מיזוג בין מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ ואיילון פנסיה וגמל בע"מ

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "מיטב דש גמל") מתכבדת להודיע כי ביום 9 במאי, 2016 התקשרה בהסכם מיזוג שהצדדים לו הינם: (1) מיטב דש גמל ובעלת המניות הישירה בה מקבוצת החברה ("מיטב דש ניירות ערך"); ו-(2) איילון פנסיה וגמל בע"מ ("איילון פנסיה וגמל") ובעלות המניות הישירות בה מקבוצת איילון ("בעלות המניות באיילון"), במסגרתו תמוזג איילון פנסיה וגמל במיזוג פטור ממס עם ולתוך מיטב דש גמל, ובתמורה, תקצה מיטב דש גמל לבעלות המניות באיילון מניות רגילות של מיטב דש גמל, אשר תהווינה מיד לאחר הקצאתן כ- 20% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה (בדילול מלא) של מיטב דש גמל, כשהן נקיות וחופשיות.

איילון פנסיה וגמל, הינה חברה פרטית בשליטתה (בעקיפין) של איילון אחזקות בע"מ, הפועלת בתחום החיסכון הפנסיוני לטווח הבינוני והארוך ומנהלת קופות גמל לקצבה, לרבות קרן פנסיה מקיפה וקרן פנסיה כללית, קופות גמל לחיסכון, קרנות השתלמות וקופות מרכזיות לפיצויים.  לפרטים נוספים לחץ כאן http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=1033552

;