מיטב דש גמל להשקעה – כללי

מדיניות השקעה

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

מספר קופה: 7978

 • מידע נוסף
 • 0.53%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 13/11/2016מועד הקמת הקופה
 • הוצאות ישירות
 • 0.11%שיעור הוצאות ניהול השקעות בשנה קודמת
 • 0.05%שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנה קודמת
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • -3.75%תשואה מתחילת השנה *
 • 12.63%תשואה שנה שעברה****
 • 3.11%תשואה 12 חודשים**

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***1,169,051

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד אפריל, 2022 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 05/2021-04/2022).

***התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 28/04/2022.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2021

דמי ניהול ממוצעים והוצאות ישירות בשנה קודמת - נכון לשנת 2021

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד

;