בעלי השליטה במיטב דש גמל ופנסיה

בעלי השליטה במיטב דש השקעות בע"מ ("מיטב דש") (המחזיקה בעקיפין 80% ממיטב דש גמל ופנסיה בע"מ (בהון ובהצבעה) באמצעות מיטב דש ניירות ערך והשקעות בע"מ) ובהתאם לכך גם במיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, הם מר אלי ברקת (באמצעות ברמ פיננסים בע"מ, חברה בשליטתו) ומר אבנר סטפק (במישרין ובאמצעות מאיה החזקות (יעלים) בע"מ חברה בשליטתו).

בין ברמ פיננסים בע"מ ומאיה החזקות (יעלים) בע"מ נחתם הסכם בעלי מניות אשר מסדיר את שליטתם המשותפת במיטב דש. המחזיקים הסופיים בברמ פיננסים בע"מ הינם אלי ברקת (המחזיק בנאמנות גם במניותיו של מר ניר ברקת) ויובל רכבי.
המחזיקים הסופיים במאיה החזקות (יעלים) בע"מ הינם אבנר סטפק, רחל סטפק ואמיר סטפק.

.

;