משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה

 •  משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה (בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 8-9 2017):

 

1 . כללים וזכאות למשיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה:

 • לא מונו מוטבים בחשבון הנפטר, ועמית בקרן פנסיה לא השאיר אחריו שאירים כהגדרתם בתקנון קרן הפנסיה ואין בידי קרן הפנסיה הוראת מינוי מוטבים, ובמקרים שבהם קבע העמית שמוטביו יהיו יורשיו על פי דין.
 • יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על 8,000 ₪ במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים .
 • עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית.
 • המבקשים למשוך את הכספים הם בן זוגו, הורהו או ילדו של העמית.
 • המבקשים למשוך את הכספים חתמו על כתב השיפוי למשיכת הכספים .
 • החברה המנהלת בדקה מול הרשם לענייני ירושה, לרבות באמצעות אתר האינטרנט שלו, כי לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר וכי לא הוגשה בקשה להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה כאמור. 
  לעניין משיכת כספים ממרכיב הפיצויים - בלבד שהתקיימו שני אלה:
    1. לא חלות לגבי אותם כספים הוראות סעיף 5 לחוק פיצויי-פיטורים, התשכ"ג-1963;
    2. התקיימו הוראות הדין לעניין משיכת הכספים.

 

. אופן המשיכה (כל יורש/מוטב צריך להגיש טפסים בנפרד):

על המבקש לעמוד בכל כללי הזכאות למשיכה (ע"פ סעיף 1 לעיל) ולהגיש את המסמכים הבאים:

 • טופס בקשה למשיכת כספים על ידי מוטב/ יורש. (לטופס משיכה)
 • צילום המחאה או אישור לניהול חשבון
 • צילום ת.ז של המבקש (ת.ז ביומטרית יש לצלם משני הצדדים).
 • כתב התחייבות ושיפוי חתום ע"י המבקש  לחצו כאן.
 • כאשר מדובר בכספי פיצויים יש לצרף בנוסף -אישור פקיד שומה (לאחר סיום העסקה).
 • במידה ונפטר בעת העסקה יש לצרף אישור פקיד שומה עם טבלת שאירים.

3.  באפשרותך להגיש את הבקשה באחת מן הדרכים הבאות:

 • באמצעות הפקס- על ידי שליחת הטפסים לפקס מספר: 03-7903333
 • באמצעות המייל- על ידי שליחת הטפסים למייל: gemel-p@mtds.co.il
 • לבירורים ניתן לפנות למחלקת שירות לקוחות, לטלפון: 3366*

 

;