הנבדלות זו מזו בסוג הריבית המשולמת ובאופן ההצמדה.

אפיק צמוד

נייר ערך צמוד למדד או מטבע (לדוגמא - אגרת חוב ממשלתית מסוג גליל המשלמת קרן וריבית הצמודים למדד המחירים לצרכן בישראל).

שחר אג"ח מדינה (ממשלתי שקלי)

 איגרת חוב שקלית לא צמודה, נושאת ריבית קבועה, המשולמת מדי שישה חודשים.

אפיק שאינו צמוד

נייר ערך שאינו צמוד למדד או מטבע כלשהו (לדוגמא - אגרת חוב ממשלתית מסוג שחר המשלמת קרן וריבית נומינלית).

גליל - אג"ח מדינה (ממשלתית צמודה)

איגרת חוב שקלית צמודה למדד, לתקופה של עד 15 שנה. נושאת ריבית קבועה המשולמת אחת לשנה וקרן שמשולמת בסוף חיי האיגרת.

גילון - אג"ח מדינה (ממשלתית משתנה)

איגרת חוב שקלית לא צמודה, לתקופה של עד 10 שנים, נושאת ריבית משתנה המשולמת מדי שלושה או ששה חודשים. הריבית משתנה ע"פ ממוצע ריביות המק"מ (ע"ע מק"מ).

אג"ח להמרה

איגרת חוב קונצרנית אשר ניתנת להמרה במניות. כלומר, אג"ח לכל דבר שניתן להפכה למניה כשהדבר כדאי כלכלית. אגרת זו יכולה להסחר בשני מסלולים, כאג"ח או כאופ' למניה. כאשר היא נסחרת במסלול המנייתי, התנהגות האגרת היא כהתנהגות המניה.

אג"ח

אג"ח, ראשי התיבות של אגרת חוב, היא תעודת התחייבות, בה מתחייב המנפיק לשלם לרוכש התעודה תשלומים בסכומי כסף שנקבעים מראש ובמועדי פירעון קבועים. רוכש התעודה זכאי לקבל את התשלומים המובטחים גם אם החברה המנפיקה בהפסדים, לעיתים החוב מובטח על ידי שעבוד נכסי החברה.

אג"ח זבל

איגרת חוב אשר התשלומים על הריבית והקרן על ידי החברה המנפיקה אותה הינם בעלי רמת ודאות נמוכה ולפיכך התשואה הנדרשת על ידי המשקיעים בה הינה גבוהה מאד. מקובל לומר שאג"ח אשר נסחרת בתשואה מעל 10% היא אג"ח זבל.

עקום תשואה לפדיון

גרף המתאר את משך הזמן אל מול שיעור התשואה השנתי של האג"ח לפדיון. גרף עולה משמעותו שהשקעה באיגרת חוב לטווח ארוך תניב תשואה גבוהה יותר מאשר אג"ח לטווח קצר והפוך.

מלווה קצר מועד (מ.ק.מ)

אג"ח שקלית ולא צמודה מטעם בנק ישראל לתקופה מקסימאלית של שנה. האיגרת נפדת תמיד במחיר 100 הרווח תלוי במחיר הקניה שלה שנסחר בניכיון, כלומר במחיר פחות מ- 100.

שחר אג"ח מדינה (ממשלתי שקלי)

 איגרת חוב שקלית לא צמודה, נושאת ריבית קבועה, המשולמת מדי שישה חודשים.

אפיק סולידי

השקעה בניירות ערך בעלי פוטנציאל רווח/הפסד קטן יחסית. אפיק אגרות חוב מכונה בפי רבים אפיק סולידי, למרות שאגרות חוב בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) גבוה ואגרות חוב קונצרניות של חברות ממונפות או חברות בעלות תזרים בעייתי, לא ממש שייכות להגדרה זו.

;