הטבות מס לשכירים בפנסיה

כשכיר, תהנה מזיכוי מס מרבי בשיעור של 35%, על הפקדותיך לקרן הפנסיה עד גובה התקרה המזכה. בנוסף, במידה ומעסיקך אינו מפקיד עבורך כספים לקרן הפנסיה, תוכל להפקיד לקרן עד 16% נוספים מרכיבי שכר, שאינם פנסיוניים (כגון: שעות נוספות ופרמיות) ועד תקרת ההכנסה המזכה, ולזכות בזיכוי מס ובניכוי מס בגין ההפקדה.

הפקדות המעסיק לתוכנית עד התקרה שהוגדרה על ידי משרד האוצר אינן נחשבות כהכנסה, ולכן אינך חייב במס עבורן.
הנך רשאי להפקיד, באופן עצמאי, לקרן פנסיה כעמית שכיר, גם אם המעסיק אינו מפקיד עבורך כספים לפנסיה. כך, תהנה ממגוון הטבות מס הכוללות החזר מס (זיכוי) והקטנת ההכנסה החייבת במס (ניכוי).
כמו כן רשאי אדם להפקיד סכומים חד פעמיים לקרן פנסיה כללית, משלימה על מנת להגדיל את סכום הקיצבה לה יהיה זכאי לאחר גיל הפרישה.

 

;