הגשת תביעה לפנסיית נכות

פנסיית נכות הינה קצבה המשולמת לעמית מבוטח שהכנסתו נפגעה כתוצאה ממחלה או מנכות כלשהיא. קצבת הנכות שתשולם לעמית הזכאי תחושב על ידי מכפלת שיעור הכיסוי הביטוחי לנכות, בשכר הקובע של העמית בחודש שקדם למועד האירוע המזכה ובדרגת הנכות שנקבעה לו על ידי הגורם הרפואי.

יצוין, כי אם הנכות נגרמה מאירוע מזכה המקנה זכאות לתשלום קצבה ממקור אחר, תותנה מלוא זכאותו של העמית לקצבת נכות בכך שיתבע את התשלומים המגיעים לו לקצבה ממקור אחר ובהתאם להוראות החוק הרלוונטי. הקצבה שתשולם תהיה לאחר קיזוז קצבה ממקור אחר.

לנכה שיש לו הכנסה נוספת בתקופה שהוכר כנכה על ידי הגורם הרפואי, הקצבה תשולם לאחר קיזוז הכנסות נוספות, בהתאם לכללים שנקבעו בתקנון הקרן.
 

לטופס תביעה לקבלת כספים יש לצרף את מלוא המסמכים המפורטים בסט התביעה.

המשך זכאות לקבלת פנסיית נכות - דף הסבר

מידע שעל הזכאי לפנסיית נכות למסור לקרן הפנסיה - נספח א'

;