ממשק לאיתור חשבונות של עמיתים והליך בירור זכאות וביצוע משיכת כספי קופות גמל באמצעות מוטבים/יורשים

במסגרת הטיפול בכספים ללא דורש בחיסכון פנסיוני, הקימה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים.
ממשק האיתור נועד לאפשר לכלל העמיתים ולמוטבים של עמיתים שנפטרו לאתר חשבונות אצל גופים מוסדיים המנהלים חסכונות פנסיוניים.
החברה מעבירה את המידע לממשק המרכזי של רשות שוק ההון אחת לחודש.

הסרת מידע מהממשק:
עמית אשר אינו מעוניין כי מידע אודות חשבונותיו יוצג בממשק מוזמן להגיש טופס בקשה להסרה מהממשק
ולהעבירו למייל contact.contact@Meitav.co.il
נבקש להבהיר כי פרטי חשבונותיך יוסרו מן הממשק בתוך שבועיים מיום קבלת הבקשה או במועד העברת המידע הסמוך, לפי המאוחר מבניהם.
לבירורים נוספים ניתן לפנות למחלקת שירות לקוחות, לטלפון 3366*.

לצפייה באתר אינטרנט הייעודי לאיתור כספי עמיתים לחצו כאן

להליך בדיקת הזכאות של מוטבים לכספים בחשבון של עמית שנפטר לחצו כאן

;