מהי קופת גמל מרכזית לפיצויים?

קופת גמל מרכזית לפיצויים משמשת אמצעי בידי המעסיק לצבירת כספי פיצויי לצורך תשלום פיצויי פיטורין לעובדיו.

העמית בקופה זו הוא המעביד בלבד ועל כן כלל הכספים שנצברים בקופה, לרבות הרווחים, הם על שם המעסיק ובבעלותו.

כספי קופת גמל מרכזית לפיצויים מושקעים בהשקעות בהתאם להסדר התחיקתי ולתקנון הקופה. התשואה מחולקת בין העמיתים של קופת גמל באופן יחסי לחלקם בנכסי הקופה.

בעקבות תיקון 3, לא ניתן לפתוח עוד חשבונות חדשים עבור קופת גמל מרכזית לפיצויים.

כמו כן, מעסיק שהפקיד בדצמבר 2007 עבור קופת גמל מרכזית לפיצויים עבור עובדיו, היה רשאי להמשיך להפקיד עבור קופת גמל זו עבור אותם עובדים עד דצמבר 2010.

החל מינואר 2011 לא ניתן עוד להפקיד עבור קופת גמל מרכזית לפיצויים.

 

חוזרים בנושא :

חוזר מס הכנסה יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים.

חוזר גופים מוסדיים 16/09/2017 בדבר העברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים.

עיקרי החוזרים -

שמירת זכויות עובדים :

שמירת זכויות העובדים אשר תחילת העסקתם החלה לפני יום 31.12.2007 והופקדו בעבורם כספים לקופה מרכזית לפיצויים עד ליום 31.12.2007 או 31.12.2010, לפי המאוחר.

זכויות אלו ייבחנו באופן הבא: (1) קבלת אישור היועמ"ש של המעסיק במקרה של היעדר תביעות או קיומן של תביעות של מי מהעובדים אשר נכללים ברשימת העובדים של המעסיק עד ליום 31.12.2007 (להלן: "סכום התביעות") (2) בחינת חבות הפיצויים לעובדים שהחלו עבודתם אצל המעסיק עד ליום 31.12.2007 למול יתרות הפיצויים העומדות לרשות אותם עובדים והכל כמפורט בחוזר מס הכנסה בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים (להלן: "חבות עובדים"). את סכום חבות העובדים יש לייעד בקופה המרכזית לפיצויים למטרה זו.

פירוק קופה מרכזית לפיצויים לקופות אישיות לפיצויים:   ביצוע העברת כספים מקופה מרכזית לפיצויים לקופות אישיות לפיצויים ניתן לבצע בכפוף לקבלת בקשה מהמעסיק החתומה על ידי מורשי חתימה ורו"ח, בתוספת רשימת עובדים הכוללת את שם העובד, מספר ת.ז, תאריך לידה, כתובת ושיעור ההעברה מתוך סכום ההעברה.

שימוש בסכומים עודפים :

חלף הפקדות שוטפות - סכומים עודפים הם כל הסכומים שיוותרו בקופה המרכזית לפיצויים לאחר "ניכוי" סכום חבות העובדים בתוספת סכום התביעות, ככל שקיים ובתוספת מרווח ביטחון של 10%. סכום עודף, עד לגובה ההפקדות השוטפות לפיצויים בקופות אישיות לפיצויים של כלל עובדי המעסיק וללא תלות למועד תחילת העסקתם, יועבר מהקופה המרכזית לפיצויים למעסיק כתחליף להפקדות השוטפות לפיצויים בכל שנה קלנדארית, כאמור לעיל ולהלן.

אופן היישום: אחת לשנה קלנדארית עד ליום 31.03 של השנה העוקבת, יש למסור לחברה המנהלת אישור רו"ח או עו"ד אודות ביצוע הפקדות שוטפות לפיצויים לקופות אישיות לפיצויים של העובדים בשנה קלנדארית ואת סכומם. יש לצרף טופס ייעודי עם תחשיב העודף בקופה המרכזית לפיצויים, צילום שיק או אישור ניהול חשבון על שם המעסיק, פרוטוקול מורשי חתימה, צילומי ת.ז של מורשי החתימה ואישור בית דין לעבודה מקורי/נאמן למקור לביצוע המשיכה.

העברת כספי העודף כנגד האישורים לעיל למעסיק תחשב להכנסה בידי המעסיק ומנגד ההפרשות השוטפות לפיצויים שביצע המעסיק מותרות לו בניכוי לצורכי מס.

אם המעסיק לא ינצל את העודף לטובת ההפקדות השוטפות לפיצויים, לא תותר הוצאה לצורכי מס בגין ההפקדות השוטפות לפיצויים שביצע המעסיק, וזאת עד לגובה סכום העודף שלא נוצל למטרה זו.

 

לרשימת קופות מרכזיות לפיצויים -מיטב דש

;