כיסוי ביטוחי בקרנות הפנסיה לנפגעי נגיף הקורונה

נגיף הקורונה, אשר הוכרז כמגיפה עולמית על ידי ארגון הבריאות העולמי, הינו גורם תחלואה חדש יחסית. יחד עם זאת, אנו מבקשים להבהיר כי הכיסויים הביטוחים למקרה אובדן כושר עבודה ולמקרה מוות במסגרת קרן הפנסיה המקיפה וקרן הפנסיה הכללית שבניהול מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ ("מיטב דש"), אינם מחריגים מקרה ביטוחי שארע בשל נגיף הקורונה.

האם קיימת תקופת אכשרה בהקשר לנגיף?

תקופת אכשרה בקרן פנסיה מוגדרת כפרק זמן של 5 שנים ממועד ההצטרפות לקרן או ממועד חידוש הביטוח, אשר במהלכה לא יהיה כיסוי ביטוחי חלקי או מלא בשל מקרה פטירה או מקרה נכות, אשר נבע ממצב רפואי קיים במועד ההצטרפות או חידוש הביטוח.

אמנם נגיף הקורונה הוא תופעה חדשה, אך מרבית המצבים הרפואיים מסכני החיים בהקשר לנגיף אירעו בקרב אוכלוסיות עם מחלות רקע קודמות. במידה והנגיף מחולל סיבוכים רפואיים המהווים החמרה של מצב רפואי קיים, ובכך מביא למקרה הנכות או הפטירה, יהיה זכאי העמית לכיסוי ביטוחי רק במידה והאירוע המזכה ארע לאחר שהעמית השלים את שנות האכשרה (בספירה זו יילקחו בחשבון גם תקופות אכשרה שהושלמו בקרן אחרת שממנה הועברו הכספים למיטב דש), בדיוק כפי שמגדיר התקנון התקני של כל קרנות הפנסיה בישראל. זאת ללא כל קשר לשאלה האם נגיף הקורונה היה הטריגר להחמרה או לא.

נגיף הקורונה אינו מהווה איום על קרנות הפנסיה הישראליות

מכיוון שאובדן כושר עבודה המוכר לצורך תביעת פנסיית נכות, הוא כזה שכרוך ביציאה לחופשת מחלה של 90 יום לפחות, ואילו נראה כי תקופת ההחלמה מהנגיף היא קצרה משמעותית, הסיכוי שעמית יגיש תביעה על אובדן כושר עבודה בגין הנגיף נחזה כנמוך.

פטירה כתוצאה מהנגיף (בכפוף לתקופת אכשרה) תזכה את משפחת העמית בפנסיית שאירים. אולם, נראה כי מרבית מקרי המוות בעולם הם בקרב בני 70 ומעלה והרי לכל המאוחר בגיל 67, מסתיימים כל הכיסויים הביטוחיים בקרנות הפנסיה. לכן הסיכוי שתוגש תביעה כזו לקרן פנסיה בישראל, הוא גם כן נמוך יחסית.

יחד עם זאת, כל תביעה שתוגש בהקשר לנגיף, תטופל על פי הוראות תקנון הקרן בהתאם לסוג התביעה (אובדן כושר עבודה או מוות) ותיבחן באותם שיקולים מקצועיים כמו כל תביעה אחרת. תשלומים ככל שיהיו, יגיעו מהקרן וממבטח המשנה Swiss Re, אשר נטל על עצמו 70% מסכום התביעות בקרן הפנסיה המקיפה ו-100% מסכום התביעות בקרן הפנסיה הכללית.

בברכה,

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

 

האמור במסמך זה הנו בכפוף לתקנון הקרן הרלוונטי למועד האירוע המזכה.

בכל סתירה בין האמור במסמך לבין הוראות התקנון ו/או הוראות הדין, הוראות התקנון הדין/או הוראות הדין יגברו.

;