הודעות מיטב דש פנסיה- ארכיון

 

הודעה על מיזוגי מסלולים 15/11/2015. לפרטים נוספים לחץ כאן.

שינוי שמות ומדיניות השקעה צפויה 15/11/2015. לפרטים נוספים לחץ כאן.

הודעה על השלמת מיזוג בתאריך 1/8/2014. לפרטים נוספים לחץ כאן.

הודעה על השלמת מיזוג בתאריך 1/7/2014. לפרטים נוספים לחץ כאן.

הודעה: החברה פועלת בימים אלה לצמצום קופות גמל מרכזיות לפיצויים שבניהולה בדרך של מיזוג ו/או העברת מסלולים לקופת גמל מרכזית אחת שבניהולה וזאת מטעמי התייעלות תפעולית. הליך המיזוג ייעשה בהתאם להוראת סעיף 37 לחוק קופות גמל, ובהתאם לחוזר "הגשת בקשות למיזוג קופות גמל או למיזוג מסלולי השקעה לאישור הממונה". לפרטים נוספים לחץ כאן.

הודעה: כחלק מהיערכות החברה לכניסתן לתוקף של הוראות תיקון מס' 4 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה- 2005 ("חוק קופות גמל") בדבר צמצום מספר קופות הגמל שבניהול חברה מנהלת , ובהתאם להוראות והנחיות הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ("הממונה") פועלת החברה בימים אלה לצמצום מספר קופות הגמל וקרנות ההשתלמות המצויות בניהולה, באמצעות מיזוגן של קופות גמל וקרנות השתלמות מסלוליות אל קופות גמל וקרנות השתלמות אחרות מאותו הסוג, המצויות בניהול החברה , על דרך של מיזוג ו/או העברת מסלולים, לפרטים נוספים לחץ כאן.


הודעה בדבר העברת ניהול קופת הגמל "תגמולים פלוס" ממיטב דש גמל ופנסיה בע"מ לחברה המנהלת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. לפרטים לחץ כאן.

הודעה על השלמת מיזוג בתאריך 1/4/2014. לפרטים נוספים לחץ כאן.

הודעה על השלמת מיזוג קופות גמל וקרנות השתלמות. לפרטים נוספים לחץ כאן.


הודעה לעמיתי קרנות הפנסיה שבניהול מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ וחברת דש גמל ופנסיה בע"מ מודיעות בזאת כי בהתאם לאישור הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר הושלם ב- 01/01/2013 הליך העברת ניהול מרצון של קרנות הפנסיה אשר נוהלו ע"י חברת "מיטב גמל ופנסיה בע"מ " לניהולה של חברת "דש גמל ופנסיה בע"מ" וכן הושלם תהליך מיזוג מסלולי הקרנות.

הודעה על מיזוג קופות גמל בניהול מיטב גמל ופנסיה בע"מ
בהתאם להוראת סעיף 41 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל), התשס"ה 2005, הוחלט על מיזוג קופות החל מתאריך 31.12.2012. לפרטים נוספים: לחץ כאן

הודעה על העברת ניהול מרצון ומיזוג קרנות פנסיה
חברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ וחברת דש גמל ופנסיה בע"מ מודיעות בזאת על כוונתן לבצע החל מיום 31/12/2012 (בכפוף לקבלת אישור אגף שוק ההון) העברת ניהול מרצון של קופות הגמל וקרנות הפנסיה המנוהלות על ידי חברת גמל ופנסיה בע"מ לידי חברת דש גמל ופנסיה בע"מ וכן על ביצוע מיזוגי מסלולים של קרנות הפנסיה. לפרטים נוספים: לחץ כאן

הודעה לעמיתי קופות הגמל שבניהול מיטב ישיר גמל בע"מ
מיטב גמל ופנסיה בע"מ מודיעה בזאת כי בהתאם לאישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר מיום 10.08.2011 הושלמה ביום 31.12.2011 העברת קופות מיטב ישיר גמל בע"מ לניהול מיטב גמל ופנסיה בע"מ, בהתאם לפירוט בקישור שלהלן- לחץ כאן. 

הודעה בדבר מיזוג מיטב בית השקעות בע"מ וגאון שוקי הון בע"מ

בהתאם להוראת סעיף 318(א) לחוק החברות התשנ"ט 1999, ולהוראת תקנה 3 לתקנות החברות תש"ס 2000, החברה מודיעה בזאת כי הגישה לרשם החברות ביום 12.3.2009 הצעה למיזוג בין החברה לבין חברת גאון שוקי הון בע"מ.

תקנות הניוד
ב-1 באוקטובר 2008 נכנסו לתוקפן 'תקנות הניוד'. תקנות אלו כוללות שינויים משמעותיים הן באפשרויות החיסכון והן באלמנטים טכניים. לפרטים נוספים על תקנות הניוד לחץ כאן.

הלוואות לעמיתי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות
מיטב גמל ופנסיה מרחיבה את סל המוצרים, ומאפשרת לעמיתי קופות הגמל שלה לקבל הלוואות מהכספים שצברו בחשבונם בתנאים אטרקטיביים. לפרטים נוספים לחץ כאן. 


ביטוח חיים לעמיתי "מיטב תגמולים"
לעמיתי "מיטב תגמולים", על כל ארבעת מסלוליה- ניתן להצטרף לתוכנית ביטוח חיים. לפרטים לחץ כאן.

 

 

 

 

 

;