תיקי ניכויים - מיטב דש גמל ופנסיה

שם הקופה

מספר תיק מס הכנסה

מספר תיק ניכויים

אילון מיטב פנסיה מקיפה

500601638

 936228329

 אילון מיטב פנסיה כללית

500606603

 936228311

מיטב דש גמל

500608740

936010354

מיטב דש השתלמות

500608807

935748376

מיטב דש גמל להשקעה

500679782  935748368

מיטב דש חיסכון לכל ילד

500600481  936332477

מיטב דש פיצויים

500608864

935748335

מיטב דש גמל בניהול אישי

500614862

924444490

מיטב דש השתלמות בניהול אישי

500614870

924444680

 

;