מכירת נכסים וזכויות עמיתים שלא במזומן

שם ומספר מסלול מעביר

 שם ומספר מסלול מקבל

סכום כספי

קופת פיצויים רבת מסלולים(885)  קופת פיצויים כללי (886) 149 מליון ש"ח
     

 

 *מכירת נכסים לתאריך 01/2018

;