Ten years U.S Treasury Note Futures

הגדל

אגרות חוב ממשלתיות אמריקאיות מספקות למגוון רחב של משתתפים שונים מכל העולם את האפשרות להתאים ולגדר את חשיפת הריבית לפי רצונם. אגרות אלו הן כלי חשוב במעלה ראשונה לניהול חשיפת סיכון ריבית אך משמשות גם ככלי לניצול אי-יציבות מחירים על ידי ספקולנטים.   אגרות חוב ממשלתיות אמריקאיות הן בין המוצרים הפיננסים הנזילים ביותר בעולם וממוצע היקף המסחר מגיע לעיתים למעבר ל4 מיליון חוזים ביום.

סימן זיהוי:
ZN
 
גודל החוזה:
תנודות מחיר מינימאלית של חצי מ 1/32 שווות ערך ל 15.625$ כאשר קיים עיגול למעלה לסנט הקרוב לכל חוזה.
 
יום מסחר אחרון:
יום המסחר השביעי הקודם ליום המסחר האחרון של חודש המסירה.
 
 

ניתן לסחור באג"ח ל- 10 שנים בקלות וללא צורך בביטחונות גם בעזרת תעודות סל כגון: UST, IEF.

 

;