תרשים ורשימת קרנות הפנסיה של הלמן-אלדובי לשעבר

מסלול מתמזג בקרן "מיטב דש פנסיה מקיפה" (מס' אישור מ"ה 1032) מסלול ממזג בקרן "איילון מיטב פנסיה מקיפה" (מס' אישור מ"ה 163)
מספר מסלול השקעה שם מסלול ההשקעה מדיניות ההשקעה  מספר מסלול השקעה שם מסלול ההשקעה מדיניות ההשקעה  מדיניות השקעה צפויה 
9768 50 ומטה נכסי העמיתים יהיו
חשופים לנכסים שונים
בכפוף להוראות הדין.
הנכסים יושקעו על פי
שיקול דעתה של ועדת
ההשקעות, בהתחשב, בין
היתר, בגילאי העמיתים
בכל מסלול; נכסי המסלול
החשופים לנכסים כמפורט
לעיל יהיו כל נכסי המסלול
למעט עד 30% מהנכסים
המושקעים באיגרות חוב
מסוג "ערד", בהתאם
להוראות הדין.
2155 לבני 50 ומטה נכסי העמיתים במסלול יהיו
חשופים לנכסים שונים בכפוף
להוראות הדין. הנכסים יושקעו
על פי שיקול דעתה של ועדת
ההשקעות, בהתחשב בין היתר,
בגילאי העמיתים בכל מסלול.
מבלי לפגוע באמור לעיל, מובהר
כי נכסי המסלול החשופים
לנכסים על פי מדיניות ההשקעות
שנקבעה להם, יהיו כל נכסי
המסלול למעט עד 30% מנכסי
המסלול המושקעים באגרות חוב
מסוג "ערד" בהתאם להוראות
הסדר תחיקתי.
מניות- 49%
אג"ח מיועדות-  27%
אג"ח קונצרני-20%
מזומן- 2%
אחר- 8%
חשיפה למט"ח- 22%
9769 50-60 נכסי העמיתים יהיו
חשופים לנכסים שונים
בכפוף להוראות הדין.
הנכסים יושקעו על פי
שיקול דעתה של ועדת
ההשקעות, בהתחשב, בין
היתר, בגילאי העמיתים
בכל מסלול; נכסי המסלול
החשופים לנכסים כמפורט
לעיל יהיו כל נכסי המסלול
למעט עד 30% מהנכסים
המושקעים באיגרות חוב
מסוג "ערד", בהתאם
להוראות הדין.
9967 לבני 50-60 נכסי העמיתים במסלול יהיו
חשופים לנכסים שונים בכפוף
להוראות הדין. הנכסים יושקעו
על פי שיקול דעתה של ועדת
ההשקעות, בהתחשב בין היתר,
בגילאי העמיתים בכל מסלול.
מבלי לפגוע באמור לעיל, מובהר
כי נכסי המסלול החשופים
לנכסים על פי מדיניות ההשקעות
שנקבעה להם, יהיו כל נכסי
המסלול למעט עד 30% מנכסי
המסלול המושקעים באגרות חוב
מסוג "ערד" בהתאם להוראות
הסדר תחיקתי.
מניות- 42%
אג"ח מיועדות-  28%
אג"ח קונצרני-23%
מזומן- 3%
אחר- 10%
חשיפה למט"ח- 22%
9770 60 ומעלה נכסי העמיתים יהיו
חשופים לנכסים שונים
בכפוף להוראות הדין.
הנכסים יושקעו על פי
שיקול דעתה של ועדת
ההשקעות, בהתחשב, בין
היתר, בגילאי העמיתים
בכל מסלול; נכסי המסלול
החשופים לנכסים כמפורט
לעיל יהיו כל נכסי המסלול
למעט עד 30% מהנכסים
המושקעים באיגרות חוב
מסוג "ערד", בהתאם
להוראות הדין.
9968 לבני 60 ומעלה  נכסי העמיתים במסלול יהיו
חשופים לנכסים שונים בכפוף
להוראות הדין. הנכסים יושקעו
על פי שיקול דעתה של ועדת
ההשקעות, בהתחשב בין היתר,
בגילאי העמיתים בכל מסלול.
מבלי לפגוע באמור לעיל, מובהר
כי נכסי המסלול החשופים
לנכסים על פי מדיניות ההשקעות
שנקבעה להם, יהיו כל נכסי
המסלול למעט עד 30% מנכסי
המסלול המושקעים באגרות חוב
מסוג "ערד" בהתאם להוראות
הסדר תחיקתי.
מניות- 22%
אג"ח ממשלתי סחיר- 15%
אג"ח מיועדות-  28%
אג"ח קונצרני-29%
מזומן- 5%
אחר- 1%
חשיפה למט"ח- 12%
13240 מניות נכסי המסלול יהיו חשופים
למניות בארץ ובחו"ל,
בשיעור חשיפה שלא יפחת
מ-75% ולא יעלה על 120%
מנכסי המסלול. חשיפה
לנכסים כאמור תושג
באמצעות השקעה במישרין,
בנגזרים, בתעודות סל,
בקרנות נאמנות או בקרנות
השקעה. יתרת הנכסים
תושקע בכפוף להוראות
הדין, ובכפוף לשיקול דעתה
של ועדת ההשקעות.
2105 מניות נכסי המסלול יהיו חשופים
למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור
חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא
יעלה על 120% מנכסי המסלול.
חשיפה לנכסים כאמור תושג
באמצעות השקעה במישרין,
בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות
נאמנות או בקרנות השקעה.
יתרת הנכסים תושקע בכפוף
להוראות הדין, ובכפוף לשיקול
דעתה של ועדת ההשקעות. נכסי
המסלול החשופים לנכסים 
-
13241 מחקה מדד S&P 500 נכסי המסלול יעקבו אחרי
מדד S&P 500 החשיפה
תהייה בשיעור של 100%
מנכסי המסלול. נכסי
המסלול העוקבים אחר
המדד כמפורט לעיל יהיו כל
נכסי המסלול למעט שיעור
הנכסים אשר יושקעו
במזומנים לצורך טיפול
בהפקדות, בטוחות, משיכות
והעברות כספים.
13260 מסלול מחקה מדד S&P 500  נכסי המסלול יעקבו אחרי מדד
S&P 500. החשיפה תהיה בשיעור
של 100% מנכסי המסלול. נכסי
המסלול העוקבים אחר המדד
כמפורט לעיל יהיו כל נכסי
המסלול למעט שיעור מהנכסים
אשר יושקעו במזומנים לצורך
טיפול בהפקדות, משיכות
והעברות כספים. נכסי המסלול
החשופים לנכסים כמפורט לעיל 
-
2199 למקבלי קצבה קיימים נכסי המסלול יהיו חשופים
לנכסים שונים בכפוף
להוראות הדין ובכפוף
לשיקול דעתה של ועדת
השקעות. מבלי לפגוע באמור
לעיל, מובהר כי נכסי
המסלול החשופים לנכסים
על פי מדיניות ההשקעות
שנקבעה להם, יהיו כל נכסי
המסלול למעט שיעור של
לפחות 60% מנכסי המסלול
המושקעים באגרות חוב
מסוג "ערד" והכל בהתאם
להוראות ההסדר התחיקתי.
2157 מסלול מקבלי קצבה קיימים נכסי המסלול יהיו חשופים
לנכסים מסוגים שונים בכפוף
להוראות הדין ובכפוף לשיקול
דעתה של ועדת ההשקעות. נכסי
המסלול החשופים לנכסים
כמפורט לעיל יהיו כל נכסי
המסלול למעט 60% מהנכסים
המושקעים באיגרות חוב מסוג
"ערד", בהתאם להוראות הדין. 
מניות- 0%
אג"ח ממשלתי סחיר- 24%
אג"ח מיועדות-  70%
אג"ח קונצרני-2%
מזומן- 3%
אחר- 0%
חשיפה למט"ח- 0%
12135 למקבלי קצבה  נכסי המסלול יהיו חשופים
לנכסים שונים בכפוף
להוראות הדין ובכפוף
לשיקול דעתה של ועדת
השקעות. מבלי לפגוע באמור
לעיל, מובהר כי נכסי
המסלול החשופים לנכסים
על פי מדיניות ההשקעות
שנקבעה להם, יהיו כל נכסי
המסלול למעט שיעור של
לפחות 60% מנכסי המסלול
המושקעים באגרות חוב
מסוג "ערד" והכל בהתאם
להוראות ההסדר התחיקתי.
12157 מסלול פנסיונרים נכסי המסלול יהיו חשופים
לנכסים מסוגים שונים בכפוף
להוראות הדין ובכפוף לשיקול
דעתה של ועדת ההשקעות. נכסי
המסלול החשופים לנכסים
כמפורט לעיל יהיו כל נכסי
המסלול למעט 60% מהנכסים
המושקעים באיגרות חוב מסוג
"ערד", בהתאם להוראות הדין. 
מניות- 18%
אג"ח מיועדות-  55%
אג"ח קונצרני-21%
מזומן- 5%
אחר- 0.4%
חשיפה למט"ח- 16%

 להלן תרשים המציג את המבנה של קרן הפנסיה הממזגת "איילון מיטב פנסיה מקיפה" לאחר השלמת המיזוג:

איילון מיטב פנסיה מקיפה מס' 163 - איילון מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה (מס' 2155), איילון מיטב מקיפה 50-60 (מס' 9967), איילון מיטב מקיפה 60 ומעלה (מס' 9968), איילון מיטב מקיפה הלכה (מס' 2156), איילון מיטב מקיפה מסלול אג"ח (ללא מניות) (מס' 2104), איילון מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במניות (מס' 2242), איילון מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות (מס' 1589), איילון מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות (מס' 1560), איילון מיטב מקיפה מסלול מניות (מס' 2105), איילון מיטב מקיפה מחקה מדד S&P 500 (מס' 13260), איילון מיטב מקיפה קצבה לזכאים קיימים(מס' 8645), איילון מיטב מקיפה הלכה למקבלי קצבה (מס' 12966), איילון מיטב מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 (מס' 12157), איילון מיטב מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה (מס' 2157)

 

מסלול מתמזג בקרן "מיטב דש פנסיה כללית" (מס' אישור מ"ה 1177) מסלול ממזג בקרן "איילון מיטב פנסיה כללית" (מס' אישור מ"ה 660)
מספר מסלול השקעה שם מסלול ההשקעה מדיניות ההשקעה  מספר מסלול השקעה שם מסלול ההשקעה מדיניות ההשקעה  מדיניות השקעה צפויה 
9752 50 ומטה נכסי העמיתים יהיו חשופים
לנכסים שונים בכפוף להוראות
הדין. הנכסים יושקעו על פי
שיקול דעתה של ועדת
ההשקעות, בהתחשב, בין היתר,
בגילאי העמיתים בכל מסלול;
נכסי המסלול החשופים
לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל
נכסי המסלול למעט עד 30%
מהנכסים המושקעים באיגרות
חוב מסוג "ערד", בהתאם
להוראות הדין.
2158 לבני 50 ומטה נכסי העמיתים במסלול יהיו
חשופים לנכסים שונים בכפוף
להוראות הדין. הנכסים יושקעו
על פי שיקול דעתה של ועדת
ההשקעות, בהתחשב בין היתר,
בגילאי העמיתים בכל מסלול.
מבלי לפגוע באמור לעיל, מובהר
כי נכסי המסלול החשופים
לנכסים על פי מדיניות ההשקעות
שנקבעה להם, יהיו כל נכסי
המסלול למעט עד 30% מנכסי
המסלול המושקעים באגרות חוב
מסוג "ערד" בהתאם להוראות
הסדר תחיקתי.
מניות- 48%
אג"ח מיועדות-  21%
אג"ח קונצרני-30%
מזומן- 4%
אחר- 1%
חשיפה למט"ח- 22%
9753 50-60 נכסי העמיתים יהיו חשופים
לנכסים שונים בכפוף להוראות
הדין. הנכסים יושקעו על פי
שיקול דעתה של ועדת
ההשקעות, בהתחשב, בין היתר,
בגילאי העמיתים בכל מסלול;
נכסי המסלול החשופים
לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל
נכסי המסלול למעט עד 30%
מהנכסים המושקעים באיגרות
חוב מסוג "ערד", בהתאם
להוראות הדין.
9972 לבני 50 עד 60 נכסי העמיתים במסלול יהיו
חשופים לנכסים שונים בכפוף
להוראות הדין. הנכסים יושקעו
על פי שיקול דעתה של ועדת
ההשקעות, בהתחשב בין היתר,
בגילאי העמיתים בכל מסלול.
מבלי לפגוע באמור לעיל, מובהר
כי נכסי המסלול החשופים
לנכסים על פי מדיניות ההשקעות
שנקבעה להם, יהיו כל נכסי
המסלול למעט עד 30% מנכסי
המסלול המושקעים באגרות חוב
מסוג "ערד" בהתאם להוראות
הסדר תחיקתי.
מניות- 40%
אג"ח מיועדות-  31%
אג"ח קונצרני-29%
מזומן- 5%
אחר- 0%
חשיפה למט"ח- 21%
9754 60 ומעלה  נכסי העמיתים יהיו חשופים
לנכסים שונים בכפוף להוראות
הדין. הנכסים יושקעו על פי
שיקול דעתה של ועדת
ההשקעות, בהתחשב, בין היתר,
בגילאי העמיתים בכל מסלול;
נכסי המסלול החשופים
לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל
נכסי המסלול למעט עד 30%
מהנכסים המושקעים באיגרות
חוב מסוג "ערד", בהתאם
להוראות הדין.
9973 לבני 60 ומעלה נכסי העמיתים במסלול יהיו
חשופים לנכסים שונים בכפוף
להוראות הדין. הנכסים יושקעו
על פי שיקול דעתה של ועדת
ההשקעות, בהתחשב בין היתר,
בגילאי העמיתים בכל מסלול.
מבלי לפגוע באמור לעיל, מובהר
כי נכסי המסלול החשופים
לנכסים על פי מדיניות ההשקעות
שנקבעה להם, יהיו כל נכסי
המסלול למעט עד 30% מנכסי
המסלול המושקעים באגרות חוב
מסוג "ערד" בהתאם להוראות
הסדר תחיקתי.
מניות- 22%
אג"ח מיועדות-  33%
אג"ח קונצרני-36%
מזומן- 6%
אחר- 1%
חשיפה למט"ח- 11%
2200 למקבלי קצבה  קיימים נכסי המסלול יהיו חשופים
לנכסים שונים בכפוף להוראות
הדין ובכפוף לשיקול דעתה של
ועדת ההשקעות 
2160 איילון מיטב
כללית בסיסי
למקבלי קצבה
נכסי המסלול יהיו חשופים
לנכסים מסוגים שונים בכפוף
להוראות הדין, ובכפוף לשיקול
דעתה של ועדת ההשקעות.
המסלול מיועד למי שמקבל
קצבת שאירים בגין אירוע מזכה
שארע מיום 1 בינואר 2018 או
שהחל לקבל קצבת זקנה יום 1
בינואר 2018 או שאיר של אחד
מהם.
מניות- 0%
אג"ח מיועדות-  97%
אג"ח קונצרני-2%
מזומן- 1%
אחר- 0%
חשיפה למט"ח- 0%
12136 למקבלי קצבה  נכסי המסלול יהיו חשופים
לנכסים שונים בכפוף להוראות
הדין ובכפוף לשיקול דעתה של
ועדת ההשקעות 
12158 מסלול
איילון מיטב
כללית בסיסי
למקבלי
קצבה החל
מיום
1.1.2018
נכסי המסלול יהיו חשופים
לנכסים מסוגים שונים בכפוף
להוראות הדין, ובכפוף לשיקול
דעתה של ועדת ההשקעות.
מניות- 34%
אג"ח מיועדות-  21%
אג"ח קונצרני-39%
מזומן- 4%
אחר- 0%
חשיפה למט"ח- 23%

להלן תרשים המציג את המבנה של קרן הפנסיה הממזגת "איילון מיטב פנסיה כללית" לאחר השלמת המיזוג:

 

איילון מיטב פנסיה כללית מס' 660 - איילון מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה מס' (2158), איילון מיטב כללית לבני 50 עד 60 מס' (9972), איילון מיטב כללית לבני 60 ומעלה (מס' 9973), איילון מיטב כללית – מסלול הלכה (מס' 2159), איילון מיטב כללית מסלול אג"ח עד 10% מניות (מס' 2108), איילון מיטב כללית מסלול מניות (מס' 2109), איילון מיטב כללית מחקה מדד - S&P 500 (מס' 13285), איילון מיטב כללית מסלול בסיס למקבלי קצבה (מס' 2160), איילון מיטב פנסיה כללית מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 (מס' 12158), איילון מיטב פנסיה כללית מסלול הלכה למקבלי קצבה (מס' 13286)

;