הודעות מיטב דש גמל - ארכיון

חוזר הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת. למידע נוסף לחץ כאן.

הודעה על מיזוגי מסלולים 01/01/2016. לפרטים נוספים לחץ כאן.

הודעה על מיזוגי מסלולים 15/11/2015. לפרטים נוספים לחץ כאן.

שינוי שמות ומדיניות השקעה צפויה 15/11/2015. לפרטים נוספים לחץ כאן.

הודעה על השלמת מיזוג בתאריך 1/8/2014. לפרטים נוספים לחץ כאן.

הודעה על השלמת מיזוג בתאריך 1/7/2014. לפרטים נוספים לחץ כאן.

הודעה: החברה פועלת בימים אלה לצמצום קופות גמל מרכזיות לפיצויים שבניהולה בדרך של מיזוג ו/או העברת מסלולים לקופת גמל מרכזית אחת שבניהולה וזאת מטעמי התייעלות תפעולית. הליך המיזוג ייעשה בהתאם להוראת סעיף 37 לחוק קופות גמל, ובהתאם לחוזר "הגשת בקשות למיזוג קופות גמל או למיזוג מסלולי השקעה לאישור הממונה". לפרטים נוספים לחץ כאן.

הודעה: כחלק מהיערכות החברה לכניסתן לתוקף של הוראות תיקון מס' 4 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה- 2005 ("חוק קופות גמל") בדבר צמצום מספר קופות הגמל שבניהול חברה מנהלת , ובהתאם להוראות והנחיות הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ("הממונה") פועלת החברה בימים אלה לצמצום מספר קופות הגמל וקרנות ההשתלמות המצויות בניהולה, באמצעות מיזוגן של קופות גמל וקרנות השתלמות מסלוליות אל קופות גמל וקרנות השתלמות אחרות מאותו הסוג, המצויות בניהול החברה , על דרך של מיזוג ו/או העברת מסלולים, לפרטים נוספים לחץ כאן.


הודעה בדבר העברת ניהול קופת הגמל "תגמולים פלוס" ממיטב דש גמל ופנסיה בע"מ לחברה המנהלת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. לפרטים לחץ כאן.

החל מיום 24/4/2014 נכנסות לתוקף תקנות בדבר חשבונות בעלי יתרה נמוכה מ- 7000 ש"ח. לפרטים לחץ כאן.

הודעה על השלמת מיזוג בתאריך 1/4/2014. לפרטים נוספים לחץ כאן.

הודעה על השלמת מיזוג קופות גמל וקרנות השתלמות. לפרטים נוספים לחץ כאן.

הודעה על שינוי שם חברה
הרינו להודיע כי עקב מיזוג חברת איפקס ניהול קופות גמל בע"מ ומיטב גמל ופנסיה בע"מ לתוך חברת דש גמל ופנסיה בע"מ (להלן:"החברה"). החל מיום 17.07.2013 שונה שמה של החברה ל"מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ"

הודעה על מיזוג קופות בניהול מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
כחלק מהיערכות החברה לכניסתן לתוקף של הוראות תיקון מס' 4 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה- 2005 ("חוק קופות גמל") בדבר צמצום מספר קופות הגמל שבניהול חברה מנהלת , ובהתאם להוראות והנחיות הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ("הממונה") פועלת החברה בימים אלה לצמצום מספר קופות הגמל וקרנות ההשתלמות המצויות בניהולה, באמצעות מיזוגן של קופות גמל וקרנות השתלמות מסלוליות אל קופות גמל וקרנות השתלמות אחרות מאותו הסוג, המצויות בניהול החברה , על דרך של מיזוג ו/או העברת מסלולים, לפרטים נוספים לחץ כאן.

הודעה בדבר השלמת העברת ניהול קופות הגמל של איפקס ניהול קופות גמל בע"מ ("איפקס גמל") וקופות הגמל של מיטב גמל ופנסיה בע"מ (מיטב גמל") לחברה המנהלת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ ("דש גמל"), לפרטים נוספים לחץ כאן.

הודעה על השלמת הסכם למיזוג על דרך של החלפת מניות בין דש איפקס הולדינגס בע"מ לבין בעלי המניות של מיטב בית השקעות בע"מ, לפרטים נוספים לחץ כאן

הודעה- ממשק לאיתור חשבונות של עמיתים והליך בירור זכאות וביצוע משיכת כספי קופות גמל וקרנות השתלמות באמצעות מוטבים/יורשים
משרד האוצר מפתח ממשק אינטרנטי נגיש ופשוט לאיתור חשבונות עמיתים לפרטים נוספים לחץ כאן.

הודעה לעמיתי קרנות הפנסיה שבניהול מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ וחברת דש גמל ופנסיה בע"מ מודיעות בזאת כי בהתאם לאישור הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר הושלם ב- 01/01/2013 הליך העברת ניהול מרצון של קרנות הפנסיה אשר נוהלו ע"י חברת "מיטב גמל ופנסיה בע"מ " לניהולה של חברת "דש גמל ופנסיה בע"מ" וכן הושלם תהליך מיזוג מסלולי הקרנות.

הודעה על מיזוג קופות גמל בניהול מיטב גמל ופנסיה בע"מ
בהתאם להוראת סעיף 41 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל), התשס"ה 2005, הוחלט על מיזוג קופות החל מתאריך 31.12.2012. לפרטים נוספים: לחץ כאן

הודעה על העברת ניהול מרצון ומיזוג קרנות פנסיה
חברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ וחברת דש גמל ופנסיה בע"מ מודיעות בזאת על כוונתן לבצע החל מיום 31/12/2012 (בכפוף לקבלת אישור אגף שוק ההון) העברת ניהול מרצון של קופות הגמל וקרנות הפנסיה המנוהלות על ידי חברת גמל ופנסיה בע"מ לידי חברת דש גמל ופנסיה בע"מ וכן על ביצוע מיזוגי מסלולים של קרנות הפנסיה. לפרטים נוספים: לחץ כאן

הודעה על שינויי תקנונים בעקבות המיזוג
בהתאם לדרישות האוצר להלן הודעה על שינויי תקנונים. והתקנונים בעקוב אחר שינויים.

להודעה- לחץ כאן.

לשינוי תקנון גמל- לחץ כאן.

לשינוי תקנון פיצויים- לחץ כאן.

 

;