חוזר הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת

ביום 27.8.2013 פרסם הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון את חוזר "הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת 2013-4-1" (להלן: "חוזר ההכרעה").

בהתאם להוראות ההכרעה, בדקה החברה מיהם העמיתים אשר הועלו בחשבונותיהם דמי ניהול שלא בהתאם לסעיף 53 ב(א) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד- 1964.
ההכרעה חלה על חשבונות עמיתים שנוהלו על ידי החברה בין השנים 2006 – 2009 אשר עומדים בקריטריונים שנקבעו בחוזר ההכרעה.

בימים אלה, מבצעת החברה השבת כספים לעמיתים אשר זכאים להשבת דמי ניהול בהתאם לחוזר ההכרעה.

הפיצוי יועבר באחת מהדרכים הבאות:

 

· עמיתים להם קיים חשבון עם יתרה בחברה- הכספים יועברו לקופה וישלח מכתב לעדכון העמית.

· עמיתים שביצעו משיכות מלאות- הכספים יועברו לחשבון העובר ושב של העמית. במידה ונוכה מס בזמן המשיכה, ינוכה מהפיצוי מס בהתאם לשיעור המס המרבי שהיה בעת המשיכה (בהתאם להנחיית רשות המיסים). במקרה בו בוצעה משיכה תשלח החברה מכתב לעדכון העמית.

· עמיתים שביצעו העברה לחברה מנהלת אחרת- הכספים יועברו לחשבון העמית בחברה המנהלת אליה הועברה הקופה.

 

שאלות נפוצות:

שאלות  תשובות
על אילו מוצרים חל חוזר ההכרעה? חוזר ההכרעה חל על קרן השתלמות, קופות גמל וקרן פנסיה.
ביצעתי משיכה בין השנים 2006-2009 האם נבדקה זכאותי להחזר? כן, בדיקת זכאותך להחזר דמי ניהול בוצעה. במידה ונמצאת זכאי הכספים יועברו אליך באחת מהדרכים שפורטו לעיל. 
במידה ועברתי בנק או מס' חשבון העו"ש שלי השתנה ונמצאתי זכאי, לאן עברו כספי הפיצוי? 

אנו ניצור עמך קשר על מנת לקבל ממך את מספר החשבון החדש להעברת הפיצוי. לחילופין, באפשרותך לפנות אלינו בהתאם לפרטי ההתקשרות הרשומים להלן. 

ביצעתי העברה של חשבונותיי אליכם/מכם בין השנים 2006-2009 האם נבדקה זכאותי להחזר?  כן. בדיקת זכאותך להחזר דמי ניהול בוצעה ע"י החברה, במידה ונמצאת זכאי סכום הפיצוי יועבר אליך באחת מהדרכים שפורטו לעיל. 


 

 

 

 

לצורך בירור זכאות לפיצוי ניתן לצור עמנו קשר
בטלפון: 3366* שלוחה 3
בפקס: 03-7903222
במייל :Gemel@meitavdash.co.il

;