בקשה למשיכת כספים

להגשת בקשה למשיכת כספים יש לצרף את המסמכים הבאים:

 

עמית במעמד שכיר:

1. אישור מעסיק על סיום יחסי עובד מעביד.

2. אישור מעסיק על שחרור כספים לטובת העמית.

3. טופס 161 או תאום על כספי פיצויים מפקיד שומה.

4. צילום המחאה (צ'ק) או אישור ניהול חשבון מסניף הבנק בו מתנהל חשבון העמית.

5. צילום תעודה מזהה.

 

 

עמית במעמד עצמאי:

1. תאום מס מפקיד שומה על כספי תגמולים (אם יש).

2. צילום המחאה (צ'ק) או אישור ניהול חשבון מסניף הבנק בו מתנהל חשבון העמית.

3. צילום תעודה מזהה.

 

 

לנוחיותך קישור לביצוע תהליך המשיכה:

בקשת משיכה מקרן הפנסיה

;