מיטב דש חסכון לכל ילד - סיכון מוגבר

מדיניות השקעה

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, ברמת הסיכון של המסלול.

מספר קופה: 11387

 • מידע נוסף
 • 0.23%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 28/11/2016מועד הקמת הקופה
 • הוצאות ישירות
 • 0.14%שיעור הוצאות ניהול השקעות בשנה קודמת
 • 0.07%שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנה קודמת
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • -15.42%תשואה מתחילת השנה *
 • 24.05%תשואה שנה שעברה****
 • -6.65%תשואה 12 חודשים**

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***123,176

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד יוני, 2022 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 07/2021-06/2022).

***התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 30/06/2022.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2021

דמי ניהול ממוצעים והוצאות ישירות בשנה קודמת - נכון לשנת 2021

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד

;